Dejiny techniky :D

Medzi prvými vynálezmi bola tavba kovov, páka, naklonená rovina, koleso na hriadeli. Medzi hlavné vynálezy v Európy patrili skôr do energetiky. 

Vodné koleso používané najmä na pohon mlynov sa od 12. storočia používalo ako bežné zariadenie na získavanie energie pre tkáčstvo, hutníctvo, pre obrávanie kovov, dreva a pre baníctvo.

V stredovku bol vynájdený tlačiarenský list , ktorý vymyslel Johannes Guttenberg v 15. stroročí. Bol to veľký vynález pre rozvoj vedy a kultúry.

Rozvíjalo sa aj využívanie veternej energie. Vznikali veterné mlyny a zariadenia na čerpanie vody. 

Koncom 18. a začiatkom 19. storočia nastali prevratné zmeny v rôznych technických odvetviach. Priemyselná revolúcia znamenala pre energetiku využitie chemickej energie nachádzajúcej sa v palivách a využitie premeny elektrickej energie na mechanickú energiu. Princíp tejto premeny zistil človek už v 1. stroročí.

Atmosférický parný stroj bol používaný už v 18. storočí. Zdokonalený Wattov piestový parný stroj ovládol na niekoľko desaťročí všetky odvetvia priemyslu a stal sa základom dopravy po zemi aj po vode.

V polovici 19. storočia bol objavený spaľovací motor na svetelný plyn a neskôr benzínový spaľovací motor, ktorý bol základom pre rozvoj automobilov. 
Súbor:Gutenberg.jpg


Comments