Nyheter‎ > ‎

I Sverige voldtaes nå i snitt 16 jenter per dag: Det største svik i vår historie foregår akkurat nå.

posted Jun 18, 2010, 3:03 PM by .   [ updated Jun 19, 2010, 7:47 AM ]I Sverige ble 5 879 voldtekter anmeldt i løpet av 2009.  I følge svensk kriminalitetsforebyggende råds (BRÅ) undersøkelser anmeldes 5 – 10 % av voldtektene.  Vårt naboland opplever altså i overkant av 58 000 voldtekter i året.  I klartekst betyr det at over 60 % av det som i dag er Sveriges unge jenter kommer til å bli voldtatt i løpet av sitt liv.  10 % kommer til å bli gjengvoldtatt.  Vårt naboland er i ferd med å gå inn i en tilstand av ”folkevoldtekt.”  Til sammenligning kan nevnes at det i Danmark i 2009 var 431 anmeldte voldtekter.

Første reaksjon for den som leser dette vil sannsynligvis være mistro.  ”Dette kan ikke stemme.”  ”Dette må være løgn.”  Men tallene kan kontrolleres både på svensk statistisk sentralbyrå`s sider og på www.bra.se .   Men lettere tilgjengelig er det her;  http://affes.wordpress.com    Ved å google befolkningspyramid+Sverige vil man også se at årskullene som nå går inn i en alder der de står i fare for å bli voldtatt er på ca 50 000 svenske jenter pr år.

Når 60 000 voldtekter pr år og 50 000 nye kvinner i faresonen pr år ikke medfører at alle blir voldtatt, så henger det sammen med at en del kvinner kommer til å voldtas flere ganger.

Det neste man kanskje vil spørre seg er ”hvorfor har jeg ikke hørt om dette?” Folkevoldtektene i Congo og Sør-Afrika er velkjente, hvorfor ikke denne som foregår i vårt naboland?

Grunnen er knyttet til hvem de skyldige er.  Gjerningsmennene er med svært stor sannsynlighet i hovedsak av utenlandsk herkomst, og de som står ansvarlige for gjerningsmennenes tilstedeværelse er i all hovedsak de innvandringsvennlige politikere og det innvandringsvennlige media.  Både politikere (som moralsk og etter folkeretten har et ansvar for å beskytte sine innbyggere) og media (som har et ansvar for å informere sine lesere / seere) svikter sine oppgaver for å unngå å stilles til ansvar.  Gjennom flere tiår har de malt et bilde av det flerkulturelle samfunn som det ønskelige.  I samme periode har de latterliggjort og fortiet det meste av den kritikk som har framkommet.  Kritikk har blitt regnet som intolerant og fremmedfiendtlig.

Norge følger 10 – 15 år etter Sverige både når det gjelder andelen innvandrere i vår befolkning og når det gjelder voldtektsfrekvens.  Men vi følger.  Og stadig holder både våre politikere og våre media sin politisk korrekt fasade.  Stadig sørger de for at innvandrer-andelen i vårt land øker, og stadig sørger de indirekte for at våre unge kvinner i stadig større grad må betale prisen for sitt svik.  Om dette får lov til å fortsette tyder mye på at også vi om 10 – 15 år går inn i svenske tilstander.

Human rights service (www.rights.no) skrev i fjor:  ”Det er nesten så man ikke fatter hva som skjer i vårt naboland – dertil uten at det vekker nasjonalt ramaskrik. 15 jenter/kvinner voldtas daglig.  Ja, du leste riktig – 15 hver eneste dag! Da snakker vi kun om voldtekter som anmeldes. Mørketallene antas å ligge på 90 – 95 prosent av begåtte voldtekter. Og mange av de voldtatte er barn. Atter mange utsettes for gruppevoldtekt.” ………” Sverige vil tydeligvis ikke ha på bordet det som etter alle solemerker er situasjonen: En ekstrem overhyppighet av menn med ikke-vestlige bakgrunn, særlig i overfallsvoldtekter og gruppevoldtekter…”

Iflg. Human rights service er 18 % av voldtektene i Sverige gjengvoldtekter. 

I 2001 gjennomførte Ann Christine Hjelm en undersøkelse for svensk høyesterett.  Blant dømte voldtektsmenn i denne undersøkelsen hadde 85 %  innvandrer-bakgrunn.  Andelen er sannsynligvis høyere i dag.

Etter Ann Christine Hjelms undersøkelse har det ikke kommet flere offisielle tall når det gjelder etnisiteten til overgriperne i Sverige.  Ingen forskning blir utført.  Ingen tall publiseres.  Dette er ikke tilfeldig.  Man opererer etter det prinsipp at om forskning ikke foreligger kan man fortsette å påstå at man er kunnskapsløs om emnet.  Men selvsagt vet myndighetene hva som foregår.  De styrer et av verdens mest regulerte og ”gjennom-forskede” samfunn.  Og nettopp fordi de vet hva tallenes tale er, har de lagt lokk på all videre forskning på temaet.

Svenske myndigheter har også prøvd å bortforklare noe av den eksplosive økning med en endring i sin definisjon av voldtekter mellom år 2004 og 2005.  Men hva da med alle de andre års stigning?  Og hva da med den tilsvarende økning i det totale antall seksualforbrytelser i Sverige?  For å se utviklingen illustrert, gå inn på http://affes.wordpress.com  

Og hva med Norge?  Frekvensen av voldtekter er foreløpig på et langt lavere nivå enn i Sverige.  940 anmeldte voldtekter i løpet av 2008.  Men vi ligger allerede dobbelt så høyt som Danmark, og vår trend er økende.  I rapport etter rapport kommer det fram at visse innvandrer-grupper er ekstremt overrepresentert.  I første rekke gjelder dette menn fra muslimske land og fra Afrika.  72,8 % av alle anmeldte voldtekter i Oslo i 2007 ble gjennomført av innvandrere.  41 av 41 overfallvoldtekter i Oslo de siste 3 år er gjennomført av ikke-vestlige innvandrere (om man tar høyde for mørketallene er man også her oppe i hundrevis av voldtekter).  17 av 18 voldtekter og voldtektsforsøk i Stavanger i 2008 og 2009 var gjennomført av ikke-vestlige innvandrere.  Over 90 % av ofrene er etnisk norske.

De politisk korrekte prøver stadig å forhindre at disse fakta kommer fram.  Oslo-politiet har blitt anklaget for å medvirke til stigmatisering gjennom å legge fram sin rapporter om voldtekter.  Om dette er en medvirkende årsak til at undertegnede ikke har funnet rapporten for 2009 enda, skal være usagt.  Men det er et faktum at, av frykt for beskyldninger om rasisme og intoleranse, vegrer mange seg for å publisere fakta som stiller innvandrerne i et dårlig lys

Fra de samme politisk korrekte blir det kastet fram tåkeleggende påstander som at det uansett er etniske nordmenn som voldtar mest.  Slike påstander bør ikke lenger godtas uten dokumentasjon.  Det er selvsagt at dette fortsatt stemmer i deler av landet med få eller ingen ikke-vestlige innvandrere.  Men i  politiets rapport fra Oslo 2007 gjaldt den prosenmessige fordeling alle voldtekter.

De siste 5 år har antallet anmeldte voldtekter steget med 34 % i Norge.  Den generelle kriminalitet i hovedstaden er i dag 4 ganger høyere pr innbygger enn i New York. 

Jonas Gahr Støre ble i FN utfordet av flere land til å svare på økningen i antallet voldtekter i Norge.  Han benyttet seg i sitt svar av en ”typisk svensk” forklaringsmodell.  Påstanden hans var at dette muligens ikke har sin basis i en reell økning, men i at en større andel kvinner nå velger å anmelde overgrepene.  

Intervjuet om den samme utvikling når det gjelder voldtekter svarte vår utenriksminister Knut Storberget: ”- Jeg håper det er utslag av at vi har vært flinke til å få folk til å anmelde oftere.”

Den samme forklaring har svenske myndigheter benyttet seg av.  De prøver altså å gi inntrykk av at de vet noe om andelen som anmelder voldtekter, selv om de ikke har noen undersøkelser som kan underbygge dette.  Derimot ønsker de å gi inntrykk av at de vet svært så lite om overgripernes etnisitet.  Dette er jo en ganske så finurlig innstilling.  Desto høyere voldtektskurvene stiger, desto mer høylydt kan altså politikerne si ”vi har vært flinke”.  Jeg vil påstå at dette samfunn i stor grad er hyklersk, og imens prøver det utad å fremstå nettopp som forsvarer av svake grupper. 

Det er fire grupper som i første rekke svikter sitt ansvar.  Problemet er bare at disse fire grupper (særlig to av dem) til sammen har en overveldende makt i det offentlige rom.  De styrer i stor grad både hva som offisielt skal sies og gjøres i denne saken.  Og nettopp derfor er de hovedansvarlige for sviket vårt land gjennomfører mot et stadig større antall voldtektsofre:

-Våre politikere.  Der er synes å være liten grunn for å anklage beslutningstagerne på 70- og 80-tallet for delaktighet i dette svik.  De hadde sannsynligvis gode tanker og humane grunner for å på alvor starte innvandringen.  Men de politikere og beslutningstagere som senere har hatt fullt innsyn i utviklingen på disse felt, og som til tross for dette fortsetter på samme kurs, disse bør snart gjøres oppmerksomme på at tragedier ofte får et etterspill.  Disse bør snart ansvarliggjøres.  Når man etter å ha lest politiets rapport angående voldtekter for år 2007, svarer med å sette nye rekorder for innvandring (asylsøkere, familiegjenforening, hente-ekteskap, ulovlig innvandring osv.)  i 2008 og 2009, da synes det som om man ikke er seg sitt ansvar bevisst. 

Om en byggherre satte opp et hus.  Og om dette huset raste og skadet innbyggerne, ville han da, uten å straffes, kunne fortsette å bygge slike hus?  Våre myndigheter har etter folkeretten et ansvar for å ta vare på tryggheten til sin befolkning.  De har sviktet grovt.

Jeg har selv sendt e-poster til en rekke av våre stortingspolitikere om dette.  På to unntak nær har jeg ikke hørt fra dem.

Det er flere  grunner for myndighetenes svik.  Den viktigeste handler sannsynligvis om makt.  Europeiske undersøkelser viser at omkring 80 % av ikke-vestlige innvandrere avgir sine stemmer til partier på venstre-sosialistisk side.  Disse partier forventer derfor å kunne styrke sin maktposisjon med en fortsatt høy innvandring. 

Dernest vil det kunne oppfattes som en innrømmelse av at det multikulturelle samfunn ikke oppfyller alle tidligere så vakre floskler om man nå prøver å begrense det.  Det vil kunne oppfattes som om de ”innvandrings-fiendtlige” likevel hadde rett.  Disse som tidligere har blitt latterliggjort og fortiet.  Også slike innrømmelser vil sannsynligvis ha en kostnad, både i form av at man blir stilt til ansvar for konsekvenser og i form av tapte stemmer.

Mange politikere vil også oppleve tap av sin ”toleransens glorie” bare ved å påpeke fakta i denne type saker.  For ikke å nevne- å faktisk mene noe om disse fakta.  Slikt medfører at man ikke lenger framstår like tolerant som alle andre.   Man risikerer å stemples som ”fordomsfull”.  Dette ønsker man ikke.  Tvert imot velger de fleste å framstå som talsmenn for det fremmedkulturelle (men de flytter aldri selv til-, og de blir aldre selv boende i innvandrertette bydeler.)

-Media.  Norske media generelt, og i særlig grad NRK og de regionale storavisene, har sviktet sitt informasjons-ansvar i disse saker.  Disse medier har gjennom flere tiår anbefalt det multikulturelle samfunn.  De har fokusert på de positive saker og sensurert de negative.  Som politikerne har de et stort medansvar for det som har skjedd.  I all hovedsak underbygger de myndighetenes politikk på dette felt.  De kan derfor godt skrive om rasisme i Sør-Afrika og om voldtekter i Congo, men de snur seg bort fra den multikulturelle virkelighet i eget land.  De er fraværende når det gjelder fokus på ofrenes skjebner i den voldtektsbølge som nå skylder inn over oss.  Den slags ville vel ikke vært tolerant journalistikk?  Dernest burde de ha tatt sitt medansvar når det gjelder å avstigmatisere de grupper som vitterlig oppfører seg godt. F.eks kinesere, indere og andre som sjelden dukker opp på statistikkene. 

Jeg har selv mange ganger prøvd å skrive leserinnlegg om den stigende voldtektshyppighet i Norge og Sverige.  De blir aldir publisert.  Den som ønsker oppdateringer uten politisk korrekt sensur bør følge nettsteder som www.snaphanen.dk   og    http://politisktinkorrekt.info   

Anmeldte voldtekter i Sverige ( 5 879 ) og i Danmark (431)  står i et ekstremt misforhold til hverandre.  Særlig med tanke på at dette er to land som inntil nylig hadde svært like forhold når det gjaldt kriminalitet.  Det burde være en opplagt sak for media å belyse dette misforhold, denne ekstreme forskjell, og stille spørsmål til hvorfor det er slik.  Men det gjør de selvsagt ikke.  Nettopp fordi de vet svaret.  Og de ønsker for alt i verden ikke at dette skal komme fram.  I stedet blir det både i svenske, i norske og til dels i danske media laget et bilde av Danmark som et fremmedfiendtlig land med en kynisk innvandringspolitikk.  Det at danske kvinner blir spart for å voldtas er tilsynelatende lite viktig.  Det at man stilltiende godtar at de fleste svenske kvinner skal voldtas er altså ikke kynisk?

Medias hykleri handler til syvende og sist om makt og penger.  Undersøkelser har vist at 70 – 80 % av journalistene stemmer sosialistisk eller venstre-orientert.  De ønsker derfor å belyse saker som styrker disse politiske partier.

Det er neppe tilfeldig at det er disse partier som står som garantister for en fortsatt høy pressestøtte i vårt land (som i Sverige).  Det er neppe heller tilfeldig at det er de nye nyhetskanaler på internett, som ikke mottar pressestøtte, som på disse felt ikke lenger sensurerer virkeligheten.

Det er ikke spesielt for de nordiske medier at de lar seg styre av jakten på profitt og makt når det gjelder hvilke saker som til enhver tid skal belyses.  (Jeg tenker da ikke først og fremst på den enkelte journalist, men på redaktørene, eierne, forlagshusene, de som bestemmer medias profil.)  Dette vil i større og mindre grad gjelde media i de fleste deler av verden.  Men det som er spesielt er at våre media, midt oppe i sitt hykleri også klarer å framstå som hjertevarme og tolerante.  Det er en prestasjon som svært få av de mest kyniske institusjoner er i stand til å greie.

-Innvandrerne selv.  Det å få komme til et land, å bli gitt et trygt hjem og en ny sjanse, og så å svare med å voldta kvinner i landet man selv eller foreldrene har kommet til, må være noe av det simpleste som tenkes kan.  Å fortsette en diskusjon omkring hvorfor de er overrepresenterte synes mengingsløs.   Faktum er at de er det, og at om man har noen som helst omtanke for våre lands unge kvinner, så kan dette ikke lenger få lov til å fortsette.

Den store gruppe innvandrere som oppfører seg lovlydig i vårt land har også sviktet.  De protesterer høylydt hver gang slike tall kommer fram.  De misliker på å bli stigmatisert.  Men er det ikke mot sine egne landsmenn de burde rette sin frustrasjon?  Er det ikke der de burde stille krav om endring?  De har sviktet når det gjelder å angripe holdningene som ligger bak at deres landsmenn voldtar.  De har sviktet sitt moralske ansvar for å ta sterk avstand fra det som skjer, de har sviktet når det gjelder å fryse ut landsmenn med slike holdninger, å gå i demonstrasjoner til støtte for ofrene.  I alt for stor grad forholder de seg tause til ugjerningene.

-Demonstranter, feminister, ”anti-rasister” osvLa oss tenke oss omvendt proporsjonale tall:   At 41 av 41 overfallsvoldtekter hadde blitt utført av etnisk norske menn mot ikke-vestlige innvandrer-jenter. Antirasistiske organisasjoner ville i så fall rettet et massivt fokus mot dette. Det ville avslørt uhyggelige og rasistiske holdninger blant norske menn. Der ville vært demonstrasjoner til støtte for ofrene i våre gater. 

Men altså ikke når norske kvinner voldtas av innvandrerne.  Da sitter demonstrantene og feministene heller hjemme og nipper til sin rødvin, og da er de såkalte antirasister mer opptatt av andre og langt viktigare saker (med mørkhudete offer).  Alle disse grupper er da så pinlig fraværende at de i mine øyne har mistet all sin kredabilitet.

Dessverre må det også stilles spørsmålstegn ved hele vårt rettssystem.  Med utgangspunkt i oppklaringsprosenten på voldtekter i Sverige på 13 % og med utgangspunkt i at kun 5 - 10 % av voldtektene anmeldes (i følge det svenske ”brottsförebyggande rådet”), finner man utrolig nok at kun 0,7 - 1,3 % av voldtektsmennene straffes.  Voldtekt av kvinner og jenter (stadig flere mindreårige voldtas) ser altså ut til å nærme seg en risikofri sport.  Dertil kommer at disse 0,7 -1,3 % oftest straffes svært mildt.  Der finnes som hovedregel en liste over såkalte ”formildende omstendigheter”.

Og Norge følger smått om senn etter.

Sveriges kvinner, og i stadig økende grad også de norske, har altså blitt veiet og funnet for lette i våre samfunns regnestykker.  De ofres på maktens og ”toleransens” alter.  Man kjenner til flere historiske samfunn som stilltiende har ofret egne innbyggeres liv.  Et skremmende eksempel er Kina under Mao.  Men kjenner man til et eneste samfunn fra historiens søppelhaug som prøvde å fortie voldtekter og gjengvoldtekter av egne kvinner?  Jeg tviler.  Det står i dag en ruin igjen etter det som på 60- og 70-tallet var et av verdens tryggeste land, - det svenske ”Folkhemmet”.  Og ruinen stinker.

Om våre media og våre folkelvalgte også i Norge skulle fortsette å bruke den svenske taktikk, den politisk korrekte metode, vil også tallene på våre voldtektsofre sannsynligvis nå svenske høyder om 10 – 15 år.  Om så skulle skje, er det å håpe at alle med omtanke for neste generasjons jenter i dette land, alle foreldre og andre velmenende mennesker, avskriver sitt samfunn absolutt all lojalitet og i stedet rister det i fillebiter.  Eller vil det vise seg at også nordmenn, som svenskene, er villige til, i toleransens og i de eksisterende maktstrukturers navn, å akseptere voldtekt av de fleste av vårt lands jenter og unge kvinner?

Jeg håper det inderlig ikke.  Jeg håper at de ansvarlige for en innvandringspolikk som er i ferd med å føre oss mot ”folkevoldekt” av et helt lands kvinner, vil bli trukket inn for rettssystemet og straffet…..  (Om noen der ute starter en gruppe på facebook for å medvirke til at en slik ansvarliggjøring en dag kan finne sted, så er det godt.)  …..Straffet for medvirkning til tusentalls overgrep!  Overgrep de i det minste burde prøvd å hindre, om motet og viljen bare hadde vært til stede.

Jeg akter selv å sende en kopi av dette innlegg til vår statsminister, til vår utenriksminister og vår justisminister.  Jeg kommer til å skrive at jeg håper de en dag blir juridisk straffet for sitt medansvar. 

De kommer neppe til å svare.  De kommer til å ”arkivere” brevet og håpe at færrest mulig har lest det og så kommer de til å fortsette sin akademiske dans innen de politisk korrekte sirkler og blant likesinnede journalister.  De bor jo selv i relativt trygge strøk.  De har liten privat kontakt med den virkelighet jeg her har tillatt meg å nevne for dem.Kilder:
http://www.abcnyheter.no/borger/100405/det-storste-svik-i-var-historie-foregar-akkurat-na

Voldtektsepidemi – tausheten råder (08.03.2009)
http://www.rights.no/publisher/publisher.asp?id=46&tekstid=2383

Voldtatte jentebarn i Sverige (08.04.2010)
http://www.rights.no/publisher/publisher.asp?id=46&tekstid=3453

Stopp voldtektene nå (02.02.10)
http://www.rights.no/publisher/publisher.asp?id=46&tekstid=3234


http://europenews.dk/en/node/22631

http://www.thelocal.se/19102/

Rapport helt tilbake til 2005 viser også at ingenting er gjort for å stoppe utviklingen:
http://fjordman.blogspot.com/2005/02/muslim-rape-epidemic-in-sweden-and.html


Comments