Documents de l'Institut


PEC: Projecte Educatiu de Centre ( aprovat pel Consell Escolar el 19 de març de 2013 )

NOFC: Normes d'Organització i Funcionament de Centre ( aprovat pel Consell escolar del 15 de desembre de 2014 )Comments