แม่ กก

            มาตราแม่ กก     เป็นคำที่ประสมกับสระต่างๆ และมี ก เป็นตัวสะกด เช่น ผัก นก เลือก 

    นอกจากนี้ คำที่ประสมสระต่างๆ และมี ข ค ฆ เป็นตัวสะกดและอ่านอ่านออกเสียงอย่าง ก สะกด ก็เป็นคำในมาตรากก เช่น สุนัข โชค เมฆ   

บทกลอนแม่กก 

                                                    นกแสกนกกระสา         แกรก ๆ มาเวลาดึก 
                                        น้ำมากแลน้ำลึก                      แลน้ำหมึกแลน้ำหมาก 
                                        ปลาอุกปลาดุกดัก                   แลปักหลักแลครกสาก 
                                        ชักเสาเอาเชือกลาก                จะผูกจากให้จักตอก
                                        ปลูกกี่ไว้ทอหูก                        ลูกมะดูกลูกมะกอก 
                                        ไม้แตกให้ใส่ปลอก                 ไม้กระบอกแลดอกบุก

ฯลฯ

                                                นกมีปากแลมีปีก               ผ่าไม้ซึกให้แตกหัก 
                                    ไปปะพวกที่รัก                              ได้รู้จักทักเรียกแขก 
                                     เด็ก ๆ ดูกระจก                              อย่าให้ตกมักจักแตก 
                                    ปลูกเผือกผักถากหญ้าแพรก         หญ้าคาแฝกอย่าให้รก 
                                    เข้าเปลือกแลเข้าสุก                      เลือกปลาดุกทำห่อหมก 
                                    ด่าทอต่อตีชก                                ถูกศอกอกหกถลา 
(ประถม  ก กา.ฉบับหอสมุดแห่งชาติ.)


เพลงมาตราแม่กก
(ทำนองเพลง Are you sleeping) 

                                                    มาตราแม่กก ๆ                ไก่ ไข่ ควาย ๆ 
                                              ฆ ระฆัง ตีดังกังวาน ๆ            สราญสุขใจ ๆ 
                                               โยกเยกเลขหก ๆ                   เมฆ โรค โชค ๆ 
                                               ล้วนสะกดด้วยแม่กก ๆ          มีสี่ตัว ๆ

Back  :  Next    
Comments