El Consell Escolar


Funcions del consell escolar dels centres públics


a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.

b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.

c) Aprovar les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.

d) Aprovar les normes d'organització i funcionament i les modificacions corresponents.

e) Aprovar la carta de compromís educatiu.

f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.

g) Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes.

h) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.

i) Intervenir en la resolució de conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.

j) Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.

k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l'evolució del rendiment escolar.

l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn.

m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.


Composició del consell escolar curs 2016/2017

President:                                                      Francesc Granell

Cap d’Estudis:                                        Joan Martínez

Secretària:                                                    Simone Guinó

Representant de l’Ajuntament:         Anna Hereu

 

 

Representant de l’AMPA:                 Juan C. Martín

 

Representant del PAS:                      Agnés Esparraguera

 

 

Representants dels professors:        Benet Presas,

            Jordi De Domingo,

            Bet Poch,

            Susana Ruda,

            Susanna Lara,

             Pedro P. Fuentes.

 

 

Representants dels pares:                Cristina Orts

                                                                           Ruth Martí

                                                                           Montse Campmany

 

 

Representants dels alumnes:           Anna Gómez

                                                                               Gerard Santos

                                                                               Esther Ramírez

                                                                               Pau XirgoComissions

- Comissió permanent

En formen part el Director, la Cap d’estudis, el Secretari, un representant del sector pares, un representant del sector professors i un representant del sector alumnes.

- Comissió econòmica

En formen part el Director, el Secretari, un representant del sector pares, un representant del sector professors, un representant del sector alumnes i un representant de l’Ajuntament.

- Comissió de convivència

En formen part el Director, el Secretari, dos representants del sector pares, dos representants del sector professors i dos representants del sector alumnes.Horari de convocatòria

Dilluns a 2/4 de 8 del vespre.