วัสดุฝึกภาคเรียนที่ 2/2553

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุฝึก  ปีงบประมาณ 2553

ภาคเรียนที่ 2/2553                      ข้อมูล ณ วันที่ ..........................ที่มา : งานวางแผนและงบประมาณ

จำนวน นร. น.ศ.

จ่ายเป็นค่าวัสดุฝึกให้ 40% ของเงินงบประมาณที่ได้รับ (บาท)

รายละเอียดของการจัดสรร

หมายเหตุ

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง     1.  ประมาณการตามจำนวน นร. นศ.
ปวช. 265 คน   139,920 บาท วัสดุฝึก 160,536 บาท     ปัจจุบัน  ประจำภาคเรียนที่ 2/2553
ปวส. 53 คน     35,616 บาท พัฒนาแผนก     15,000 บาท      ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2553
ทวิภาคี 0 คน 0 บาท เทคนิคพื้นฐาน    บาท 2.  งบทวิภาคีเป็นงบที่จัดให้เป็นค่าวัสดุ
รวม 318 คน   175,536 บาท รวม 175,536 บาท      สำหรับสอบ Interlim และ Final
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า         ของนักเรียนระบบทวิภาคี ปี 2, ปี 3
ปวช. 134 คน       70,752 บาท วัสดุฝึก   110,040 บาท      -  ไฟฟ้า    6,240 บาท
ปวส. 73 คน       49,056 บาท พัฒนาแผนก     15,000 บาท   อิเล็กทรอนิกส์    6,120 บาท
DVT. 1 44 คน       23,232 บาท เทคนิคพื้นฐาน    18,000 บาท      -  การพิมพ์    6,960 บาท
DVT. 2, 3 52 คน        6,240 บาท ทวิภาคี      6,240 บาท      -  พณิชยการ    5,640 บาท
รวม 303 คน   149,280 บาท รวม  149,280 บาท      -  ซ่อมบำรุง    8,280 บาท
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์     รวม 33,240 บาท
ปวช. 197 คน    104,016 บาท วัสดุฝึก   139,080 บาท 3.ปวช. ปกติ ทวิภาคี รวม
ปวส. 73 คน      49,056 บาท พัฒนาแผนก     15,000 บาท ปี 1 345 282 627
DVT. 1 36 คน      19,008 บาท เทคนิคพื้นฐาน     18,000 บาท ปี 2 313 138 451
DVT. 2, 3 51 คน        6,120 บาท ทวิภาคี       6,120 บาท ปี 3 285 139 424
รวม 357 คน    178,200 บาท รวม  178,200 บาท รวม 943 559 1502
สาขาวิชาการพิมพ์           4. ปวส.  
ปวช. 108 คน        57,024 บาท วัสดุฝึก    110,344 บาท ปี 1 230  
ปวส. 79 คน        53,088 บาท พัฒนาแผนก      15,000 บาท ปี 2 203  
DVT. 1 44 คน        23,232 บาท เทคนิคพื้นฐาน        8,000 บาท รวม 433  
DVT. 2, 3 58 คน         6,960 บาท ทวิภาคี       6,960 บาท 5.  เทคนิคพื้นฐานได้รับงบอุดหนุนจาก
รวม 289 คน     140,304 บาท รวม   140,304 บาท      -  ไฟฟ้า   18,000 บาท
สาขาวิชาพณิชยการ     อิเล็กทรอนิกส์   18,000 บาท
ปวช. 239 คน     34,416 บาท วัสดุฝึก     42,888 บาท      -  การพิมพ์     8,000 บาท
ปวส. 123 คน     17,712 บาท พัฒนาแผนก    15,000 บาท  เมคคาทรอนิกส์     4,000 บาท
DVT. 1 40 คน      5,760 บาท ทวิภาคี      5,640 บาท รวมรับ 48,000 บาท
DVT. 2, 3 47 คน      5,640 บาท   6.  งบรายหัวช่างอุตสาหกรรม
รวม 449 คน      63,528 บาท รวม     63,528 บาท      6.1  ปวช., DVT.1  528 บาท/คน
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์            6.2  ปวส.  672 บาท/คน
ปวส. 32 คน        21,504 บาท วัสดุฝึก     41,792 บาท 7.  งบรายหัวพณิชยการ
DVT. 1 46 คน      24,288 บาท เทคนิคพื้นฐาน       4,000 บาท      ปวช./DVT.1/ปวส.  144 บาท/คน
DVT. 2, 3 0 คน   บาท ทวิภาคี   บาท 8.  งบรายหัว DVT.  ช่างอุตสาหกรรม
รวม 78 คน     45,792 บาท รวม     45,792 บาท      และพณ. ปวช. 2, 3  120 บาท/คน
สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน        
DVT. 1 72 คน       38,016 บาท  วัสดุฝึก       71,016 บาท    
DVT. 2, 3 69 คน         8,280 บาท  พัฒนาแผนก       15,000 บาท    
จากแผนกไฟฟ้า      18,000 บาท  ทวิภาคี        8,280 บาท    
จากแผนกอิเล็กทรอนิกส์       18,000 บาท      
จากแผนกการพิมพ์         8,000 บาท      
จากแผนกเมคคาทรอนิกส์        4,000 บาท      
รวม 141 คน      94,296 บาท รวม        94,296 บาท    
นร. นศ. รวม  1,935 คน    846,936 บาท   846,936 บาท        
Comments