https://lh6.googleusercontent.com/-3NYwhhOvHuA/T9B22QKMrsI/AAAAAAAASXs/-cwrjkjTdBA/s318/Y12190496-1.gif
พระบรมสารีริกธาตุจากพระสังฆราช ๒ ประเทศ

http://www.opm.go.th/OpmInter/contentWeb/brooch84th/rules.png(ส่วนแห่งพระพุทธสรีระอันคงเหลือจากการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระสัมมาสัมพุทธเจ้า)
https://lh6.googleusercontent.com/-bIJcw2Odb74/T9EDgaa3JkI/AAAAAAAASYY/f3IelAPEXzg/s552/bottomline.png
พระบรมสารีริกธาตุจากพระสังฆราชไทย http://lh4.ggpht.com/_pTG3in6GYZE/SxvxU-0RyAI/AAAAAAAAF84/URCxJIGpWEA/new.gif

พระบรมสารีริกธาตุจากพระสังฆราชพม่า

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/5/52/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%90.jpg
โย จ ปูเชยฺย สมฺพุทฺธํ ติฏฺนฺตํ โลกนายกํ ธาตุ สาสปมตฺตมฺปิ นิพฺพุตสฺสาปิ ปูชเย ฯ
สเม จิตฺตปฺปสาทมฺหิ สมํ ปุญฺ มหคฺคตํ ตสฺมา ถูปํ กริตฺวาน ปูเชหิ ชินธาตุโย ฯ


"ผู้ใดพึงบูชาพระสัมพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลก
ยังดำรงพระชนม์อยู่ก็ดี
พึงบูชาพระธาตุแม้ประมาณเท่าเมล็ดผักกาดของพระพุทธเจ้าแม้นิพพานแล้วก็ดี
เมื่อจิตอันเลื่อมใสของผู้นั้นเสมอกัน
บุญก็มีผลมากเสมอกัน"

(พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๒  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ ปัจจุปัฏฐานสัญญกเถราปทานที่ ๙)

 


ประวัติพระบรมสารีริกธาตุวัดคุ้งตะเภา
http://www.opm.go.th/OpmInter/contentWeb/brooch84th/rules.png

     https://lh3.googleusercontent.com/-jFHAaHy6cug/T6gvp7b7kyI/AAAAAAAARb8/5aoXIbezeHQ/s281/image009.jpg  พระบรมสารีริกธาตุ (กระดูกของพระพุทธเจ้า) ที่ประดิษฐานในวัดคุ้งตะเภา เป็นพระบรมสารีริกธาตุที่ได้จากการถวายพระเพลิงพระบรมศพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ มกุฏพันธนเจดีย์ กรุงกุสินารา แคว้นมัลละ ชมพูทวีป เมื่อ ๑ ปี ก่อนพุทธศักราช 

       โดยเป็นพระบรมธาตุส่วนที่โทณพราหมณ์เป็นผู้จัดสรรให้แก่บรรดาเจ้าผู้ครองนครรัฐโบราณสมัยพุทธกาล ๘ พระนครทั่วชมพูทวีป ตามคำบัญชาของมัลลกษัตริย์ ซึ่งได้พระราชทานไปประดิษฐานยังพระนครทั้ง ๘ คือ เมืองราชคฤห์ เมืองเวสาลี เมืองกบิลพัสดุ์ เมืองอัลลกัปปะ เมืองรามคาม เมืองเวฏฐทีปะ เมืองปาวา และเมืองกุสินารา ดังที่ปรากฎใน ธาตุภาชนียกถา

       และเป็นพระบรมสารีริกธาตุดั้งเดิมส่วนที่พระเจ้าอโศกมหาราช แห่งราชวงศ์เมารยะ ทรงบัญชาให้ขุดจากสถูปเจ้าผู้ครองนครโบราณทั้ง ๗ สมัยพุทธกาลดังกล่าว (ยกเว้นรามคามสถูปที่ไม่ถูกขุด) เพื่ออัญเชิญแจกจ่ายไปประดิษฐานในพระสถูปที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นใหม่ทั่วชมพูทวีป และพระองค์ยังได้ถวายพระบรมสารีริกธาตุแก่พระอรหันต์สมhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/Kushinara1.jpg/640px-Kushinara1.jpgณฑูตที่นำพระพุทธศาสนาไปประกาศในแคว้นต่าง ๆ ถึง ๙ สาย เพื่อจะได้ให้พระพุทธศาสนาถาวรแผ่ไพศาลไปทั่ว เพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในปี พ.ศ. ๒๓๖

       โดยพระบรมสารีริกธาตุของวัดคุ้งตะเภา ในส่วนที่ได้รับมาจากพระสังฆนายกพม่า เป็นพระบรมสารีริกธาตุส่วนวิปปกิณณาธาตุ ซึ่ง เป็นของเดิมที่ได้มาแต่ครั้งพระเจ้าอโศกมหาราชส่งพระอรหันต์สมณฑูตมาเจริญพระศาสนายังเมืองสุธรรมวดี เมื่อกว่า ๒๓๐๐ ปี ก่อน และได้ อัญเชิญมายังเมืองพุกามในปี พ.ศ. ๑๖๐๐ และพระบรมสารีริกธาตุในส่วนที่ได้รับมาจากพระสังฆราชไทยเป็นพระบรมสารีริกธาตุหลวงส่วนพระองค์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ซึ่งเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่รักษาสืบมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธศาสนามาตั้งมั่นในสยามประเทศ และ เป็นพระบรมธาตุส่วนเดียวกับที่ได้แบ่งอัญเชิญไปประดิษฐานยังพระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ บนยอดดอยอินทนนท์

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e6/Kusinara.jpg/800px-Kusinara.jpg

       ลักษณะพระบรมธาตุวัดคุ้งตะเภานี้ มีปรากฏในพระคัมภีร์ มีคำอธิบายว่า "สพฺพขุทฺทกา ธาตุ สาสปวีชมตฺตา, มหาธาตุ มชฺเฌ ภินฺนตณฺฑุลมตฺตา, อติมหตี มชฺเฌ ภินฺนมุคฺคามตฺตา" ตรงตามอรรถาธิบายในคัมภีร์พระไตรปิฎกและคัมภีร์ปฐมสมันตาปาสาทิกา ทางวัดคุ้งตะเภาเคยนำพระบรมธาตุออกสรงน้ำ ปรากฏว่าองค์พระบรมธาตุไม่จมน้ำแต่กลับลอยน้ำ โดยน้ำเป็นแอ่งบุ๋มลงไปรองรับพระบรมสารีริกธาตุไว้ และปรากฏรัศมีของน้ำรอบๆ พระบรมสารีริกธาตุเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก ตรงตามคำโบราณาจารย์ที่บอกสืบกันมาทุกประการฯ

 

- พระบรมสารีริกธาตุจากพระสังฆราชไทย  พระบรมสารีริกธาตุจากพระสังฆราชพม่า

 

Web Site Counters


- หน้าจดหมายเหตุ : การสมโภชพระบรมธาตุวัดคุ้งตะเภา - 

http://www.opm.go.th/OpmInter/contentWeb/brooch84th/rules.png
ครั้งที่ ๑
การแห่สมโภชพระบรมสารีริกธาตุวัดคุ้งตะเภา
“เนื่องในมหาวาระสัมพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า”
ณ มณฑลพิธีงานพุทธชยันตีตำบลคุ้งตะเภา

วันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
http://www.opm.go.th/OpmInter/contentWeb/brooch84th/rules.png


http://www.opm.go.th/OpmInter/contentWeb/brooch84th/rules.png
ครั้งที่ ๒
การเวียนเทียนสมโภชพระบรมสารีริกธาตุวัดคุ้งตะเภา
“เนื่องในมหาวาระสัมพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า”
ณ มณฑลพิธีอาคารอสีติวัสสายุมงคลมหาศาลาการเปรียญวัดคุ้งตะเภา

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
http://www.opm.go.th/OpmInter/contentWeb/brooch84th/rules.pnghttp://www.opm.go.th/OpmInter/contentWeb/brooch84th/rules.png
ครั้งที่ ๓
การฉลองสมโภชพระบรมสารีริกธาตุวัดคุ้งตะเภา
ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ๔๙ วัด ๒๐๙ รูป
โดยเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี
ณ มณฑลพิธีพระบุษบกบรมคันธกุฎีวัดคุ้งตะเภา

วันเสาร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
http://www.opm.go.th/OpmInter/contentWeb/brooch84th/rules.png