Follow us on Facebook!


100% organised by students of BISB

As students of the British International School of Bratislava we regard ourselves as a global community which welcomes people of any discipline and culture. We therefore believe in helping others to be the best they can be because the future is in our hands.

100% organizované študentmi BISB
Ako študenti British International School Bratislava sa považujeme za globálnu komunitu, ktorá je otvorená ľuďom rôznych záujmov a kultúr. Preto veríme v pomáhanie druhým byť najlepšími, akými môžu byť, pretože budúcnosť je aj v našich rukách.

 


About TEDx BISB: Ideas worth spreading
The BISB TEDx community want to extend TEDx community and we seek creative, inspirational, exceptional people with great communication skill. It will be for the first time held by British International School Bratislava.

Interested in TEDx as volunteer or speaker?
TEDx BISB is a volunteering organization of commited people and we highly recommend to any interested person to join us by volunteering or nominating speakers, because TEDesters are thought leaders - activists, artists, inventors, scientists, business people, philosophers, musicians and more.


The Bigger Picture: talking about tomorrow, today

As economies integrate and there is an increase of mutual understanding amongst countries, the citizen of today is not only a citizen of a country, but is also a citizen of the world. As global citizens it is our duty to look at the bigger picture; to have a panoramic view of the world, our world. 

At TEDx BISB, we will have perspectives from all around the world on problems that have an effect on us as globally as well as locally and listen to the solutions that the youth- the world’s future have to offer; talking about tomorrow, today.

What is TEDx?
 
In the spirit of ideas worth spreading, TEDx is a program of local, self-organized events that bring people together to share a TED-like experience. At a TEDx event, TEDTalks video and live speakers combine to spark deep discussion and connection in a small group. These local, self-organized events are branded TEDx, where x = independently organized TED event. The TED Conference provides general guidance for the TEDx program, but individual TEDx events are self-organized. (Subject to certain rules and regulations.)

In the spirit of ideas worth spreading, TED has created a program called TEDx. TEDx is a program of local, self-organized events that bring people together to share a TED-like experience. Our event is called TEDxBISB, where x = independently organized TED event. At our TEDxBISB event, TEDTalks video and live speakers will combine to spark deep discussion and connection in a small group. The TED Conference provides general guidance for the TEDx program, but individual TEDx events, including ours, are self-organized.O TEDx BISB: Myšlienky hodné šírenia.
Spolok TEDx BISB chce rozšíriť TEDx komunitu a hľadáme kreatívnych, inšpiratívnych, výnimočných ľudí s výbornými komunikačnými schopnosťami. Po prvý krát bude akcia organizovaná školou British International School.

Chcete sa stať dobrovoľníkom,alebo rečníkom?
TEDx BISB je nezávislá študentská organizácia nadšených ľudí a odporúčame každému záujemcovi, aby sa k nám pridal ako dobrovoľník alebo rečník, lebo TEDeťáci sú lídri - aktivisti, umelci, vynálezci, vedci, podnikatelia, filozofi, hudobníci a viac...


Väčší obraz: Debata o zajtrajšku, dnes

Keďže v dnešnej dobe sú ekonomiky čoraz viac prepojené a vzájomné porozumenie medzi krajinami rastie, dnešný človek už nie je len občanom krajiny, ale aj občanom našej planéty. Ako svetoví občania je našou povinnosťou pozrieť na svet z vtáčej perpektívy.

Na TEDx BISB budeme mať perspektívy z celého sveta na problémy, ktoré na nás majú vplyv globálne rovnako ako aj lokálne a poslúchať riešenia, ktoré mládež - generácia budúcnosti - môže poskytnúť. Debata o zajtrajšku už dnes.

Čo je TEDx?
 
Formát TEDx vznikol v duchu motta „myšlienky hodné šírenia" ako program miestnych, samostatne organizovaných podujatí, ktoré umožňujú ľuďom stretnúť sa a spoločne zažiť atmosféru pripomínajúcu konferencie TED. Podujatia TEDx sú kombináciou premietaných videí TEDTalks a živých vystúpení rečníkov, ktorých účelom je podnietiť intenzívne diskusie a nadviazať vzťahy v malej skupine. Tieto miestne, samoorganizované podujatia nesú značku TEDx, kde x = nezávisle organizované podujatie TED. Konferencia TED definuje všeobecný rámec pre program TEDx, ale jednotlivé podujatia TEDx sú organizované nezávislými organizátormi* (Organizátori musia splniť určité pravidlá a predpisy.)

This independent TEDx event is operated under license from TED.