การแนะนำ

พันธกิจรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าของสมาชิกนิกายลูเธอร์รัน เพื่อคนไทยในประเทศสิงคโปร์ เริ่มต้นจาก พันธกิจของสมาชิกของนิกายลูเธอร์รันในประเทศไทย (LMT) กับพันธกิจของสมาชิกของนิกายลูเธอร์รันในประเทศมาเลเชีย และประเทศสิงคโปร์ (LCMS) เริ่มต้นเป็นพันธกิจรับใช้คริสตจักรใน ปี คศ.1989

"บ้านข่าวดีไทย" ได้เปิดอย่างเป็นทางการในประเทศสิงคโปร์ ในเดือนสิงหาคม คศ.1989 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ผ่านการประกาศ และการบริการชุมชนคนไทย ประมาณ 50,000 คน ที่ได้เข้ามาทำงาน และการใช้ชีวิตในประเทศสิงคโปร์

 
ในเดือนสิงหาคมปี คศ.1996 "บ้านข่าวดีไทย" ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจัดงานชุมชนของ LCMS และต่อมากับพันธกิจของนิกายลูเธอร์รันในประเทศสิงคโปร์ (LCS) ในเดือนมีนาคมของปี คศ.1998วันนี้ที่ "บ่านข่าวดีไทย"
ได้รับบัพติสมามากกว่า 300 คน และการผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 15 สำหรับเต็ม -- เวลา กระทรวงคริสเตียนในประเทศไทย