O projekcie

Unijne wsparcie dla gorzowskich nauczycieli szkół i przedszkoli.

Od listopada 2013 r., Miasto Gorzów Wlkp., Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych- Lider projektu, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny-Partner realizuje projekt nr WND-POKL.03.05.00-00-053/13 pn.

”Wspieranie  rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim"

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
Projekt realizowany będzie w okresie od 01.11.2013 r. do 31.07.2015 r.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 312 202,00 zł.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli w Gorzowie Wlkp., poprzez stworzenie planów wspomagania szkół i przedszkoli spójnych z kierunkami ich rozwoju, w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.
Projektem objętych zostanie 993 nauczycieli.
Projekt realizowany będzie w dwóch grupach szkół i przedszkoli:


Pierwsza grupa: (okres realizacji XII.2013-VI.2014), obejmuje 15 placówek w tym: 
 • 4 przedszkola  nr: 18,19,25,33
 • 3 szkoły podstawowe  nr: 11,16,17
 • 3 gimnazja  nr:  3,16,21
 • 5 szkół ponadgimnazjalnych:
 • I Liceum Ogólnokształcące,
 • IV Liceum Ogólnokształcące,
 • Technikum nr 6 (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących),
 • ZSZ nr 3 (Zespół Szkół Gastronomicznych),
 • ZSZ nr 5 (Zespół Szkół Mechanicznych).

Druga grupa: (okres realizacji IX.2014-V.2015) obejmuje 20 placówek w tym: 
 • 11 przedszkoli  nr: 3,6,9,10,12,14,17,22,27,29,32
 • 2 szkoły podstawowe nr: 6,15
 • 2 gimnazja nr: 9,12
 • 5 szkół  ponadgimnazjalnych:
 • II Liceum Ogólnokształcące ,
 • Technikum nr 2 (Zespół Szkół Ekonomicznych),
 • Technikum nr 7 (Zespół Szkół Elektrycznych),
 • ZSZ nr 1 (Zespół Szkół Budowlanych ),
 • ZSZ nr 4 (Zespół Szkół Odzieżowych).
   

Pierwszym zadaniem Projektu jest przeprowadzenie pełnego cykl doskonalenia nauczycieli i dyrektorów we wszystkich typach szkół  i przedszkoli na bazie oferty opracowanej w ramach Rocznego Planu Wspomagania (RPW).
Realizacja tego zadania będzie podzielona na cztery etapy.

ETAP 1: Diagnoza potrzeb każdej placówki:  XII 2013 – I 2014,IX-X 2014.
ETAP 2: Doskonalenie pracy nauczycieli
ETAP 3.Przełożenie nowych umiejętności nauczycieli na szkolną praktykę
ETAP 4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji rRPW (rocznego planu wspomagania).

W celu wykonania zadania zostanie powołanych pięciu Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji.
Za realizację tego zadania  odpowiedzialny będzie Parter Projektu - Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.

Sieci Współpracy i samokształcenia
Odpowiedzialny za realizację tego zadania będzie Lider - Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. W ramach zadania, w oparciu o diagnozę przeprowadzoną wiosną 2013 roku przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp,. utworzonych zostanie  pięć różnych sieci problemowych. W celu wykonania zadania zostanie powołanych pięciu koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia.
 
Tematyka sieci

Dla dyrektorów:
 1. Rola dyrektora  w promocji i budowaniu wizerunku szkoły.

Dla nauczycieli
 1. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów.
 2. Jak radzić sobie ze szkolną absencją – bezpieczeństwo w szkole.
 3. Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania.
 4. Praca z uczniem młodszym w przedszkolu i szkole w kontekście rozpoznawania ryzyka dysleksji rozwojowej (temat spoza oferty ORE - sieć dedykowana przede wszystkim nauczycielom wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej).

Materiały powstałe w ramach pracy sieci będą zasilać bazę wspólnych zasobów zgromadzonych na platformie ORE. Na potrzebę realizacji zajęć zakupiony  zostanie: projektor multimedialny, laptop, 6 mobilnych flipchartów, literatura zalecana do realizacji wybranego  tematu sieci oraz  ofert doskonalenia.