คำอธิบายรายวิชาท32102ภาษาไทย4

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา  ภาษาไทย                                                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕                                                                                        ภาคเรียนที่  ๒

รหัสวิชา  ท  ๓๒๑๐๒                                                                                      เวลา  ๔๐  ชั่วโมง

.............................................................................................................................................................

                ฝึกทักษะการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู  การพูด  และวิเคราะห์  วิจารณ์  โดยศึกษาเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรอง  การอ่านเพื่อการวิเคราะห์  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

การเขียนเรียงความ  การเขียนเชิงวิชาการ  การเขียนสารคดี  และการประเมินคุณค่างานเขียน  การเลือกเรื่องที่ฟังและพูดอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดโน้มน้าวใจได้อย่างมีศิลปะ

                อธิบายลักษณะของภาษา  ประโยค  เปรียบเทียบและอธิบายเกี่ยวกับความคิดกับภาษา  วัฒนธรรมกับภาษา  และแต่งร้อยกรองประเภทร่ายยาวและฉันท์ได้อย่างสร้างสรรค์

                วิเคราะห์  วิจารณ์  และสังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่อง  มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี   บทละครพูดคำฉันท์เรื่องมัทนะพาธา ตอน สุเทษณ์ฝากรักนางมัทนะพาธา  ลิลิตตะเลงพ่าย  คัมภีร์ฉันทศาสตร์แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์  โคลนติดล้อ  ตอนความนิยมเป็นเสมียน

ท่องจำบทอาขยานที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและเห็นคุณค่าและความงามของภาษา

                โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการฟัง  การดู  และพูดอย่างสร้างสรรค์  กระบวนการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์วรรณคดีอย่างสร้างสรรค์  เพื่อนำความรู้ความคิดไปประกอบในการตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำรงชีวิตได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสมและมีวิจารณญาณ

                เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจธรรมชาติของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และสามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์  วิจารณ์  และสังเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า  และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  ดำรงรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ  และสร้างนิสัยรักการอ่าน  การเขียน  ตระหนักถึงมารยาทที่ดีในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู  และการพูด

 

รหัสตัวชี้วัด

ท ๑.๑    ม.๔-๖/๑   ม.๔-๖/๒   ม.๔-๖/๓   ม.๔-๖/๔   ม.๔-๖/๕

ท ๒.๑   ม.๔-๖/๒   ม.๔-๖/๔   ม.๔-๖/๕   ม.๔-๖/๖   ม.๔-๖/๗   ม.๔-๖/๘

ท ๓.๑   ม.๔-๖/๔   ม.๔-๖/๕   ม.๔-๖/๖

ท ๔.๑   ม.๔-๖/๑   ม.๔-๖/๒   ม.๔-๖/๔   ม.๔-๖/๕   ม.๔-๖/๖

ท ๕.๑   ม.๔-๖/๑   ม.๔-๖/๒   ม.๔-๖/๓   ม.๔-๖/๔   ม.๔-๖/๕   ม.๔-๖/๖

รวม  ๒๕  ตัวชี้วัด