Projectes curs

Pla de l'esport

El centre continuarà participant activament en el Pla de Català de l’Esport, promogut per la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat sempre i quan disposem de recursos econòmics.

El 23 de setembre de 2011 es va renovar la Junta i els estatuts del Pla Català de l’Esport. El President de la comissió és en Pedro Pablo Fuentes I La coordinadora és la Fabiola Sanz.

S’ofereixen als alumnes diverses activitats esportives: bicicleta de muntanya, esports clàssics i alternatius, trobada de futbol amb l’institut de Cassà de la Selva, competicions esportives amistoses a l’hora del pati, tenint en compte l’equitat de sexes promoguda pel Consell Escolar.

Els esports de més cost econòmic com la natació estaran pendents de la recepció de la dotació econòmica.

Les activitats proposades tenen com a objectiu intentar que les activitats arribin al màxim nombre d’alumnes.Pla educatiu d'entorn

El nostre centre continuarà participant activament en el Pla Educatiu d’Entorn del poble de Llagostera promogut per l’Ajuntament i el Departament d’Ensenyament.

Les activitats previstes per a aquest curs són les següents:

-Tallers d’estudi assistit a 1r, 2n i 3r i 4t d’ESO

-Taller lingüístic durant  el mes de juliol

-El mediador lingüístic


Pla de barris

Participar i col·laborar quan l’Ajuntament ens ho demani.

Pla Experimental de Llengües Estrangeres ( PELE ) (2008/2011)

Let's learn Social and Natural Science in a modern society with an universal language

El nostre Institut va participar en la convocatòria PELE 2008-2011. En aquests moments el PELE ha finalitzat i no es porten actuacions relacionades amb ell.

El centre aplica estratègies per millorar l’ús de les llengües estrangeres dins del marc del PAC i de l’Orientació educativa mitjançant activitats SCAP. De cares aquest curs tots els grups  d’ESO tenen una hora de desdoblament en anglès, i s’incentiva que el professorat que tingui capacitació en anglès faci activitats de la seva matèria en aquesta llengua. Els alumnes d'ESO aquest curs tindran un auxiliar de conversa en llengua francesa i els de 2n d'ESO fins a 1r de batxillerat un de llengua anglesa.

El professorat i l'alumnat tenen en servei de préstec un recull de llibres en llengua anglesa que es van comprar amb la dotació de diners del PELE, cal sol·licitar-los a la bibliotecària.


Pla d'autonomia de centre ( PAC ) (2009/2014)

El nostre centre el dia 12 de juliol de 2010 va signar l’Addenda del PAC 2009-2014 amb el Director del Departament d’Ensenyament.

El PAC  ha permès crea una línia de centre per assolir uns objectius comuns encaminats a una millora en els resultats educatius, basats en l’esforç, el treball col·laboratiu i una bona actitud.


Projecte Singular

Participaran en el Projecte Singular els alumnes de 4t d’ESO amb dificultats d’aprenentatge o amb problemes conductuals (només podran incorporar-se alumnes que al llarg de l’ESO hagin manifestat i demostrat la voluntat de modificar la seva actitud).Treballen les competències bàsiques en grup reduït i s’incorporen al grup-classe per impartir algunes matèries. L’Ajuntament del municipi concerta amb empreses del poble la participació d’aquests alumnes (els dimarts i els dimecres al matí) on tenen un primer contacte amb el món laboral i professional. Són responsables d’aquests alumnes el tutor del 4t PS i el professor encarregat de les relacions de l’institut amb les empreses i amb l’Ajuntament. 

L’horari lectiu de l’alumne estarà dividit en dues franges: una al centre a on faran les matèries instrumentals i matèries manipulatives i la segona franja a una empresa o centre col·laborador.

Objectius:

Donar una resposta educativa als alumnes amb risc de fracàs escolar més propera a les seves necessitats, interessos i motivacions.

Facilitar l’adquisició d’habilitats per al seu desenvolupament personal, social i laboral, a partir d’estades en centres col·laboradors.

Adquirir hàbits de treball, tot potenciant les pròpies capacitats i habilitats, així com desenvolupar una autoestima positiva.

Prevenir l’absentisme escolar.

Facilitar l’acreditació de l’ESO tot ajudant els alumnes a assolir les competències bàsiques.

Realitzar una orientació laboral i formativa que respongui a les seves expectatives i possibilitats, i que vagi encaminada a assolir una igualtat d’oportunitats per als joves del municipi.

Coordinar les actuacions educatives i de socialització a nivell municipal.

Afavorir la socialització i participació ciutadana com a joves dins del municipi.


Potenciar les tutoritzacions individualitzades dels alumnes i la implicació de les famílies.


PROJECTE SINGULAR

https://sites.google.com/site/tecnoiesllagostera/IES_Llagostera/IMG_20150304_1058162028129.jpg

Matemàtiques aplicades.

Els alumnes del projecte Singular han pintat el mur de fora de l'Institut després de calcular la superfície, el perímetre, el pressupost, l'IVA, elaborar la factura, el logotip,... una experiència molt divertida.


PuntEdu (2010/2014)

El projecte PuntEdu va ser concedit el curs 2010-11. Durant el primer curs d’implantació, s’han dut a terme els objectius previstos. El curs 2011-12 va continuar amb l’aplicació del projecte que forma part de les actuacions previstes al PAC i va treballar sobretot la dinamització de la biblioteca. El curs passat 2012-13 l’objectiu principal de treball fa referència al treball de l’impuls a la lectura amb tots els alumnes d’ESO. El 2013-14, va ser l’últim, i l’objectiu va ser elaborar el PLEC com a document de centre i la seva implantació.

La biblioteca romandrà oberta tots els dies durant els dos patis. De 16:00 a 17:30h romandrà oberta els dilluns i dimecres quan els alumnes ho sol·licitin prèviament a la direcció per poder estudiar i fer treballs individuals i en grup (sales accessòries). Al matí a les hores de patí la persona responsable és la persona contractada per l’AMPA, amb el suport de la  responsable de biblioteca, del claustre i de l’equip directiu.

L’horari de la Bibliotecària és dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 10 a 12:40h i els dijous només a les hores dels patis.

La biblioteca és un  recurs per treballar els continguts de les àrees, fomentar la lectura, la recerca i jugar a escacs. A més, facilita el préstec de llibres i material divers. Els alumnes podran utilitzar els ordinadors i imprimir allà mateix els seus treballs. Queda terminantment prohibit utilitzar els ordinadors per jugar.

La comissió de biblioteca serà l’encarregada de la seva dinamització i difusió de les activitats programades i del fons bibliogràfic a través del bloc “A cavall de gegants”.

De mica en mica s’anirà actualitzant la biblioteca i videoteca virtual de servei intern dirigida pel coordinador informàtic. Els departaments seran els responsables d’actualitzar la biblioteca digital i de fer difusió entre l’alumnat.

La setmana anterior a la Jornada de Portes Obertes celebrarem la bibliosetmana. La biblioteca serà l’espai per celebrar les efemèrides més representatives cada curs escolar.

A tota l'ESO tenim la biblioteca d'aula a on els alumnes gaudeixen d'un temps de lectura marcat per un horari a on totes les matèries estan implicades.Projecte Impuls a la lectura

El curs 2011-12 es va iniciar l’Impuls a la lectura al nostre centre, té  com a objectiu reduir el fracàs escolar potenciant la lectura sistemàtica al llarg de tota l'educació obligatòria (educació primària i educació secundària obligatòria) mitjançant un pla nacional de lectura. Pel que fa als centres educatius, nosaltres hem estat seleccionats i disposem d’una formació específica combinant les modalitats de seminari i assessorament. La nostra missió serà aplicar estratègies per a la millora de la competència lectora i la incentivació de la lectura.

Aquest pla es fonamenta en els eixos següents:

 1. Saber llegir
  L'aprenentatge de la lectura com a desenvolupament de la capacitat de llegir, de comprendre i d'interpretar textos.
  L'assoliment de les habilitats funcionals bàsiques de lectura correspon al cicle inicial de l'educació primària i és en aquest cicle on s'han de prendre les mesures de suport necessàries amb els alumnes que hi presenten dificultats. Correspon als cicles posteriors continuar el treball de les estratègies lectores, adaptades a les necessitats de cada moment
  .
 2. Llegir per aprendre
  L'ús de la lectura per a l'aprenentatge. Els alumnes han de desenvolupar la seva responsabilitat en l'aprenentatge i tenir la capacitat d'utilitzar la lectura com a eina per a l'accés a la informació, la descoberta i l'ampliació de coneixements, és a dir, l'ús de la lectura com a instrument d'aprenentatge en totes les àrees del currículum.
 3. Gust per llegir
  El gust per llegir s'adquireix desenvolupant l'hàbit lector i fomentant la lectura sistemàtica en qualsevol suport, aprenent a reflexionar sobre el que s'ha llegit, sabent-ho explicar mitjançant evidències orals o escrites i sabent-ho compartir.

Aquest curs l’objectiu es fer difusió de les estratègies lectores al claustre perquè es vagi aplicant a diferents matèries no lingüístiques. Com a claustre farem formació interna de centre.

A l’optativa de lectura passaran tots els alumnes de 1r d’ESO i la faran en llengua catalana i a 2n d’ESO un 20% dels alumnes faran lectura en llengua castellana basant-se en la cuina i un 40% de l’alumnat faran l’optativa de lectura en català. Els grups seran avaluats per observar la seva evolució, l’objectiu és millorar els resultats en llengua catalana i castellana.


Projecte Llibres x @ tothom

L’AMPA juntament amb l’Institut i l’Ajuntament de Llagostera han fet una gran inversió per proporcionar a tots els alumnes d'ESO la possibilitat d’adquirir els llibres de text i d'optatives de lloguer.

Cal que famílies, alumnes i professors vetllem pel bon ús i manteniment dels llibres. 

També s’ofereixen en servei de préstec gratuït  un dels llibres de lectura obligatòria de català,  de castellà i el d’anglès de cada curs d’ESO, i el de 4t de francès. Aquests llibres estaran numerats i es repartiran pel número que l’alumne ocupa a la llista de la classe.Projecte 2.0

Els alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO i batxillerat tenen els seus carros compartits de Netbooks corresponents.

Els alumnes de 4t A, 4t B d’ESO tenen l’aula d’informàtica I. I els alumnes de 4t C, 4t PS i 3r C l’aula d’informàtica II. Aquests ordinadors estan etiquetats amb el nom dels alumnes que els utilitzaran  per vetllar pel seu bon ús.

Tot el professorat tindrà NB en servei de préstec com a eina de treball docent, a principi de curs s’oferirà una sessió formativa sobre quines aplicacions d’ intranet s’han d’utilitzar, i al llarg del curs hi haurà sessions formatives exprés sobre moodle,  PDI, material ARC i recursos en xarxa (Dropbox).

En total el centre disposa de 17 canons interactius, 8 canons normals, 1 canó portàtil i un stock de 203 NB.

Totes les aules d’ESO i batxillerat, més les aules específiques  estan equipades amb canons.

Els alumnes tindran llibres de text convencionals i treballaran alhora amb ordinadors per treballar la competència digital.Pla TAC

Els objectius del Pla TAC de centre són, entre d’altres:

 • Planificar el desplegament i la inserció de les TIC en els àmbits educatiu, administratiu i comunicatiu.
 • Promoure l’assoliment de la competència digital per part de tots els alumnes.
 • Promoure l’assoliment de la competència digital docent per part de tots els professors.
 • Impulsar els usos curriculars de les TAC, i fer-ne el seguiment i l’avaluació.
 • Assignar responsabilitats compartides en la gestió de la tecnologia en el centre.
 • Vetllar pel compliment de la normativa en els usos de la tecnologia, especialment en allò que s’estableix a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i a la Llei de propietat intel·lectual (LPI).
 • Establir criteris per a la definició de les prioritats de dotació dels recursos tecnològics i d’assessorament i de formació dels docents.
 • Establir la presència del centre a Internet (portal del centre, plataforma virtual).
 • Emplenar les dades amb periodicitat anual a l’aplicació informàtica específica que es troba al Portal de centres del Departament per poder valorar l’assoliment de les fites establertes.

El centre aposta per les TIC i per la gestió del centre i de comunicació amb la comunitat educativa utilitzant el servei d’Intranet.


Taula de convivència

És l’espai on les entitats relacionades amb els adolescents treballen per assolir els següents objectius: millorar la cohesió social, els resultats educatius i procurar evitar l’absentisme i l’abandonament escolar prematur dels alumnes.

Projecte "Llegim junts!"

És un projecte per millorar la competència lingüística en català la portaran a terme un grup d'alumnes de 3r d’ESO que  preparen  activitats de lectura i comprensió lectora model SCAP, per treballar amb els alumnes de 3r de primària de l’escola Puig de Cadiretes. L’objectiu és que els alumnes de primària millorin els resultats en català en les proves diagnòstiques de 6è i que els nostres alumnes millorin  les competències bàsiques.https://sites.google.com/site/tecnoiesllagostera/IES_Llagostera/11210470_10205650365731299_1172130421401856682_n.jpg

Projecte " Llegim junts "

Última sessió del projecte " Llegim Junts " portat a terme per segon any consecutiu entre l'Institut i l'Escola Puig de les Cadiretes. Clica la FOTO per veure'n més!
https://sites.google.com/site/tecnoiesllagostera/IES_Llagostera/1888706_10205903339735491_5943413590987945883_n.jpg

PROJECTE + ANYS

Aquest projecte pretén acostar els nostres alumnes i els avis de la Residència municipal Josep Baulida. Com a mínim celebrarem dos actes anuals, el primer té lloc per la Jornada de Nadal on alumnes de 1r d’ESO van a cantar nadales a la Residència amb la professora de música i el segon, a la Jornada cultural de Sant Jordi, on alumnes voluntaris de quart i de 1r de batxillerat fan de padrins dels avis, els acompanyen fins al Casino per tal que puguin compartir amb nosaltres una de les activitats culturals que organitza el nostre centre.

Cantada de Nadales al Casal d'avis. Una experiència inoblidable! Fotografies.Projecte " Salut i Escola "

El Departament d’Ensenyament i el Departament de Salut han signat el Projecte “Salut i Escola “ a on una infermera del CAP de Llagostera assisteix un cop per setmana al centre per atendre les consultes i dubtes dels alumnes, a més fa  xerrades sobre salut.

Per sol·licitar entrevista ho poden fer els alumnes demanant hora  a consergeria també ho poden demanar els professors si ens preocupa algun alumne.


L'Orientació Educativa (OAAA)

Aquest projecte es va iniciar el curs 2012/13. El projecte té una durada de 4 anys i s’ha elaborat el pla de ruta.

El nostre institut sempre s’ha caracteritzat per ser un centre orientador, i han estat  moltes les experiències dutes a terme pel claustre de professors per ajudar als alumnes a la realització del seu Projecte de vida conjuntament amb les famílies. Els agents externs i l’ajuntament també col·laboren per poder dur a terme aquest treball.


Altres

L’Institut participa i fa treballs col·laboratius amb els centres de primària. Una activitat és que els alumnes de 2n d’ESO de l’optativa de tecnologia elaboren material pedagògic per les escoles si aquestes ens ho sol·liciten.

La classe de roques i minerals els alumnes de primària la vénen a realitzar a l’Institut perquè tenim el jardí de les roques, i perquè tenim una amplia mostra de minerals i fòssils. Els alumnes de 4t d’ESO i/o els de la modalitat de Ciències de la Terra són els responsables de rebre i explicar als alumnes de primària el tema.

Elaboració de jocs de taula en llengua anglesa per part dels alumnes de 3r d’ESO que després els hi presenten als alumnes de les escoles i els hi ensenyen a jugar.