Zdaj z łatwością test ecdl 


 

Wprowadzenie do ECDL

 

 

 

 

 

 

Czym jest?

 

 

 

ECDL European  Computer Driving  Licence jest  certyfika- tem  poświadczającym  umiejętnci  osoby  legitymującej  się  takim certyfikatem, odnnie użytkowania komputera w życiu codziennym.

W dosłownym tłumaczeniu na język polski ECDL oznacza Europej­

skie  Komputerowe  Prawo  Jazdy  i  przez  długi  okres  nazwa  ta była  stosowana  na  terenie  naszego  kraju.  Ze  względu  na  tę  mylącą nazwę,  która  często w pierwszym  momencie  kojarzyła  się  z licenc

na   prowadzenie   samochodów   na   terenie   Europy,   postanowiono

zmien dotychczasową  nazwę  i wprowadzić  nową,  niekojarzącą  się

z poprzednią. Dziś certyfikat ECDL u nas w kraju nazywany jest Eu­

ropejskim Certyfikatem Umiejętnci Komputerowych.

 

 

Obecnie certyfikat ten jest uważany za standard posiadanych kompe- tencji  w  dziedzinie  obsługi  i  użytkowania  komputerów  nie  tylko

w Europie  ECDL ale  nawet  świata  ICDL International Com­

puter Driving Licence.

 

 

Wdrożeniem ECDLa na terenie Polski zajmuje się PTI Polskie Towarzystwo  Informatyczne.  Przygotowane  zostały  odpowied- nie dokumenty i procedury. Powstało polskie biuro ECDL, którego zadaniem  jest  koordynacja  prac,  obsługa  informacyjna  oraz  nadzór nad  rzetelnc przeprowadzania  egzaminów.  Chcąc  ubiegać  się

o zdobycie  ECDL,  należy  zdać  siedem  egzaminów  z  następujących

zagadnień:

Adresaci

 

 

Adresaci ECDL to najczęściej osoby chcące dopasować swoje umie- jętnci do współczesnych wymagań rynku pracy, a także osoby, któ-

re  pragną  zdobyć  certyfikat  honorowany  na  terenie  całej  Europy,

a nawet  w  świecie.  Do  tych  osób  w  pierwszej  kolejnci  należą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci, ponieważ obec- nie  często  potrzebne   wysokie  kwalifikacje  do  zdobycia  pierwszej pracy. Dlatego też ctnie podnoszą swoje umiejętnci i podchod

do  poszczególnych  egzaminów.  Pracodawca  zaś  nie  musi  osobiście

sprawdzać  kompetencji  kandydata  poszukującego  pracy  z  zakresu obsługi komputera.

 

Często też zainteresowanie ECDL zauważalne jest u osób, które po dłuższej przerwie wraca do pracy i dostrzega po powrocie na ryn-

ku  pracy  istotne  zmiany w wymaganiach  stawianych  kandydatom poszukującym pracy. Tyczy się to przede wszystkim kobiet po urlopie macierzyńskim  lub  wychowawczym,  osób  długo  przebywających  na rekonwalescencji oraz kończących urlop zdrowotny.

 

Również  w  dobie  integracji  europejskiej  zwiększa  się  zainteresowa- nie  zdobyciem  międzynarodowych  certyfikatów  i  uprawnień  przez osoby wyrażające chęć podjęcia pracy na terenie innego kraju.

 

Podstawowa  zaleta  certyfikatu   ECDL  to  fakt,  że  jest  uznawany

w większci krajów europejskich, a to z kolei ułatwia podjęcie pracy

za granicą z wykorzystaniem wcześniej zdobytych umiejętnci. Po- wstał z myślą o tych, którzy muszą lub chcą wiedzieć, w jaki sposób korzystać z komputera. Jest odpowiedni dla ludzi dowolnych zawo- dów i w dowolnym przedziale wiekowym. We współczesnym świecie umiejętnci komputerowe ma coraz większe znaczenie we wszyst- kich  dziedzinach  życia, a Europejski  Certyfikat  Umiejętności Komputerowych jest rzetelnym świadectwem rzeczywiście zdoby-

tych umiejętnci.

 Jeśli chcesz  posiadać  ecdl to  nie obejdziesz się bez lektury e-booków zatytułowanych "Od zera do ECeDeeLa". Jest on wręcz konieczną lekturą dla wszystkich zainteresowanych zdaniem egzaminu ecdl. Każda z dwóch książek kosztuje 19,97 zł. Możesz je nabyć korzystając z poniższego linka:

 

 Zamów część pierwszą                                        Zamów część drugą