หน้าแรก

 

ผู้สอนในหน่วยงานการศึกษาประกอบด้วยตำแหน่งต่างๆ ได้แก่

  1. ครูผู้ช่วย 
  2. ครู
  3. อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  1. รองศาสตราจารย์
  2. ศาสตราจารย์

ทั้งนี้ตำแหน่งตามข้อ 3-6 จะมีได้เฉพาะในสถานศึกษาที่สอนระดับปริญญา

ครูตามข้อ 1 และ 2 แบ่งระดับอัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ดังนี้

ครูผู้ช่วย เป็นตำแหน่งที่บรรจุแต่งตั้งในระดับแรก (เทียบเท่าอาจารย์ 1 ระดับ 3 เดิม)

ครู คศ.1(เทียบเท่าอาจารย์ 1 ระดับ 4-5)

ครู คศ.2เป็นวิทยฐานะครูชำนาญการแต่ง ตั้งจากครู คศ.1(เทียบเท่าตำแหน่งอาจารย์ 2) 

ครู คศ.3 เป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ แต่งตั้งจากครู คศ.2 ที่มีผลงานวิชาการผ่านเกณฑ์(เทียบเท่าตำแปน่งอาจารย์ 3ระดับ 8)

ครู คศ.4 เป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

แต่งตั้งจากครู คศ.3 ที่มีผลงานวิชาการผ่านเกณฑ์ (เทียบเท่าตำแหน่งอาจารย์ 3 ระดับ 9)

ครู คศ.5 (เทียบเท่าตำแหน่งอาจารย์ 3 ระดับ 10)

ตรวจสอบวันเดือนปีที่ได้รับเครื่องราชย์...สะดวกมากค่ะ


 
ค้น
หาสิทธิบัตรทั่วโลก  

https://sites.google.com/site/technicmin/home/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%8A.gif


กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา

 
 

 
 
           
 
http://www.downloadzeed.com/About.aspx