TRANG CHỦ CỦA PHẠM XUÂN THẠCH  

Vô sản toàn thế giới , liên hiệp lại !

 

 


TRANG WEB CỦA PHẠM XUÂN THẠCH. MỘT MÔI TRƯỜNG HỌC THUẬT. NƠI CHIA SẺ NHỮNG BĂN KHOĂN, NHỮNG ĐAM MÊ VÀ NHỮNG KHÁT VỌNG HƯỚNG ĐẾN SỰ BIẾT VÀ SỰ HIỂU.

Văn chương quá khứ 

Thạch Lam và văn xuôi Việt Nam trước năm 1945 

Kết cấu truyện ngắn Thạch Lam 

Văn xuôi Hồ Biểu Chánh (bản tiếng Pháp) 

 Văn xuôi Hồ Biểu Chánh 

Văn xuôi Tản Đà 

bản dịch Les Misérables  

Văn học dịch đầu thế kỷ XX

Văn chương đương đại  

Về trích đoạn thơ Đất nước  

Cá nhân hoá hư cấu  

Tự sự lịch sử  

Về tiểu thuyết Hồ Anh Thái 

Về Nỗi buồn chiến tranh

Thư ngỏ gửi ông Trịnh Bá Đĩnh 

Lý thuyết văn chương 

lý thuyết và văn học sử 

Dịch thuật 

Jakobson và Bakhtine  

Về sự nghiệp khoa học của Bakhtine  

Kristeva viết về Bakhtine 

Mabel Lee viết về Cao Hành Kiện  

Bài giảng

bài giảng 1900 - 1930  

bài giảng 1930 - 1945 

Tóm tắt bài giảng 45-75 

Lượm lặt 

chxhcnvn

 

DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

 

 1. Vai trò của báo chí trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam 1900 – 1930. In trong sách Quá trình hiện đại hoá văn học Việt Nam 1900 – 1945, NXB Văn hoá thông tin, HN, 2000
 2. Ảnh hưởng của dịch thuật đến quá trình hiện đại hoá văn học Việt Nam giai đoạn giao thời 1900 – 1930. Viết chung cùng PGS. TS. Trần Ngọc Vương. In trong sách nói trên.
 3. Từ bản dịch Những kẻ khốn nạn của Nguyễn Văn Vĩnh năm 1925, nhìn nhận về sự thẩm thấu của một số mô hình tiểu thuyết phương Tây vào đời sống văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX. Tạp chí văn học, tháng 7.2002
 4. Sự thẩm thấu của một số mô hình tiểu thuyết phương Tây vào thực tế văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX. Tạp chí Nhà văn, tháng 7. 2002.
 5. Tiếp cận một phương diện của lịch sử văn học Việt Nam từ những tiền đề thực tiễn và lý thuyết mới. Kỷ yếu hội thảo Các nhà khoa học trẻ của Đại học quốc gia Hà Nội, 2002.
 6. Cá nhân hoá hư cấu – tự sự đương đại Việt Nam về đề tài lịch sử giữa truyền thống và hiện đại. Hội thảo quốc tế về Việt Nam học lần II, 2004 (Đã in thành kỷ yếu hội thảo)
 7. Quá trình cách tân và những giới hạn trong sự nghiệp sáng tác văn xuôi của Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu, tạp chí Nghiên cứu văn học, tháng 9.2004
 8. Nỗi buồn chiến tranh – viết về chiến tranh thời hậu chiến – từ chủ nghĩa anh hùng đến nhu cầu đổi mới bút pháp. Hội thảo khoa học kỷ niệm 30 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. HN, 4.2005. (Đã in thành sách kỷ yếu hội thảo).
 9. Những sắc mầu thi ca trên dòng sông đất nước. Tạp chí Nghiên cứu văn học. Số 7.2005.

Công trình khoa học đã thực hiện

 1. Thi pháp truyện ngắn Thạch Lam. Đề tài khoa học cấp ĐHQG, làm chung với PGS. TS. Hà Văn Đức. Đã nghiệm thu
 2. Bước đầu tìm hiểu sự vận động của một số thể loại nhỏ trong đời sống văn học và báo chí ở Việt Nam ba mươi năm đầu thế kỷ XX. Đề tài khoa học cấp ĐH KHXH và NV. Chờ nhiệm thu

Luận văn cao học

Sự hình thành các thể văn tự sự nghệ thuật ở Việt Nam trong ba mươi năm đầu thế kỷ XX. Trên cứ liệu văn học khu vực Bắc Kỳ.

Luận án tiến sĩ đang thực hiện

Sự hình thành của các thể văn tự sự nghệ thuật ở Việt Nam trong ba mươi năm đầu thế kỷ XX.

Các môn học đang phụ trách :

Văn học Việt Nam 1900 – 1932

Văn học Việt Nam 1932 – 1945.

Tiến trình văn học Việt Nam (phần văn học hiện đại – dành cho các khoa ngoài khoa Văn)