PROGRAM: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
OŚ PRIORYTETOWA: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
DZIAŁANIE: 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
RODZAJ PROJEKTU: Rozbudowa i nabycie przedsiębiorstwa
Temat priorytetowy: Inne działania mające na celu poprawę dostępu MSP do ICT i ich wydajne użytkowanie

Tytuł projektu: Tfc.b2b - narzędzie do kooperacji biznesowej klasy SaaS.

BENEFICJENT: Magdalena Mielke - Falecka JFM
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 28-06-2014 r. do 31-12-2015 r.

Zasięg: rynek ponadregionalny i międzynarodowy,
Rynek docelowy: podmioty 2b2 - Polska i kraje sąsiednie

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-22-021/14-00
WARTOŚĆ PROJEKTU: 756.204,00 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 614.800,00 zł
STATUS PROJEKTU: Zrealizowany
Okres trwałości projektu: grudzień 2018