.

Kommunalt Vatten, Avlopp och bredband. Bakgrund

Kungsbacka kommun informerade om att Hovmanneån var övergödd och skulle döma ut de flesta enskilda avloppsanläggningarna i området. Det skapades därför en förening för att bygga ett avloppsnät öster om motorvägen i Torkelstorp, se under ledningsnät. I samband med grävningarna skulle även vatten och bredband läggas med.

Historik

Senhösten 2013 kopplades de första fastigheterna in på nätet. Anläggningen drivs av Torkelstorp Ostra VAB förening. Anläggningen dimensionerades efter de intressenter som anmälde sig 2011 och som var villiga att gå med i föreningen och ansvara för och bygga anläggningen. Det finns därför en begränsad kapacitet för nya fastigheter att koppla in sig. Förfrågningar hänvisas till styrelsen.


Information

Inkoppling av vatten
De fastigheter som vill koppla in sitt vatten skall meddela styrelsen detta. Vattenprov måste göras innan inkoppling sker. Detta görs av kommunen, kontakta Jesper Lindvall eller Michael Johansson på kommunen. Om vattenprovet är godkänt måste inkoppling ske inom 6 månader annars måste ett nytt prov göras. Vid icke godkänt vatten kommer kommunen och klorera fastighetens vattenrör.

Inkoppling av Avlopp
De fastigheter som vill koppla in sitt avlopp måste kontakta styrelsen innan så sker. En representatn för VAB föreningen kommer att kontrollera att fastighetsägaren har säkerställt att inte det har bildats en propp mellan huvudledningen och servisen. Detta görs genom att backventilen vid pumpen monteras av samt att servisen öppnas och fritt flöde är möjligt och därmed ingen propp finnes. Vid underlåtelse att utföra ovanstående instruktion kan fastighetsägaren bli skyldig att betala de kostnader som en propp kan medföra. 

De som enbart har kopplat in avlopp men inte vatten och därmed har schabloniserad vatten förbrukning skall vid förändrat antal boende anmäla detta till styrelsen så debiteringen blir rätt.

Vid försäljning av sin fastighet skall vattenmätaren avläsas samt andelarna i föreningen överlåtas till den nye ägaren. Blanketter för detta finns att ladda ned från denna hemsida, gå till 'Blanketter' i menyn till vänster.

Vid drift problem hänvisas till informationen under 'Hantering av Driftproblem' i menyn till vänster