ลายทอพื้นฐาน


Home

ลายทอพื้นฐาน มีดังนี้
1.ลายขัด (plain weave)
*2.ลายทแยง (twill weave)
3.ลายต่วน (satin weave)
 
 
1.ลายขัด 1 / 1

2.ลายทะแยง ลายทะแยงมีหลายแบบ เช่น 2/1,2/2,3/1,4/1.........เป็นต้น แต่ในรูปด้านล่างเป็นลาย 2/1

 3.ลายต่วน หรือลายซาติน  มีหลายแบบเช่นกัน แต่ลายต่วนพื้นฐาน คือลายต่วน 4/1
 
จากลายพื้นฐานเหล่านี้เราสามารถนำไปดัดแปลงเป็นลายใหม่ๆได้โดยการกำหนดวิธีการร้อยตะกอที่แตกต่างกันไป หรือหรือการผสมผสานลายเข้าด้วยกัน เช่น ลายขัด เราสามารถดัดแปลงเป็นลายอ๊อกฟอร์ด , ลายตะกร้า เป็นต้น ..