เทคนิคการส่งข่าวสารด้วย Social Media (Selected Social Media Technique)

ที่อยู่ของหน้าเว็บนี้ goo.gl/GDv62p

Workshop นี้ ใช้เครื่องมืออะไร?เพื่ออะไร? ส่งอะไร?
whatfor

  • จากใคร ---> ถึงใคร

เปิดเผย?

  • เปิดเผยตัวตน?
  • เปิดเผยเนื้อหา?

ทักษะ?

  • MIL (Media and Information literacy)
    • Explore -> Engage -> Empower
ILC
Image source: http://safehouse.in/FAQ.htmImage source: https://en.vcenter.ir/storage/information-life-cycle-management-ilm/