Seminari per a la Integració de Tecnologies a l'Aula - SITA

Aquest projecte està basat en el model d'habilitats de les 3X de la Dra Idit Harel.  

L'objectiu central és la confecció cooperativa d'una selecció de serveis, bàsicament 'on-line', que permeten facilitar la tasca instructiva del professorat formador i que, a la vegada, serveixi per a fer efectiva la transferència a l'aula on el professorat en formació desenvoluparà els aprenentatges.
 

"Les 3 Xs:  Les habilitats necessàries dels 'Nous Mitjans'

Vivim en una època de canvi constant i ràpid. El que aprenem avui pot ser obsolet demà. Per ajudar els alumnes a desenvolupar-se en aquest nou món global conduït per la tecnologia, els hem de donar les eines apropiades d'aprenentatge i les habilitats claus de familiarització que necessitaran en el futur. Les tres Rs de lectura, escriptura i aritmètica, encara que són invaluables ja no són suficients. Les noves habilitats fonamentals de familiarització amb els mitjans nous que hem de promoure en els nens són les 3 Xs: explorar, expressar i intercanviar (eXploration, eXpression, eXchange) idees amb nous mitjans digitals.  Un dels millors ambients per a que aprenguin aquestes habilitats és Internet. 

La primera X, explorar, aprofita la passió natural dels alumnes per aprendre i descubrir. Tots sabem que hem de donar-los-hi un lloc obert i segur que puguin explorar, ja sigui un saló de joc ple de blocs de construcció, o paper esborrany sobre la paret de la cuina per pintar. En aquest espai obert, no és tant el que facin, sinó que estan prenent el comandament de la seva experiència d'aprenentatge. És allà on l'aprenentatge es troba en ressonància, quan descobreix les idees i la informació per si mateix en comptes de que se les comptin. Internet pot ser l'ambient ideal d'aprenentatge per a tal descobriment indefinit i obert, que crea una passió i desig d'aprendre en si mateix. Els alumnes que són exploradors desenvolupen ments enginyoses i flexibles.

La segona X, expressar, vol dir fer servir els mitjans digitals, multi-dimensionals per expressar les idees i representar el coneixement, i aprendre a utilitzar una vasta paleta d'eines digitals per convertir-se en dissenyadors, constructors i 
arquitectes de les seves pròpies idees. La Xarxa expandeix la noció d'una eina a infinites dimensions amb seu magatzem veritable d'instruments creatius que inclouen sons, color i moviment. Des de la construcció d'un gratacels digital fins el disseny d'una pàgina animada, la Xarxa deixa que siguin creatius, treballin i juguin en formes no disponibles anteriorment. Dominar l'art de l'auto-expressió no es tracta de tenir una classe d'art amb alta tecnologia, sinó que es tracta d'usar els mitjans digitals per a convertir-se en comunicadors versàtils i efectius d'idees.

La tercera X, intercanviar (de l'anglès exchanging), és el compartir idees amb altres. Crec que el veritable aprenentatge passa només en un context social, en un ambient on es poden canviar idees, plantejar preguntes i treballar amb els 
companys i els experts. A més, a través de l'intercanvi, els alumnes es tornen participants actius del seu aprenentatge, no absorbents passius d'informació. També aprenen sobre el treball en grup i els beneficis de col.laborar quan comparteixen idees, pensaments i creacions. Saber com compartir les idees creativament i en cooperació realça i integra l'aprenentatge i obre noves oportunitats d'aprenentatge a través de l'intercanvi interactiu. 

Per resumir, des d'una edat molt primerenca se li ha de presentar un nou conjunt d'habilitats crítiques per a l'aprenent del segle XXI: l'habilitat de dominar les 3 Xs: exploració, expressió i Intercanvi, usant mitjans digitals. 

És important esmentar que la caixa tradicional d'eines amb retoladors, marcadors, blocs de construcció i paquets de creativitat, igual que certs llibres, vídeos, i la televisió continuen sent vàlids per a l'educació i desenvolupament dels nens petits. Aquestes eines i mitjans segueixen permetent que els nens explorin, s'expressin i intercanviïn i que desenvolupin 
la seva creativitat en formes meravelloses. No obstant això, les tecnologies noves afegeixen una poderosa dimensió fresca, especialment a l'aprenentatge creatiu, expressiu, i imaginatiu dels nens petits. Però, a on trobem bons llocs per dur a caps les tres Xs? Com desenvolupem un sentit de el que és bo i el que no ho és en la tecnologia de mitjans nous? "
Aquesta és una de les funcions del docent.

Traducció de: 
"L'APRENENTATGE DE MITJANS NOUS: UNA NECESSITAT NOVA PER A LA GENERACIÓ DE JOVES CLICKERATI" 
Dra Idit Harel.