Toiminta

Tarjoamme fysio-, puhe- ja toimintaterapiaa sekä neuropsykologista kuntoutusta Riihimäellä ja ympäristökunnissa, Hämeenlinnassa ja Lahdessa. Asiakkaamme ovat pääsääntöisesti erilaista tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria.

Fysioterapia

Fysioterapia keskittyy lapsen liikkeen, liikkumisen ja koko toimintakyvyn havainnointiin, arviointiin ja sen parantumiseen ja ylläpysymiseen. Terapiassa korostetaan lapsen vahvuuksia ja pyritään erilaisten käsittelyjen, terapiatekniikoiden ja ohjaamisen avulla vaikuttamaan toimintakykyä rajoittaviin tekijöihin. Fysioterapeutti osallistuu lapsen perheen ja lähiympäristön ohjaukseen arjessa ja harrastuksissa, sekä opastaa apuvälineiden hankinnassa ja käytössä. Fysioterapia voi vastaanoton lisäksi toteutua koti-, päiväkoti- ja koulukäynteinä tai muissa lapsen toimintaympäristöissä.

Allasterapia

Vesi elementtinä on terapeuttinen ja sen ominaisuudet antavat mahdollisuuden monipuoliseen terapian toteuttamiseen. Vesi rentouttaa, vapauttaa lapsen liikkumaan ja lisää mahdollisuuksia nauttia liikkeestä. Monipuoliset liike- ja sensoriset kokemukset vedessä lisäävät kehon hahmottamista ja hallintaa.

Puheterapia

Puheterapian asiakkaina ovat pääasiassa vaikeasti kielihäiriöiset lapset ja nuoret, jotka tarvitsevat vaihtelevasti erilaisia vaihtoehtoisia tai korvaavia kommunikaatiokeinoja (AAC). Nämä kommunikoinnin pulmat ovat seurausta erilaisista neurologisista häiriöistä, kuten dysfasiasta, afasiasta, autismista ja CP- tai kehitysvammaisuudesta. Yleisimmin terapiassa käytettävät AAC-keinot: dynaamiset kommunikaatiokansiot, tukiviittomat ja PECS-menetelmä.

Toimintaterapia

Toimintaterapian tavoitteena on tukea asiakkaan oman elämän itsenäisyyttä arjen tilanteissa. Toimintaterapia perustuu toimintojen terapeuttiseen käyttöön, asiakas-lähtöisyyteen ja vuorovaikutukseen. Toimintaterapiassa kehitetään asiakkaan valmiuksia ja taitoja, joita hän tarvitsee arkielämässään.

Lasten toimintaterapiassa kuntoutetaan lapsia ja nuoria, joilla on toimintakyvyn rajoituksia. Toimintaterapialla autetaan lasten ja nuorten arkea niin, että leikkiminen, vuorovaikutus ympäristön ja toisten ihmisten kanssa mahdollistuisi. Lasten ja nuorten toimintaterapiassa perheiden kanssa tehtävä yhteistyö on isossa roolissa. Lasten toimintaterapialla tuetaan lasta ja nuorta hallitsemaan keinoja, joilla on mahdollista huolehtia itsestään aina oman kehitystason mukaisesti. Lasten toimintaterapiassa tehdään tavoitteellisia leikki- ja toimintatilanteita, joita suunnitellaan yhdessä lapsen kanssa. Menetelminä voidaan käyttää esim. liikuntaleikkejä, pelejä, rakenteluja ja luovia toimintoja. Terapiassa toiminta on lapselle hauskaa, haastavaa ja onnistumisen kokemuksia antavaa.

Toimintaterapiaa toteutetaan lasten ja nuorten kanssa yksilö- ja ryhmäterapiana. Toimintaterapia voi tavoitteet huomioiden toteutua vastaanotolla monipuolisissa tiloissamme tai koti-, koulu- ja päiväkotikäynteinä. Näiden lisäksi tarjolla on ryhmämuotoista monimuototerapiaa yhdessä puheterapeutin kanssa.

Terapian lisäksi tarjolla on myös toimintaterapia-alan konsultointia.

Neuropsykologinen kuntoutus

Neuropsykologisen kuntoutuksen tavoitteena on auttaa lasta saavuttamaan oppimisensa kannalta tarpeellisia taitoja. Kuntoutuksen voi karkeasti jakaa kahteen niin, että se voi olla taitojen suoraa harjoittamista (esim. usein lukivaikeuksissa) tai toisaalta tarvittavien kompensaatiokeinojen löytämistä taidoille, joita ei syystä tai toisesta ole mahdollista sellaisenaan oppia (esim. itseilmaisu kuvallisen tuen avulla). Vuorovaikutus ja lapsen itsetunnon tukeminen ovat iso osa kuntoutusta, sillä lähes aina oppimisen vaikeuksia omaavalla lapsella on heikko itsetunto, ainakin oppimisensa suhteen. Kodin ja koulun kanssa tehtävä yhteistyö on kuntoutuksen onnistumisen kannalta erityisen tärkeää.

Konkreettisesti kuntoutus voi olla:

 • Oppimisvaikeudet
  • lukivaikeudet (vaikea mekaanisen lukemisen oppiminen, sujuvoituminen, luetun ymmärtäminen)
  • matematiikan vaikeudet
  • laaja-alaiset oppimisvaikeudet
  • oppimisstrategiat
  • koulumotivaatio
 • Hahmotuksen vaikeudet
 • Tarkkaavaisuus ja toiminnanohjaus
 • Erityiset ryhmät, esim. ADHD, Asperger