คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

        รหัสวิชา ง 20247                                                                                                    รายวิชา การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

        กลุ่มสารการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

        เวลาเรียน 40 ชั่วโมง                                                                                                                            จำนวน 1.0 หน่วยกิต

                ศึกษาความหมายของ e-book และคุณสมบัติของ Flip Album แนะนำโปรแกรม Flip Album สร้างรูปเล่ม e-book การเปลี่ยนปก และพื้นหลัง เพิ่ม-ลบหน้า e-book จัดการข้อความให้กับ e-book ใส่รูปภาพให้กับ e-book แทรกไฟล์เสียงให้กับ e-book แทรกไฟล์วิดีโอให้กับ e-book จัดการสารบัญของ e-book จัดการหัวข้อของ e-book ใส่สันปกหนังสือให้กับ e-book save ไฟล์งานของโปรแกรม สร้างไฟล์นำเสนออัตโนมัติ Auto run เปิดไฟล์นำเสนอ

                ปฏิบัติการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกระบวนการอธิบายองค์ความรู้ที่ได้รับ การสืบค้นข้อมูล การแก้ปัญหา และการใช้โปรแกรมสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่องานนำเสนอต่างๆ

                เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงานตามที่ ได้รับมอบหมาย มีเจตคติที่ดีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และใช้เทคโนโลยีแบบสื่อประสมในการนำเสนองานต่าง ๆ ได้

ผลการเรียนรู้

                1. อธิบายความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้

                2. อธิบายประโยชน์และความสามารถของโปรแกรมได้

                3. อธิบายส่วนประกอบของโปรแกรมได้

                4. มีทักษะในการเรียกใช้และใช้งานประกอบของโปรแกรม

                5. ปฏิบัติการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Flip Album ได้

                6. ปฏิบัติการสร้างไฟล์นำเสนออัตโนมัติและเปิดไฟล์นำเสนอได้

                7. มีความรับผิดชอบและมีเจตคติที่ดีต่อการใช้โปรแกรม

        
Comments