Blog‎ > ‎

Thonghathai farm - ฐานเรียนรู้เกษตรพึ่งตนเอง ไร่ทองหทัย

posted May 5, 2015, 12:19 AM by Thadthong Bhrammanee   [ updated Jul 24, 2015, 11:54 AM ]
  • นานแล้วสินะ จากโพสเมื่อตุลาคม 2556 เรื่องไร่ทองหทัย ;) วันนี่ขออนุญาตอัพเดทเรื่องราวค่ะ

  • ชนบทเป็นสังคมที่มีความเป็นอิสระมาแต่เดิม มีทรัพยากรทุนแผ่นดินเป็นของตน (เช่น ที่ลุ่ม ที่ดอน ป่า) // เกื้อกูลสังคมเมืองธุรกิจ // ลักษณะแต่โบราณ สังคมชนบท "ทำกิน" ส่วนสังคมเมือง "หากิน" (เช่น ที่นาเป็นที่ทำกินคือได้ข้าวปลามากิน งานเงินเดือนเป็นลักษณะหากินคือได้เงินมาดำรงชีพเป็นหลัก)
  • นานๆไป สังคมเมืองธุรกิจกลับกลายเป็นนำสังคมชนบทเกษตร !!?? -_-// ฐานทำกินถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นวิถีทุนสูงที่หลายเรื่องมาโดยไม่คาดการณ์ (เช่น เคมี น้ำมัน) บั่นทอนการพึ่งตนเอง // ส่งผลต่างๆทั้งบวกลบ ตามที่เราประสบกันต่างกรรมต่างวาระ 
  • กำลังค้นหาการช่วยกันในการทำกินในระดับนาไร่ เพื่อ 1) การทำให้ต้นทุนในการผลิตต่ำ (เช่น จัดการน้ำ) 2) ทำผลผลิตที่หลากหลาย (เช่น พืชหมุนเวียน)
  • ผิดถูกขออภัย ถือว่าได้แลกแนวปฏิบัติซึ่งกันนะคะ ขอบคุณค่ะ

 
เชิญร่วมกันให้กำลังใจและแนะนำได้ที่ FB page: http://www.facebook.com/tht.farm
 

อัพเดทเพิ่มเติมค่ะ
มีสกูปเกี่ยวข้อง ออกอากาศ วันอาทิตย์ 10 พ.ค. 58 ช่อง 9 ค่ะ

เกษตรกลับคืนสู่วิถีพึ่งตนเองยั่งยืน
จิตอาสาภาคประชาชน
โครงการ เกษตรกลับคืนสู่วิถีพึ่งตนเองยั่งยืน

..ปัญญาสยามประเทศ ศาสตร์พระราชา ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ฐานเรียนรู้เกษตรพึ่งตนเอง ไร่ทองหทัย
กสิกรรมธรรมชาติ
ชุมชนบ้านนายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

เชิญชวนชาวจิตอาสามาร่วมคิดร่วมทำ 
ยินดีน้อมรับคำแนะนำและแลกเปลี่ยนประสบการณ์สนุกๆค่ะ :)

A learning base for the self-reliance agriculture, in the context of Sufficiency Economy.
THT, Thonghathai farm. Phetchaburi, Thailand

======
๏  ปฏิบัติการนี้ เกิดจากคนกลุ่มเล็กๆ ต่างวงการ ที่น้อมนำและพยามแปลความหมายของหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ผ่านเกษตรวิถีธรรมชาติ 
๏  กลุ่มเล็กๆนี้ขอขอบคุณหลายท่าน หลายองค์กร เกษตรกรอาชีพ ที่กรุณาให้คำแนะนำระหว่างที่เราทดลองหลายสิ่ง เนื่องจากแต่ละคนเชี่ยวชาญต่างกัน
๏  ศก.พอเพียง สำคัญที่ การกำหนดเป้าหมายอย่างเหมาะสม และสมเหตุสมผล  ยึดมัชฌิมาปฏิปทาและความใจเย็น

======

๏ Thonghathai farm activity is actually one of our voluntary parts of life 

๏ We, in fact, learn from real farmers and folks, as well as local gov unit; they teach us so much. 

๏ We're doing this on a land devoted as a kind-of volunteer spirit to exercise the Thai King's Sufficiency Economy philosophy. 

๏ Hopefully this private demonstration/workshop will encourage folks in rural area to be proud of their motherland.

๏ Yet, we welcome any voluntary sector (or community sector) to set up or join a knowledge sharing session.

๏ By the way, don't forget to click "Like" on this Thonghathai page to keep up further activity ^_^

๏  Then again, you are more than welcome to send us your knowledge contribution.

======

 merit BL_thonghathai
thonghathai_mango_trade 

 Dr.Thadthong Bhrammanee. Thadthong@gmail.com
ดร.ทัดทอง พราหมณี
Comments