BIJLAGE E - REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE - VVW-BRUGGE

 

Dit reglement van inwendige orde kan te allen tijde aangepast worden, het oorspronkelijke is steeds ter inzage op het secretariaat. Wijzigingen worden aangekondigd.

VVW-BRUGGE is a-politiek en Vlaams en streeft naar een verdere verspreiding en democratisering van de watersport in zijn totaliteit.

1. LEDEN

VVW-BRUGGE telt 2 soorten leden :
- Hoofdleden (familielidmaatschap – alle rechtstreekse, inwonende familie daaronder begrepen).
- Tijdelijke clubleden.

1.1. Door het toetreden tot VVW-BRUGGE erkent het lid kennis genomen te hebben van de tarieven, van het reglement van inwendige orde, van de rechten en de verplichtingen van de leden daarin voorzien en ermee in te stemmen.

1.2. Men kan slechts lid worden van VVW-BRUGGE door het ondertekenen van het aanvraagformulier. Het lidmaatschap wordt pas effectief na ontvangst van het lidgeld.

1.3. Met het ondertekenen van het aanvraagformulier onderschrijft het kandidaat-lid het reglement van inwendige orde en haar uitbreidingen, die te allen tijde beschikbaar zijn op het secretariaat.

1.4. Ieder lid zal steeds de aanwijzingen opvolgen en gehoor geven aan de aanwijzingen van het bestuur en personeel van VVW BRUGGE.

1.5. In geval van mede-eigendom van een vaartuig, zal t.o.v. VVW-BRUGGE één eigenaar als hoofdverantwoordelijke optreden. Deze betaalt de lid- en/of liggelden en andere kosten in verband met de boot. De andere eigenaars moeten hoofdlid worden.

1.6. De leden zullen zich waardig en behulpzaam gedragen en zij staan in voor de orde en netheid op de steigers en de terreinen.

1.7. Een lid is aansprakelijk voor zijn genodigden. Genodigden die meerdere keren per seizoen komen moeten lid worden van de club.

1.8. Ieder lid is verplicht de jaarlijkse VVW-sticker op zijn vaartuig te voeren, bij verlies van de sticker dient het lid verplicht een nieuwe sticker aan te vragen.

1.9. Ieder lid is verplicht al zijn materiaal te merken met zijn naam,

1.10. Ieder lid zal steeds de Politiereglement van toepassing op de gronden van St Pietersplas toepassen.


 

2. LIGPLAATSEN

2.1. Het komt alleen VVW-BRUGGE toe, ingevolge afspraken en overeenkomsten met de administratieve overheid, om de individuele ligplaatsen toe te kennen. De leden dienen zich daaromtrent dan ook integraal en onmiddellijk te schikken naar de richtlijnen van het bestuur. Hetzelfde geld voor het toewijzen van een standplaats of kast in de loods. Het bestuur houdt zich het recht voor een ligplaats die zonder toestemming is ingenomen vrij te maken op eender welke wijze noodzakelijk.

2.2. De ligplaatsen worden jaarlijks toegekend, een lid kan slechts een ligplaats toege­wezen krijgen na jaarlijks invullen en ondertekenen van het heraanvraagformulier en het nakomen van zijn financiële verplichtingen, beide binnen de gestelde termijnen. Het is verboden een ligplaats in te nemen vóór het liggeld in orde is gebracht.

2.3. Ligplaatsen, lid- en liggelden kunnen niet overgedragen of verkocht worden. De verkoper van de boot met een ligplaats brengt de kandidaat-koper hiervan op de hoogte.
Het secretariaat wordt bij de verkoop van de boot schriftelijk verwittigd, met vermelding van de nieuwe eigenaar.

2.4. Terugbetaling van liggelden en gereserveerde ligplaatsen kunnen niet in overweging genomen worden. Gereserveerde ligplaatsen die niet ingenomen zijn kunnen tijdelijk door het bestuur aan andere leden toegewezen worden. 

2.5. Wanneer de omstandigheden het vereisen, kunnen in opdracht van het bestuur,  boten verlegd worden, op kosten en risico voor de booteigenaar.

2.6. Het staat het bestuur vrij aan leden een ligplaats te weigeren of te hernieuwen, zonder dat daar een rechtvaardiging voor nodig is.

2.7. Het is verboden een boot van een lid na zonsondergang in het water te laten liggen. Op het einde van iedere zeildag dienen alle boten steeds volledig afgetuigd terug op hun ligplaats geplaatst te worden.

2.8. Elke lidbooteigenaar zal bij zijn ligplaats een kist voorzien waarin alle los materiaal achter slot opgeslaan wordt. De kist wordt achter de boot op de botenparking geplaatst en is niet breder dan de standplaats van de boot zelf.

3. GEDRAG op de gronden van St Pietersplas

3.1 Boten dienen afgemeerd op de door het bestuur of de clubverantwoordelijk aange­duide plaats en volgens goed zeemanschap. Gebeurlijke schade zal aan de eigenaar ver­haald worden.

3.2. Leden die hun boot in de winter op het botenparking laten, verbinden zich ertoe hun boot te verplaatsen indien er werkzaamheden dit vereisten en dit bij de eerste oproep. Indien dit niet gebeurt, wordt de boot op kosten en risico van de eigenaar verplaatst.

3.3. Alle leden zijn verantwoordelijk voor het voldoende verankeren van hun boten om stormschade te voorkomen.

3.4. Betreders van de gronden  zullen geen aanstotend gedrag vertonen jegens eender welke persoon.

3.5. Eenieder zal steeds begrip en respect tonen voor de andere gebruikers van de Plas.

3.6. Het is verboden om de motor van aangemeerde boten voortdurend te laten draaien.

3.7. Het is niet toegelaten om open vuur te maken op de boten, steigers en terreinen van VVW-BRUGGE.

3.8. De steigers moeten te allen tijde toegankelijk zijn, bijgevolg mag er niets op de steigers zelf gelegd worden en moeten de toegangen volledig vrij blijven.

3.9. Het is verboden om werken uit te voeren op de steigers die de steigers kunnen vervuilen of beschadigen zoals, lassen, branden, vernissen, enz...

3.10. Te allen tijde moet lawaaihinder vermeden worden. Tussen 22.00u en 08.00u dient de rust van iedereen gerespecteerd te worden. Bij klacht over ongeoorloofd lawaai kan sanctie opgelegd worden door het bestuur.

3.11. Enkel de sanitaire installaties binnen het hoofdgebouw van de VVW BRUGGE mogen gebruikt worden wanneer men zeil/surf kledij draagt. De sanitaire faciliteiten bij de Tea-Room “De waterkant”zijn enkel voor de klanten van deze laatste voorzien.

3.12. Huishoudelijk afval dient in afgesloten zakken in de voorziene vuilnisbakken-containers gedeponeerd te worden.

3.13. Elk dier moet aan de leiband gehouden worden. Uitwerpselen worden door de eige­naar onmiddellijk verwijderd. Dieren die last veroorzaken of niet aan deze voorwaarden voldoen zullen geweigerd wor­den op het terrein. Het is verboden dieren in de clubloods binnen te brengen.

3.14. Het voeren van reclame in en rond de plas is niet toegelaten, tenzij bij bepaalde vooraf aan het bestuur aangekondigde manifestaties en mits toelating van het bestuur.

3.15. Groepsport activiteiten dienen plaats te vinden op het grasplein aan de vlaggenmast om zodanig activiteiten van het hotel niet te storen.

3.16. Fietsen mogen enkel gestald worden in de daarvoor voorziene stalplaatsen.

3.17. Boten die gebruik maken van de VVW-steigers dienen degelijk onderhouden en rein te zijn.

3.18. Indien het bestuur om gelijk welke reden, materiaal van leden moet verplaatsen op het terrein of in de loods, zal dat door deze laatste vergoed moeten worden.

3.19. Eten en drinken is verboden in de kleedkamers.

3.20. gebruik van alcoholische dranken is enkel toegelaten bij “de waterkant” en bij speciale aangelegenheden mits toestemming van het bestuur.4. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN

4.1. VVW-BRUGGE is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, schade of diefstallen. Elk lid tekent, door het indienen van zijn kandidatuur als lid en/of van zijn her­aanvraag ligplaats afstand van verhaal voor welk danige schade dan ook, ten opzichte van VVW-BRUGGE en stelt zijn verzekeraar hiervan op de hoogte. Deze vrijwaring geldt, zonder limitatief te zijn, voor zowel de ligplaatsen op het botenparking, de clubinstallaties op het land (clubhuis, speeltuin, sanitair en eventuele tijdelijke installaties zoals feesttenten) als materiaal opgeslaan in de loods.

5. VARIA

5.1. Elk misbruik van de toegangscode meegedeeld aan de leden met toegang tot de loods zal gesanctioneerd worden. Deze code is persoonlijk en niet overdraagbaar. De leden zullen steeds de goede sluiting van de poort controleren voor hun vertrek.

5.2.  Monitoren en lesgevers hebben een voorbeeld-functie en zullen dus steeds een onberispelijk gedrag vertonen.

6. BETALINGEN

6.1. Door het enkele feit van het lidmaatschap, aanvaardt elk lid de tarieven door het bestuur vastgesteld voor de lid- en/of liggelden, verbruik water en elektriciteit, werkings­kosten, gebruik van installaties van VVW-BRUGGE.
Inclusief tussenkomsten van het personeel voor het verplaat­sen of verleggen van boten; en welkdanige kosten die het bestuur zou menen te moeten aanrekenen om de goede werking van de vereniging te verzekeren.

6.2. Elk lid-booteigenaar is ertoe gehouden stipt de financiële verplichtin­gen na te komen die door de overheid op het bezit van een vaartuig en/of het gebruik van de clubinstallaties worden geheven.

6.3. Alle rekeningen uitgaande van VVW-BRUGGE dienen stipt op de vervaldag betaald te worden. Elke rekening niet betaald op de vervaldag zal van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk weze, verhoogd worden met een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 15% met een minimum van EUR 15,00. Tevens zal elke niet op de vervaldag betaalde rekening van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk weze, een conventionele intrest opbrengen van 1% per maand vanaf de vervaldag tot de datum van effectieve en algemene betaling.

6.4. Elk lidbooteigenaar erkent dat VVW-BRUGGE, bij wanbetaling van een rekening, een retentierecht heeft op de boot en uitrusting opgeslagen in de loods, deze uit het water mag halen op kosten van het lid en/of het weghalen mag verhinderen.
Het schip zal slechts vrijgegeven worden nadat alle achterstallige rekeningen, met inbegrip van schadevergoedingen en intresten, zijn vereffend met dien verstande dat eveneens de nagekomen rekeningen tijdens de periode dat het retentierecht wordt uitgeoefend, dienen vereffend te zijn.

 

6.5. Indien een lidbooteigenaar na een eerste aanmaning tot betaling te hebben ontvangen op het einde van een eerste seizoen en na een tweede aanmaning op het einde van het tweede seizoen geen teken heeft gegeven tegemoet te willen komen aan de vraag tot betaling van VVW Brugge voor de liggelden, houdt VVW Brugge zich het recht toe de boot in beslag te nemen voor gebruik door de club vanaf het derde seizoen.  De lidbooteigenaar wordt hier per aangetekend schrijven van op de hoogte gebracht. VVW Brugge houdt zich het recht voor alle wijzigingen en onderhoud aan de boot aan te brengen noodzakelijk voor de ingebruikname. De boot eigenaar erkent dit uitdrukkelijk retentierecht van VVW-BRUGGE. De lidbooteigenaar kan zijn boot slechts terug opeisen na het betalen van alle achterstallige kosten en interesten.

6.6. Het niet betalen der rekeningen houdt geen vermoeden van ontslag als lid van VVW-BRUGGE in zich. De lidbooteigenaar blijft dus verantwoordelijk voor alle gebeurlijke schade en plichten die het stallen van zijn boot op de domeinen van VVW Brugge met zich meebrengt tot aan de feitelijke uitvoering van het retentierecht zoals beschreven onder Art. 6.5.

6.7. VVW Brugge houdt zich steeds het recht voor alle materiaal dat zich op de gronden van VVW Brugge bevindt en waarvoor geen liggeld betaald wordt en de eigenaar op geen enkele wijze kan achterhaald worden in beslag te nemen voor ingebruiname, verkoop of afvoeren. Al dit materiaal zal voorafgaand gedurende één seizoen op een duidelijk zichtbare plaats als "AF TE VOEREN" gemerkt worden.

6.8. Een surfmateriaaleigenaar/surfmateriaal gestald in de loods wordt op identische wijze behandeld als een lidbooteigenaar/boot zoals vermeld in alle hierboven vermelde artikels.


 

7. ONTSLAG

Het lidmaatschap van VVW-BRUGGE kan worden beëindigd door:

7.1. Ontslag door het lid, schriftelijk gegeven en aanvaard door het bestuur. Deze aanvaarding kan slechts gegeven worden als het lid aan alle financiële verplichtingen t.o.v. VVW-BRUGGE heeft voldaan en zijn boot van de terreinen heeft verwijderd.

7.2. Indien een toetredend lid of een lid van de vereniging, rechtstreeks of onrechtstreeks schade toebrengt aan de vereniging, haar personeel of andere leden van VVW-BRUGGE, kan dit lid ofwel onmiddellijk ontslagen worden, ofwel een ligplaats ontzegd worden voor de daaropvolgende jaren.

7.3. Bij :
- Inbreuk op één van de voorgaande artikelen
- Diefstal of vandalisme
- Algemeen ongeoorloofd gedrag
- Wanbetaling

8. BEVOEGDHEID

De leden erkennen dat in geval van betwisting i.v.m. het lidmaatschap van VVW-BRUGGE, de daaruit vloeiende rechten en verplichtingen, de toepassing van het inwendige reglement, de rekeningen en betalingen, alleen het Belgisch nationaal en Vlaams Gemeenschapsrecht van toepassing is en enkel het Vredegerecht van Brugge en/of de Rechtbanken van Brugge bevoegd zullen zijn om van eventuele geschillen kennis te nemen.