Objectius de centre

Objectiu: Millorar els resultats acadèmics

      1)   Millorar en l’aplicació i l’ús de les noves tecnologies (TIC i TAC).

     2)   Aplicar  plans per millorar la competència comunicativa en català i castellà.

     3)   Aplicar plans per millorar la competència comunicativa en llengües estrangeres.

    4)   Aplicar plans per millorar la competència matemàtica.

Objectiu: Millorar la cohesió social i prevenir l'absentisme i l'abandonament

1)    Controlar i prevenir l’absentisme i l’abandonament

2)    Millorar la comunicació i la relació amb les famílies

3)    Potenciar l’escolarització inclusiva

4) Treballar per tal que els equips docents esdevinguin motors pedagògics  on els alumnes se sentin orientats i tutoritzats i on es desenvolupin activitats interdisciplinars i significatives.