להחזיר עטרה ליושנה

"עוד אמר (ר' חיים מוולוז'ין) בשם רבו הגר"א ז"ל שהצטער הרבה על הדור הזה שמבטלין עיקר המצוה דתפילין שמצותה כל היום, כידוע שבעל הסמ"ג היה מסבב העולם להזהיר לכל ישראל שילבשו בגד בת ד' כנפות עם ציצית כך אילו היה בכוחותיו היה סובב את העולם להחזיר עטרה ליושנה שיניחו ישראל תפילין כל היום, ...וליוהרא לא חיישינן, והלואי שגם הרואים יעשו כן. "

(ארחות חיים/כתר ראש, סימן ט"ו)