ผ้าสองชั้น

Home

วิธีทอ
โครงสร้างโดยหลักที่ใช้ในผ้าประเภทนี้คือลายขัดเนื่องจากปริมาณการใช้ตะกอน้อย
เส้นยืนและเส้นพุ่งจะจัดลำดับแบบสลับ1 ; 1
เนื่องการขัดสานของด้ายยืนทั้งสองชุดเหมือนกัน จึงสามารถทอในบีมเดียวกันได้
ระบบการเปิดตะกอของรูป I
ด้ายสีเข้มอยู่ด้านบน   ด้ายสีอ่อนอยู่ด้านล่าง
ด้านหน้า : ด้ายยืนสีเข้มขัดสานกับด้ายพุ่งสีเข้ม ด้ายยืนสีอ่อนจะอยู่ด้านล่างในช่วง ทอพุ่งสีเข้ม
ด้านหลัง : ด้ายยืนสีเข้มจะถูกยกขึ้นหมดในช่วง   การทอพุ่งสีอ่อน , ด้ายยืนสีอ่อนขัด    สานกับด้ายพุ่งสีอ่อน

ระบบการเปิดตะกอของรูป II
ด้ายสีอ่อนอยู่ด้านบน   ด้ายสีเข้มอยู่ด้านล่าง
ด้านหน้า : ด้ายยืนสีอ่อนขัดสานกับด้ายพุ่งสีอ่อน ด้ายยืนสีเข้มจะอยู่ด้านล่างในช่วง  ทอพุ่งสีอ่อน
ด้านหลัง : ด้ายยืนสีอ่อนจะถูกยกขึ้นหมดในช่วง  การทอพุ่งสีเข้ม , ด้ายยืนสีเข้มขัด  สานกับด้ายพุ่งสีเข้ม

 
การรวมกันของการทอทั้งสองระบบ
ในความเป็นจริงผ้าทั้งสองชั้นนั้นไม่ได้เกาะยึดติดกันเลย การสับเปลี่ยนชั้นของผ้าทั้งสอง เพื่อที่จะสร้างลวดลายผ้า ที่จุดของการสับเปลี่ยนนี้จะทำให้ผ้าทั้งสองผืนเกาะติดกัน
 
การพัฒนาโครงสร้าง
รีพีทลายทอ คือด้ายยืน 4 เส้น และด้ายพุ่ง 4 เส้น
เส้นด้ายยืน :สีเข้ม 1 เส้น , สีอ่อน 1 เส้น
เส้นด้ายพุ่ง :สีเข้ม 1 เส้น , สีอ่อน 1 เส้น
ลายทอเป็นลายขัดทั้งสีเข้มและสีอ่อน
สัญลักษณ์  จุดใหญ่    แทนสีเข้ม
สัญลักษณ์  จุดเล็ก      แทนสีอ่อน
สัญลักษณ์   /  แทน    ด้ายยืนผืนบนยกขึ้นในช่วง  เส้นพุ่งทอผืนล่าง      

I   พุ่งเส้นคี่  เป็นการทอผืนบน ด้ายยืนสีเข้มขัดสานกับด้ายพุ่งสีเข้ม
    พุ่งเส้นคู่ เป็นการทอผืนล่าง ด้ายยืนสีอ่อนขัดสานกับด้ายพุ่งสีอ่อน โดยด้ายยืนสีเข้มถูกยกขึ้นหมด

 
II  พุ่งเส้นคี่ เป็นการทอผืนล่าง ด้ายยืนสีเข้มขัดสานกับด้ายพุ่งสีเข้ม โดยด้ายยืนสีอ่อนถูกยกขึ้นหมด
     พุ่งเส้นคู่ เป็นการทอผืนบน ด้ายยืนสีอ่อนขัดสานกับด้ายพุ่งสีอ่อน

III  พุ่งเส้นคี่ เป็นการทอผืนล่าง ด้ายยืนสีอ่อนขัดสานกับด้ายพุ่งสีเข้ม โดยด้ายยืนสีเข้มถูกยกขึ้นหมด
      พุ่งเส้นคู่ เป็นการทอผืนบน ด้ายยืนสีเข้มขัดสานกับด้ายพุ่งสีอ่อน

IV พุ่งเส้นคี่  เป็นการทอผืนบน ด้ายยืนสีอ่อนขัดสานกับด้ายพุ่งสีเข้ม

      พุ่งเส้นคู่ เป็นการทอผืนล่าง ด้ายยืนสีเข้มขัดสานกับด้ายพุ่งสีอ่อน โดยด้ายยืนสีอ่อนถูกยกขึ้นหมด
 
การเล่นลวดลายกับสีด้าย
ความหลากหลายสามารถทำได้กับโครงสร้างหนึ่งๆ โดยการเปลี่ยนลำดับของสีด้ายยืนและสีเส้นพุ่ง

 

โครงสร้าง พัฒนาบนด้ายยืนและด้ายพุ่ง 4 สี
 ลำดับด้ายยืนและด้ายพุ่งตามรูปด้านซ้ายมือ  จะปรากฏเป็นผ้าสีพื้น 4 สี และ สีผสม   4 สี

 

จากโครงสร้างลายผ้าเดิม แต่พัฒนาด้วยด้ายยืน และ ด้ายพุ่ง 3 สี
ผลที่ได้คือ จะเกิดลายผ้าสีพื้น  3 สี และลายผ้าสีผสม 2 สี

 

ด้ายพุ่งซับตรงกลางระหว่างผ้าชั้นบนและชั้นล่าง ( Weft Wadding)
โครงสร้างลายทอ ด้ายยืน 4 เส้น ด้ายพุ่ง 6 เส้น
ด้ายยืนเส้นคี่เป็นสีที่ 1  
ด้ายยืนเส้นคู่เป็นสีที่ 2
ด้ายพุ่งเส้นที่ 1 , 4 เป็นสีที่ 1
ด้ายพุ่งเส้นที่ 2 , 5 เป็นสีที่ 2
ด้ายพุ่งเส้นที่ 3 , 6 เป็นสีที่ 3
เป็นการทอลวดลายขัด