การคำนวณหาเบอร์หวี


Home

เบอร์ฟันหวี(Reed No) เป็นการกำหนดจำนวนช่องฟันหวีต่อหน่วยความยาว ในเมืองไทยส่วนใหญ่ ใช้ช่องต่อ2 นิ้ว
ตัวอย่าง ฟันหวี เบอร์ 90 หมายถึงมี 90ช่องต่อ 2 นิ้ว หรือ 1 นิ้วมี 45 ช่อง
สูตรคำนวณเบอร์ฟันหวี
 
   เบอร์หวี
          = จำนวนช่องหวีที่ใช้ทั้งหมด x 2 / หน้ากว้างในการแซคด้ายบนหวี
 
 
จำนวนช่องหวีที่ใช้ทั้งหมด = จำนวนเส้นยืนต่อนิ้ว x หน้าผ้า 
                                               _______________________
                                                 จำนวนแซคด้ายต่อ 1 ช่องหวี    
ตัวอย่าง จงหาเบอร์หวีที่ต้องใช้ในโครงสร้างผ้า TC45/1 x TC45/1  /  100 x 70  ผ้าสำเร็จกว้าง    44.5"     ต้องการผ้าดิบ  46.5"     เปอร์เซนต์การหดตัวแนวพุ่ง 6.6 %   ต้องการแซคด้ายยืน 2 เส้นต่อ 1 ช่องหวี จะต้องใช้หวีเบอร์อะไร
 
        หน้ากว้างในการแซคหวี = 46.5  x  ( 1 + 6.6/100) = 49.6 "
       
        จำนวนช่องหวีที่ต้องการใช้ = 100 x 44.5 / 2 = 2225 ช่อง
 
        เบอร์หวีที่ใช้ = 2225 x 2 / 49.6 = # 90
 
 
 
 ตัวอย่างด้านบน จะใช้ได้ในกรณีที่มีการแซคเส้นด้ายเท่ากันตลอดหน้าฟันหวีเท่านั้น แต่ถ้ามีการแซคต่าง ( Different Dent ) หรือเว้นช่องหวี (Skip Dent) จะไม่สามารถใช้วิธีการนี้ได้
จะต้องใช้วิธีการดังต่อไปนี้
 
ตัวอย่าง    จากโครงสร้างเดิมของตัวอย่างด้านบน     แต่มีการแซคจำนวนเส้นด้ายต่อช่องแตกต่างกันดังนี้
 
แซค 1เส้น / ช่อง จำนวนเส้นยืน 25 เส้น กว้าง 1/2 นิ้ว
แซค 2เส้น / ช่อง จำนวนเส้นยืน 50 เส้น กว้าง 1/2 นิ้ว
แซค 3เส้น / ช่อง จำนวนเส้นยืน 75 เส้น กว้าง 1/2 นิ้ว
 
ความกว้างของลาย 1 ตา = 1/2 + 1/2 + 1/2 = 1  1/2  =  1.5"
จำนวนรีพีทตลอดหน้าผ้า = 44.5 / 1.5 = 29.67 รีพีท
จำนวนการแซคหวีต่อ 1 รีพีท
                 = (25 /1 ) + ( 50 / 2) + ( 75 / 3) = 75 ช่อง / รีพีท
จำนวนช่องหวีที่ใช้ทั้งหมด = 29.67 x 75 = 2226 ช่อง
เบอร์หวี = 2226 x 2 / 49.6  = # 90