ระบบเบอร์เส้นด้าย


Home

เบอร์ด้าย (Yarn count)

ระบบเบอร์ด้ายมีอยู่  2  ระบบ คือ
1.ระบบอ้อม Indirect System
2.ระบบตรง Direct System

 

1.   Indirect system
เป็นระบบเบอร์ด้ายที่มีน้ำหนักคงที่  ความยาวเปลี่ยนไปตามเบอร์ที่เพิ่มขึ้น  ดังนั้น  เบอร์ด้ายยิ่งสูงเส้นยิ่งเล็ก  ถ้าเบอร์ด้ายต่ำเส้นจะใหญ่   เบอร์ด้ายที่นิยมใช้ในระบบอินไดเร็คมีดังนี้
 
q
เบอร์ด้ายฝ้ายของอังกฤษ  (English  cotton  count)
ใช้กับเส้นด้ายฝ้าย, เรยอน, ด้ายผสมพอลิเอสเตอร์กับฝ้าย (P/C) และด้ายผสมพอลิเอสเตอร์กับเรยอน (P/R)  เป็นต้น  
การกำหนดเบอร์  เช่น
 เบอร์   1 หนัก     1     ปอนด์ ยาว    840                หลา
เบอร์ 20 หนัก     1     ปอนด์ ยาว    20 x 840        หลา
เบอร์ 30 หนัก     1     ปอนด์ ยาว    30 x 840        หลา
เขียนเป็นสูตร  ได้ดังนี้
          เบอร์  ( Ne ) =      ความยาว  (หลา)  /  (น้ำหนัก (ปอนด์) x 840 )
 
 
qเบอร์ด้ายขนสัตว์  ( Worsted  Count )  
ใช้กับเส้นด้ายขนสัตว์
การกำหนดเบอร์คือ
     เบอร์   1 หนัก     1     ปอนด์ ยาว    560             หลา
    เบอร์ 20 หนัก     1     ปอนด์ ยาว    20 x 560      หลา
    เบอร์ 30 หนัก     1     ปอนด์ ยาว    30 x 560      หลา
       เขียนเป็นสูตร   ได้ดังนี้
เบอร์  ( Nw ) =          ความยาว  (หลา )  /   (น้ำหนัก (ปอนด์) x 560 )
 
q
เบอร์ด้ายลินิน   ( Linen  Count )  
ใช้กับเส้นด้ายลินิน   
การกำหนดเบอร์คือ
เบอร์   1 S หนัก     1     ปอนด์ ยาว    300   หลา
เบอร์ 20 S หนัก     1     ปอนด์ ยาว    20 x 300 หลา
เบอร์ 30 S หนัก     1     ปอนด์ ยาว    30 x 300 หลา
เขียนเป็นสูตร  ได้ดังนี้
เบอร์  ( Nl ) =        ความยาว  (หลา)   /    ( น้ำหนัก (ปอนด์) x 300 )
 
 
qเบอร์ด้ายเมตริก   ( Metric  Count )  
นิยมใช้กับเส้นด้ายที่มีขนาดใหญ่  น้ำหนักมากเช่น  ด้ายแฟนซี  (Fancy  yarn)  เป็นต้น   
การกำหนดเบอร์คือ
เบอร์   1 S หนัก     1     กิโลกรัม ยาว      1     กิโลเมตร
เบอร์ 20 S หนัก     1     กิโลกรัม ยาว    20     กิโลเมตร
เบอร์ 30 S หนัก     1     กิโลกรัม ยาว    30     กิโลเมตร
เขียนสูตร  ได้ดังนี้
เบอร์  ( Nm )      =          ความยาว  ( กม. ) /  (น้ำหนัก ( กก.) x 1 )
 
 
2.    Direct  system
เป็นระบบเบอร์ด้ายที่มีความยาวคงที่  แต่น้ำหนักเปลี่ยนไปตามเบอร์ที่เพิ่มขึ้น 
ดังนั้น  ในระบบนี้เบอร์ด้ายยิ่งสูงเส้นยิ่งใหญ่  ถ้าเบอร์ต่ำเส้นจะเล็ก 
เบอร์ด้ายที่ใช้ในระบบไดเร็คมีดังนี้
 
q
เบอร์ระบบดีเนียร์  ( Denier  Count )
นิยมใช้กับเส้นด้ายสังเคราะห์ใยยาวเช่น พอลิเอสเตอร์, ไนลอน เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังใช้กับไหมซึ่งเป็นใยยาวจากธรรมชาติด้วย 
การกำหนดเบอร์  คือ
เบอร์            1 D หนัก         1     กรัม ยาว      9,000     เมตร
เบอร์        100 D หนัก     100     กรัม ยาว      9,000     เมตร
เบอร์        150 D หนัก     150     กรัม ยาว      9,000     เมตร
เขียนเป็นสูตร  ได้ดังนี้
เบอร์  ( D ) = น้ำหนัก  (กรัม) x 9,000 / ความยาว  (เมตร)
 
 
qเบอร์เท็กซ์   ( Tex  Count )
นิยมใช้กับเส้นด้ายสังเคราะห์ใยยาวเช่นเดียวกับเบอร์ดีเนียร์ 
และยังได้ถูกกำหนดให้เป็นเบอร์สากลนิยมทางสิ่งทอ   
การกำหนดเบอร์  คือ
เบอร์       1 T หนัก         1     กรัม ยาว      1,000     เมตร
เบอร์     20 T หนัก       20     กรัม ยาว      1,000     เมตร
เบอร์     30 T หนัก       30     กรัม ยาว      1,000     เมตร
เขียนเป็นสูตร  ได้ดังนี้
เบอร์  ( T ) =   น้ำหนัก  (กรัม) x 1,000 /   ความยาว  (เมตร)
 
สูตรเปลี่ยนเบอร์ด้ายต่างระบบ
 
 
ระบบเบอร์
Ne
Nw
Nl
Nm
D
T
Ne
1
0.667Nw
0.357Nl
0.590Nm
5315
D
590.5
T
Nw
1.5Ne
1
0.536Nl
0.886Nm
7972
D
885.8
T
Nl
2.8Ne
1.866Nw
1
1.653Nm
14881.6
D
1653.5
T
Nm
1.693Ne
1.129Nw
0.605Nl
1
9000
D
1000
T
D
5315
Ne
7972
Nw
14881.6
Nl
9000
Nm
1
9T
T
590.5
Ne
885.8
Nw
1653.5
Nl
1000
Nm
D
9
1