งานวิจัย 5 บท

            คลิกดูรายละเอียด

 
     รายงานการประเมินโครงการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้อาชีวะธรรม
โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ผู้ประเมิน    นายชนินทร์    ปิ่นทอง
หน่วยงาน    วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ปีที่ประเมิน    ปีการศึกษา 2553
 

          คลิกดูรายละเอียด

 หัวข้อวิจัย    การบริหารการประกันคุณภาพภายในแผนกวิชา ปีการศึกษา 2551-2553

ผู้วิจัย    นายชนินทร์    ปิ่นทอง
ตำแหน่ง    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ปีที่ดำเนินการวิจัย    ปีการศึกษา 2553
 

          คลิกดูรายละเอียด

 ชื่อโครงการวิจัย    รายงานการประเมินผลการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ

             สาขางานเทคนิคบริหารการผลิตรถยนต์ สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมหลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 (เพิ่มเติม 2550) วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

ชื่อผู้วิจัย    นางพรสวรรค์    วินิจสร

ปีที่ทำการวิจัย    2553

 

 

         คลิกดูรายละเอียด

 การศึกษาผลการสอนวิชาภาษาอังกฤษโครงงาน รหัส 3000-1225

โดยใช้รูปแบบอาชีวะธรรม

สำหรับนักศึกษา ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่2

แผนกวิชาพณิชยการ สาขาวิชาบัญชีและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สายพิณ    ธรรมประศาสน์

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ċ
ธิติรัตน์ หมวกทอง,
14 มิ.ย. 2554 09:58
Ċ
ธิติรัตน์ หมวกทอง,
14 มิ.ย. 2554 16:05
Ċ
ธิติรัตน์ หมวกทอง,
14 มิ.ย. 2554 09:43
Ċ
ธิติรัตน์ หมวกทอง,
14 มิ.ย. 2554 16:12
Comments