หน่วยที่ 7 โปรแกรมประมวนผลคำ

ยินดีต้อนรับ

สู่รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา 3204 - 2001
ครูผู้สอน ครูไพริน วานิช 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา

หน่วยการเรียนรู้
หน่วยที่ 7 โปรแกรมประมวลผล

               การเข้าสู่โปรแกรม 

1. คลิกที่ปุ่ม

2. เลื่อนไปชี้ที่ Programs

3. เลื่อนไปชี้ที่ Microsoft Word
4. คลิกที่ Microsoft Word
5. จะพบกับหน้าตาของโปรแกรม Microsoft Word ซึ่งมีราย ละเอียดดังนี้คือ

 

ส่วนประกอบของโปรแกรม

แถบเมนู ( Menu Bar ) เก็บรวบรวมคำสั่งทั้งหมดแยกตามรายการคำสั่ง

แถบเครื่องมือ ( Tool Bar ) เครื่องมือที่จำเป็นจะต้องใช้งานเป็นประจำ

กั้นหน้าและกั้นหลัง กำหนดตำแหน่งการพิมพ์ต้นบรรทัดและท้ายบรรทัด
วัดระยะแนวนอนและแนวตั้ง บรรทัดวัดระยะการพิมพ์ สามารถกำหนดเป็นเซนติเมตรหรือเป็นนิ้ว
แถบเลื่อนแนวตั้ง ( Vertical Scroll Bar ) เลื่อนขึ้นเลื่อนลงกรณีพิมพ์เอกสารมากกว่าหนึ่งหน้า
แถบเลื่อนแนวนอน ( Horizontal Scroll Bar ) เลื่อนซ้ายหรือขวากรณีที่มองไม่เต็มจอ
มุมมอง ( View ) มองเอกสารในมุมต่างๆ
เครื่องมือวาดรูป ( Tool Dawing ) เครื่องมือสำหรับวาดรูปทรง สีและตัวอักษร
แถบสถานะ ( Status Bar ) รายละเอียดของสถานะการพิมพ์ในขณะต่างๆ
ส่วนที่ใช้พิมพ์ข้อความ ใช้พิมพ์ข้อความเอกสาร

แถบเครื่องมือ ( Tool Bar ) เป็นไอคอนที่เก็บรวบรวมคำสั่ง ที่ใช้งานเสมอ ๆ ซึ่งสามารถใช้งานได้เร็วกว่า การใช้งานแทบเมนู ผู้ใช้จะต้องเข้าใจความหมายและหน้าที่ ของไอคอนต่าง ๆ วิธีที่ง่านที่สุดคือ ลากเม้าท์ผ่านไอคอนที่ต้องการ แล้วรอสักครู่จะมีชื่อของไอคอนปรากฎ แทบเครื่องมือ ที่จะนำเสนอต่อไปนี้มีชื่อว่า แถบเครื่องมือมาตราฐาน มีลักษณะดังนี้คือ

แถบเครื่องมือที่จะนำเสนอต่อไปนี้มีชื่อว่า แถบเครื่องมือจัดรูปแบบ มีลักษณะดังนี้คือ
แถบเครื่องมือรูปวาด มีไว้สำหรับใช้ในการวาดเส้นและรูปทรงต่าง ๆ ตลอดจนการใส่สี ให้กับวัตถุ และการแทรกข้อความศิลป์ให้กับแฟ้มข้อมูล

 

 

การพิมพ์แฟ้มข้อมูล

การพิมพ์แฟ้มข้อมูล คือการพิมพ์เอกสารหรือรายงานต่าง ๆ ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วทำการพิมพ์ออกทางกระดาษพิมพ์ หรือจะทำการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ใช้ ในโอกาสต่อไป หรือจะนำไว้แก้ไขปรับปรุงอีกก็ได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้ 

1. ก่อนที่จะพิมพ์ข้อความ ให้ทำการตั้งค่าหน้ากระดาษ โดยนำเมาส์ไปคลิกที่เมนู แฟ้ม แล้วเลือกคำสั่ง ตั้งค่าหน้ากระดาษ
2. เมื่อคลิกที่คำสั่ง ตั้งค่าหน้ากระดาษ จะปรากฏกรอบโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ โดยมีแท็บคำสั่ง 4 แท็บ ด้วยกันคือ ขอบกระดาษ , ขนาดกระดาษ , แหล่งกระดาษ และเค้าโครง

3. ขอบกระดาษ มีไว้สำหรับตั้งระยะการพิมพ์ ให้ห่างจากขอบกระดาษเป็นระยะเท่าใด ซึ่งสามารถปรับค่าได้

 

4. ขนาดกระดาษ มีไว้สำหรับให้ใช้ในการเลือกขนาดกระดาษ ให้เหมาะสม เช่น A3 , A4 หรือกำหนดขนาดเอง เมื่อเลือกขนาดกระดาษแล้ว จะมีการแจ้งความกว้าง และความสูงของกระดาษ ที่เราเลือก ด้านล่าง จะเป็นการตั้งค่าการวางแนวกระดาษ ว่าจะเลือกลักษณะแนวตั้งหรือแนวนอน ส่วนทางด้านขวามือ จะแสดงตัวอย่างของเอกสาร

5. แหล่งกระดาษ เป็นการตั้งค่าแหล่งกระดาษ ที่จะใช้ป้อนให้กับเครื่องพิมพ์ ว่าจะป้อนจากถาดเริ่มต้น หรือจะป้อนกระดาษทีละแผ่น โดยปกติจะตั้งค่าไว้ที่ถาดเริ่มต้น หรือไม่ต้องตั้งค่านี้ก็ได้

 

6. เค้าโครง เป็นการตั้งค่า เริ่มส่วน การพิมพ์แบบต่าง ๆ เช่น ต่อเนื่อง สดมภ์ใหม่ หน้าใหม ่ถ้าไม่เลือกจะตั้งไว้ให้เป็นหน้าใหม่ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ สามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้เหมือนกัน หรือต่างกันอย่างไร การจัดตำแหน่งแนวตั้ง สามารถกำหนดการตั้งค่าไว้ด้านบน กึ่งกลางหรือชิดขอบ

7. โดยทั่วไปจะตั้ง ขอบกระดาษและขนาดกระดาษ ส่วนแหล่งกระดาษและเค้าโครง ไม่ต้องตั้งค่าใด ๆ ก็ได้ เมื่อตั้งค่าได้แล้วให้คลิกที่ปุ่ม ตกลง

8. เริ่มทำการพิมพ์ข้อมูลตามตัวอย่าง โดยกดปุ่ม Tab เพื่อทำการย่อหน้าแล้วเริ่มพิมพ์ดังนี้

หนังสือเรียนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น เรียบเรียงขึ้นตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เนื้อหาภายในประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับ พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ฮารด์แวร์และซอฟต์แวร์ รูปแบบของข้อมูล อุปกรณ์รับส่งข้อมูล การจัดเก็บและดูแลข้อมูล โปรแกรมระบบปฏิบัติการ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต โปรแกรมประยุกต์ใช้งานประเภท โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมกระดาษทำการ โปรแกรมนำเสนองาน และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ เลือกนำเสนอการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี ซึ่งเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง ส่วนรายละเอียด ของระบบอินเทอร์เน็ต จะเน้นเรื่องของการสืบค้นข้อมูล และการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมกระดาษทำการ จะนำเสนอ ในเรื่องของการสร้างตาราง สร้างกราฟ การคำนวณ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดการข้อมูล ให้เป็นสารสนเทศ เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานได้ 

9. เมื่อพิมพ์ข้อมูลเสร็จแล้วให้เลือกข้อมูลที่พิมพ์โดยการป้ายดำทั้งหมดแล้วปรับ Fonts เป็น AngsanaUPC ขนาด 16 ตัวอักษรแบบ ปกติ จัดข้อความแบบ ชิดขอบ 

หนังสือเรียนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น เรียบเรียงขึ้นตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เนื้อหาภายในประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ฮารด์แวร์และซอฟต์แวร์ รูปแบบของข้อมูล อุปกรณ์รับส่งข้อมูล การจัดเก็บและดูแลข้อมูล โปรแกรมระบบปฏิบัติการ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต โปรแกรมประยุกต์ใช้งานประเภท โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมกระดาษทำการ โปรแกรมนำเสนองาน และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ซึ่งในหนังสือเล่มนี้เลือก
 

 

การบันทึกแฟ้มข้อมูล

1. เมื่อปรับขนาด Fonts ตัวอักษรและจัดตำแหน่งข้อมูลได้เหมาะสมแล้ว ให้ทำการบันทึกข้อมูล โดยนำเมาส์ไปคลิกที่เครื่องมือ บันทึก จะปรากฏกรอบ บันทึกเป็น

2. เลือกไดร์ฟและ โฟลเดอร์ที่ต้องการบันทึกข้อมูล ในที่นี้จะบันทึกข้อมูลไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อ My Documents ในช่องชื่อแฟ้ม พิมพ์แฟ้มข้อมูลชื่อ information แล้วคลิกที่ปุ่ม บันทึก

3. ในกรณีที่ต้องการสร้างโฟลเดอร์ เพื่อเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ จะต้องทำการคลิกที่ปุ่ม สร้างโฟลเดอร์ใหม่ เพื่อทำการสร้างโฟลเดอร์
4. คลิกที่เมนู แฟ้ม แล้วเลือกคำสั่ง จบการทำงาน เพื่อออกจากโปรแกรม Microsoft Word

การเปิดแฟ้มข้อมูล

 

1. คลิกที่เครื่องมือเปิด จะปรากฏกรอบโต้ตอบ เปิด

2. คลิกที่ชื่อไฟล์ที่เคยบันทึกไว้ ในที่นี้คือ information แล้วคลิกที่ปุ่ม เปิด ก็จะสามารถเปิดแฟ้มข้อมูล ที่เคยบันทึกไว้ขึ้นมาเพื่อใช้งานต่อไปได้

3. นอกจากนี้เราสามารถเปิดแฟ้มข้อมูลได้จาก เมนู แฟ้ม แล้วเลื่อนเมาส์มาคลิกที่คำสั่ง เปิด
4. ในกรณีที่ใช้คีย์ด่วนโดยไม่ใช้เมนูสามารถใช้คีย์ด่วนด้วยการ กดปุ่ม Ctrl + O
5. ในกรณีเปิดแฟ้มข้อมูลจากปุ่ม Start ให้คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Start แล้วเลื่อนเมาส์มาชี้ที่ Documents แล้วเลือกแฟ้มข้อมูลที่ต้องการเปิดใช้งาน (แฟ้มข้อมูลที่ใช้งานล่าสุดจะแสดงขึ้นมาให้เลือก 

การแทรกรูปภาพ

 

1. คลิกที่เมนู แทรก เลือกคำสั่งรูปภาพ จะปรากฏรายการคำสั่งย่อยภาพตัดปะ เป็นการแทรกรูปภาพจาก Microsoft Clip Gallery ที่Microsoft Office เตรียมไว้จากแฟ้ม เป็นการแทรกรูปภาพจากแฟ้ม ที่เราเตรียมไว้เอง ซึ่งได้มาจากการ สแกน หรือกล้องดิจิตอล เป็นต้น รูปร่างอัตโนมัติ เป็นการแทรกเครื่องมือ ที่ใช้ในการวาดรูปทรงต่าง ๆข้อความศิลป์ แทรกข้อความศิลป์ จากสแกนเนอร์ สแกนเข้ามาในโปรแกรม

 

2.ให้คลิกที่เมนูแทรก และเลือกคำสั่ง รูปภาพ เลือกคลิกคำสั่งภาพตัดปะ จะปรากฏกรอบโต้ตอบ

3. เมื่อแทรกรูปภาพแล้วจะปรากฏ รูปภาพที่ทำการแทรกพร้อมกับมีจุด Handle 8 จุดรอบรูป

 

4.กรณีที่ต้องการย่อ หรือขยายขนาดรูปภาพให้กดปุ่ม Shift ค้างไว้ แล้วเลื่อนเมาส์ไปที่ตำแหน่ง จุด Handleจุดใดจุดหนึ่ง ให้สัญลักษณ์เมาส์เปลี่ยนเป็นลูกศร 2 ทิศทาง Drag เมาส์เพื่อทำการย่อ หรือขยายขนาดรูปภาพ

5. กรณีที่ต้องการย้ายรูปภาพ ให้ Drag เมาส์ที่บริเวณรูปภาพที่ต้องการย้าย

 

6. การลบรูปภาพ ให้คลิกที่รูปภาพให้ปรากฏเป็นจุด Handle แล้วกดปุ่ม Delete


การสร้างตาราง

การสร้างตารางในเอกสาร สามารถกระทำได้ง่ายและสะดวก ซึ่งมีคำสั่งใช้ในการสร้างตาราง เพียงระบุจำนวนแถวและสดมภ์ที่ต้องการเท่านั้น ส่วนการพิมพ์ข้อความลงในตาราง สามารถคลิกเมาส์ ลงในเซลล์เพื่อพิมพ์ข้อความได้ตามปกติและกดปุ่ม Tab เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังเซลล์ถัดไป

 

1. คลิกที่เมนู ตาราง เลือก
สั่งแทรกตาราง ระบุจำนวนแถวและ
สดมภ์ที่ต้องการ แล้วคลิก ตกลง 
2. ในที่นี้ให้ระบุจำนวน
สดมภ์เท่ากับ 3 จำนวนแถวเท่ากับ 2
จะปรากฏ ตารางมีขนาดตามที่กำหนด 
3. ให้พิมพ์ข้อความลงในตาราง โดยเลื่อนเมาส์ไปยังเซลล์ ที่ต้องการ คลิกเมาส์ 1 ครั้งเพื่อวางเคอร์เซอร์ สำหรับพิมพ์ข้อความ กดปุ่ม Tab เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ ไปยังเซลล์ถัดไป เมื่อพิมพ์ข้อความ ลงในเซลล์สุดท้าย ของบรรทัดสุดท้าย และกดปุ่ม Tab แถวของตารางจะเพิ่มขึ้นเอง
โดยอัตโนมัติ


4. ตกแต่งตาราง เปลี่ยนขนาดเส้นให้หนาขึ้น โดย Drag เมาส์เลือกเซลล์ แล้วคลิกขวา 1 ครั้ง จะปรากฏเมนูให้เลือก เส้นขอบและแรเงา จะปรากฏกรอบโต้ตอบให้เลือกลักษณะ และขนาดของเส้นตามต้องการ
5. จัดข้อความภายในเซลล์ โดยคลิกเมาส์เลือกแถวและสดมภ์ที่ต้องการ ให้เลือกแถวที่ 1 ทุกสดมภ์ ปรับอักษรเป็นตัวหนา จัดข้อความให้อยู่กึ่งกลาง ดังตัวอย่าง

 

การพิมพ์จดหมายเวียน

 

 

จดหมายเวียน ( Mail Merge ) หมายถึงจดหมายที่มีข้อความเหมือน ๆ กัน แต่มีรายละเอียดบางประการที่แตกต่างกันเพื่อส่งให้แก่ผู้รับแต่ละคน ซึ่งมีขั้นตอนในการทำดังนี้

 

1. สร้างแฟ้มเอกสารหลัก เพื่อทำเป็นแบบฟอร์มจดหมาย ซึ่งมีวิธีการพิมพ์เช่นเดียวกัน กับการพิมพ์จดหมายทั่ว ๆ ไป ส่วนข้อความหรือข้อมูลใดในจดหมาย ที่แตกต่างกัน เช่น ชื่อ-สกุล ที่อยู่ ให้เว้นไว้ไม่ต้องพิมพ์ เริ่มทำการพิมพ์จดหมายโดยกดปุ่ม Tab ไปยังตำแหน่งที่เหมาะสม แล้วพิมพ์ที่อยู่ของผู้เขียนจดหมาย แล้วพิมพ์จดหมายดังตัวอย่าง

เรียนคุณ                สวัสดี                              เพื่อนรัก เราคิดถึงเพื่อนมาก จึงอยากให้เพื่อนมาหาเรา ปลายเดือนนี้เป็นวันเกิดของเรา เราจะทำบุญบ้านจึงอยากเชิญเพื่อน ๆ มาร่วมเป็นเกียรติ ตอนเช้าจะมีการทำความสะอาดบ้าน โดยให้แขกที่มาในงานร่วมทำความสะอาดบ้านด้วย เพราะบ้านเราไม่ได้ทำความสะอาดมาหลายปีแล้ว กลางวันจะเลี้ยงอาหารที่เธอชอบ คือ ต้มยำหัวปลา ยำกระดูกสัตว์นานาชนิด และของหวานคือ ว่านหางจระเข้ต้มน้ำตาล ส่วนกลางคืนจะมีมหรสพมากมาย โดยให้เพื่อน ๆ จัดหามาเอง ใครอยากชมลิเกหรือภาพยนตร์ก็จัดหามาตามชอบใจ เราจะเตรียมสถานที่ไว้ให้
               สุดท้ายนี้หวังว่าเธอคงมางานเราแต่โดยดีไม่ต้องให้ไปลากตัวมานะ

 

 

2. ทำการบันทึกข้อมูล จดหมายที่พิมพ์ไว้ตั้งชื่อแฟ้มว่า โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม ซึ่งโปรแกรมจะตั้งชื่อให้เราตาม ข้อความแรกที่พิมพ์

 

3. คลิกที่เมนู เครื่องมือ เลือกคำสั่ง จดหมายเวียนจะปรากฏกรอบโต้ตอบ ตัวช่วยเหลือจดหมายเวียน

4. ให้คลิกที่ สร้างในส่วนของข้อ 1 เอกสารหลักจะปรากฏเมนู ให้คลิกที่จากจดหมาย

 

 


5. เมื่อคลิกที่เมนู จากจดหมาย จะปรากฏกรอบโต้ตอบ Microsoft Word ให้คลิกที่ปุ่มคำสั่งหน้าต่างที่ใช้งานอยู่
6. เมื่อคลิกที่ปุ่ม หน้าต่างที่ใช้งานอยู่ จะปรากฏกรอบ ตัวช่วยเหลือจดหมายเวียน ให้คลิกที่ปุ่ม รับข้อมูล เลือกคำสั่ง สร้างแหล่งข้อมูล
7. จะปรากฏกรอบ สร้างแหล่งข้อมูล เพื่อให้ทำการสร้างแหล่งข้อมูลนำไปใช้ในจดหมายเวียน
8. ให้คลิกที่ปุ่ม เอาชื่อเขตข้อมูลออก เพื่อเอาเขตข้อมูลที่ไม่ใช้ออกไป ในที่นี้คลิกปุ่มเอาชื่อเขตข้อมูลออกไปหลายครั้งจนกระทั่งเหลือ ชื่อเขตข้อมูลในบรรทัดนำ 6 เขตข้อมูลเท่านั้นคือ
9. ให้คลิกที่ปุ่ม ตกลง มุมขวาด้านล่างจะปรากฏกรอบโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้ใส่ชื่อแฟ้ม ข้อมูล แล้ว คลิกที่ปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลจดหมายเวียน
  10. เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว จะปรากฏกรอบ Microsoft Word ให้คลิกที่ปุ่ม แก้ไขแหล่งข้อมูล
11. จะปรากฏกรอบ ข้อมูลจาก ให้พิมพ์ชื่อที่อยู่ของผู้รับจดหมายที่ต้องการส่งถึงผู้รับ ในที่นี้
จะให้ทดลองพิมพ์ 3 ชื่อดังนี้คือ


สมศักดิ์ มักทำดี 25/7 ซ. ร่วมใจ อ. ตาคลี จ. นครสวรรค์ 84000
สมศรี ซื่อตรง 5/378 ต. ท่าทราย อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
ณรงค์ จันทร์ทร 32 หมู่ 7 ต. วังลึก อ. สามชุก จ. สุพรรณบุรี 72130
ดวงสมร โพธิ์โต 47 ซ. วัดสายใหม อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 45000


12. เมื่อพิมพ์ครบทุกชื่อแล้วให้คลิกที่ปุ่ม ตกลง

 

13. เมื่อคลิกที่ปุ่ม ตกลง จะพบกับจดหมายที่เคยพิมพ์และบันทึกชื่อ โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม ให้นำเคอร์เซอร์ไปวาง ต่อจากข้อความ เรียนคุณ ในจดหมายเวียน แล้วคลิกที่ แทรกเขตข้อมูลผสาน

 

14. คลิกที่ชื่อ เพื่อแทรก แหล่งข้อมูลชื่อลงในจดหมายเวียน 15. เลื่อนไปด้านล่างของจดหมาย แทรกชื่อที่อยู่จนครบตามตัวอย่าง
16. คลิกที่ปุ่ม แสดงข้อมูลผสาน เพื่อทำการผสานข้อมูลลงในจดหมายเวียน จะได้ชื่อที่อยู่ที่เราพิมพ์ เก็บไว้ในไฟล์ ข้อมูล ผสานกับกับจดหมายดังตัวอย่าง

 

การพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์

 

การพิมพ์เอกสาร โดยทั่วไปสามารถที่จะพิมพ์ข้อความต่าง ๆ แล้วบันทึกไว้ในแฟ้มเอกสาร ตามค่าเดิมที่โปรแกรมตั้งค่าไว้ แล้วจึงทำการจัดรูปแบบได้ภายหลัง เช่นการตั้งค่าหน้ากระดาษ การกำหนดขนาดกระดาษ การใส่เลขหน้า การแสดงข้อความที่หัวกระดาษและท้ายกระดาษ เป็นต้น หรือจะทำการจัดรูปแบบ ให้เรียบร้อยเสียก่อน ที่จะพิมพ์ข้อความลงไปในเอกสารก็ได้ ก่อนที่จะสั่งพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ สามารถขอดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ เพื่อตรวจดูผลที่ได้ก่อนการสั่งพิมพ์ ซึ่งจะทำให้ได้เอกสารถูกต้อง และสวยงามตามรูปแบบที่ต้องการ
การสั่งพิมพ์เอกสาร สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามความต้องการ เช่น พิมพ์เอกสารทั้งหมดหรือพิมพ์บางหน้า หรือพิมพ์บางพื้นที่ พิมพ์เฉพาะหน้าคู่ พิมพ์เฉพาะหน้าคี่หรือจะพิมพ์กี่ชุดก็ได้ โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้คือ


1. คลิกที่เครื่องมือพิมพ์ หรือคลิกที่เมนู แฟ้ม เลือกคำสั่ง พิมพ์
2. จะปรากฏกรอบโต้ตอบพิมพ์ เพื่อใช้ในการตั้งค่าการพิมพ์


เครื่องพิมพ์ มีไว้สำหรับตั้งค่าเครื่องพิมพ์ว่าจะใช้ยี่ห้อใด และตั้งค่าคุณสมบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับการพิมพ์เช่น ขนาดกระดาษ ความคมชัดและความละเอียดของการพิมพ์ เป็นต้น
ขอบเขตที่พิมพ์ เป็นออปชั่นที่ใช้เลือกฃว่าจะพิมพ์ทั้งหมด , พิมพ์หน้าปัจจุบันหรือจะพิมพ์เฉพาะหน้าที่ระบุ
สำเนา ใช้ในการตั้งค่าว่าจะพิมพ์ออกมากี่ชุด

 

สรุปหน่วยที่ 7

โปรแกรมประมวลผลคำที่ศึกษาในบทนี้จะใช้โปรแกรม Microsoft Word ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้ง่าย และสะดวกในการใช้งานมาก โปรแกรมนี้จึงเป็นโปรแกรมที่นิยมใช้กันแพร่หลายมากMicrosoft Word เป็นโปรแกรมหนึ่งในชุดของโปรแกรม Microsoft Office ใช้ในการพิมพ์เอกสารและรายงานต่าง ๆ สะดวกกว่าการพิมพ์ลงในเครื่องพิมพ์ดีดซึ่งยากแก่การแก้ไข การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ สามารถบันทึกข้อมูลลงดิสก์ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไปได้ 
            
จัดทำโดยนายธนกร แสนพรม นางสาวศรัญญา ขนุนทอง นักศึกษาชั้น ปวส 2. วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
เว็บไซร์นี้จัดทำขึ้นเพื่อสื่อการเรียนการสอนเท่านั้น copyright@2012
Comments