เครื่องดนตรีสมัยธนบุรี

 
 
เนื่องจากในสมัยนี้เป็นช่วงระยะเวลาอันสั้นเพียงแค่ 15 ปี
 
ประกอบกับเป็นสมัยแห่งการก่อร่างสร้างเมือง และการป้องกันประเทศเสียโดยมาก
 
 วงดนตรีไทยในสมัยนี้จึงไม่ปรากฎหลักฐานไว้ว่า
 
 ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงขึ้น สันนิษฐานว่ายังคงเป็นลักษณะและรูปแบบของดนตรีไทย ในสมัยกรุงศรีอยุธยานั่นเอง
 
มีวงดนตรี 3 ประเภท เช่นเดียวกับสมัยอยุธยา
 
 คือ วงปี่พาทย์ วงมโหรี และวงเครื่องสาย
 
 แต่มีเครื่องดนตรีของชาติต่างๆ เข้ามาในประเทศไทยหลายชนิด
 
ดังปรากฏในหมายกำหนดการของพระมหากษัตริย์ในสมัยนั้นว่า
 
“ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิณพาทย์ไทย พิณพาทย์รามัญ มโหรีไทย ฝรั่ง มโหรีญวน เขมร ผลัดเปลี่ยนกันสมโภช 2 เดือนกับ 12 วัน”
 
ในงานสมโภชพระแก้วมรกตเป็นต้น
 
             
 
                                                                                        
Comments