บทที่ 1 บทนำ

ที่มาเเละความสำคัญ
    
    ยุงเป็นพาหะนำโรคต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้มาลาเรีย เป็นต้น จึงได้มีผู้คิดค้นสิ่งที่สามารถช่วยในการกำจัดและป้องกัน เช่น ครีมทางกันยุง ยาฉีดกันยุง เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดอันตรายต่อผู้บริโภคเมื่อใช้ในปริมาณที่มากเกินไปอันเนื่องมาจากสิ่งเหล่านี้อาจจะมีสารเคมีเป็นส่วนผสมอยู่ ซึ่งอาจทำให้ผู้บริโภคเกิดอาการแพ้ได้ในเวลาต่อมา คณะผู้จัดทำจึงได้มองเห็นปัญหานี้และได้คิดหาวิธีแนวทางแก้ไขจึงได้มีการทำโครงงานเรื่อง เทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง เพื่อเป็นการป้องกันยุงอันนำไปสู่โรคภัยได้

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการศึกษาหาสมุนไพรที่สามารถใช้ป้องกันยุงได้
2. เพื่อเป็นการนำสมุนไพรมาประยุกต์ใช้ได้
3. เพื่อทำเทียนหอมตะไคร้ในการใช้ป้องกันยุง
4. เพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
5. เพื่อให้เกิดความคิดจินตนาการอย่างสร้างสรรค์และการระดมความคิด (brainstorm) ภายในกลุ่ม

 
ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 
    
    คณะผู้จัดทำเห็นว่าต้องการที่จะศึกษาเฉพาะเทียนหอมที่ทำจากพาราฟินที่หลอมเหลวผสมกับใบตะไคร้ที่ตากแห้ง เท่านั้น
 
 
การดำเนินงาน

1. ปรึกษาหารือในการหาหัวข้อเรื่องโครงงานที่จะทำ
2. วางรูปเเบบการทำโครงงาน
3. ให้สมาชิกเเต่ละคนไปที่เเหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงงาน
4. เเบ่งหน้าที่ให้สมาชิก ดังนี้
4.1 เด็กชายจักกริน  ไชยสุทธิ์ ทำหน้าที่หาข้อมูลทั่วไปของโครงงาน
4.2 เด็กชายธนพงษ์  วรรณโคตร ทำหน้าที่คัดกรองข้อมูลจำเป็นสำหรับโครงงาน
4.3 เด็กชายปฏิภาณ  ศิวกุล ทำหน้าที่นำข้อมูลเสนอผ่านทางไซต์ของ google
4.4 เด็กหญิงจิรัชดา  เวีียงเเก้ว ทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลผ่านทางไซต์ของ google
4.5 นางสาวเชษฐ์ธิดา  พลสมัคร ทำหน้าที่ค้นหาข้อมูลทั่วไปสำหรับโครงงาน
5.ตรวจความเรียบร้อยทุกอย่าง
ุ6.นำเสนอ

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. คนที่ได้มาศึกษาทราบวิธีการทำเทียนหอมกลิ่นตะไคร้ไล่ยุง
2. รู้จักการนำพืชสมุนไพรมาใช้ได้ตรงกับความต้องการ
3.สามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้อีกในเวลาต่อไป
4.สามารถนำไปสร้างรายได้ให้กับตนเองได้


 

Comments