เค้าโครงงาน

ชื่อโครงงาน เทียนหอมกลิ่นตะไคร้ไล่ยุง

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 (ง23102)

 
ชื่อผู้ทำโครงงาน
1. เด็กชายจักกริน  ไชยสุทธิ์ เลขที่ 3 ชั้น ม.3/10
2. เด็กชายธนพงษ์  วรรณโคตร เลขที่ 7 ชั้น ม.3/10

3. เด็กชายปฏิภาณ  ศิวกุล เลขที่ 12 ชั้น ม.3/10

4.เด็กหญิงจิรัชดา  เวียงเเก้ว เลขที่ 28 ชั้น ม.3/10

5. นางสาวเชษฐ์ธิดา  พลสมัคร เลขที่ 30 ชั้น ม.3/10

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นายพิริยะ  ทองเหลือง

ระยะเวลาดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

 
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน
1. แนวคิด ที่มา และความสำคัญ
      ยุงเป็นพาหะนำโรคต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้มาลาเรีย เป็นต้น จึงได้มีผู้คิดค้นสิ่งที่สามารถช่วยในการกำจัดและป้องกัน เช่น ครีมทางกันยุง ยาฉีดกันยุง เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดอันตรายต่อผู้บริโภคเมื่อใช้ในปริมาณที่มากเกินไปอันเนื่องมาจากสิ่งเหล่านี้อาจจะมีสารเคมีเป็นส่วนผสมอยู่ ซึ่งอาจทำให้ผู้บริโภคเกิดอาการแพ้ได้ในเวลาต่อมา คณะผู้จัดทำจึงได้มองเห็นปัญหานี้และได้คิดหาวิธีแนวทางแก้ไขจึงได้มีการทำโครงงานเรื่อง เทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง เพื่อเป็นการป้องกันยุงอันนำไปสู่โรคภัยได้
 
2. วัตถุประสงค์
2.2 เพื่อนำเสนอโครงงานเรื่อง เทียนหอมกลิ่นตะไคร้ไล่ยุง ผ่านเว็บไซต์
https://sites.google.com/site/turtlebm (เว็บไซต์)
 
3. หลักการเเละทฤษฎี
    หลักการเเละทฤษฎีที่เกี่ยวข้องคือการหลอมเหลวของพาราฟีน การเย็นตัวลงเเละการเเข็งตัวของพาราฟีนซึ่งในทางวิทยาศาสตร์จัดว่าเป็นการเปลี่ยนเเปลงทางกายภาพเพราะว่าองค์ประกอบภายในพาราฟีนยังเหมือนเดิม
 
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. ปรึกษาหารือในการหาหัวข้อเรื่องโครงงานที่จะทำ
2. วางรูปเเบบการทำโครงงาน
3. ให้สมาชิกเเต่ละคนไปที่เเหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงงาน
4. เเบ่งหน้าที่ให้สมาชิก ดังนี้
4.1 เด็กชายจักกริน  ไชยสุทธิ์ ทำหน้าที่หาข้อมูลทั่วไปของโครงงาน
4.2 เด็กชายธนพงษ์  วรรณโคตร ทำหน้าที่คัดกรองข้อมูลจำเป็นสำหรับโครงงาน
4.3 เด็กชายปฏิภาณ  ศิวกุล ทำหน้าที่นำข้อมูลเสนอผ่านทางไซต์ของ google
4.4 เด็กหญิงจิรัชดา  เวีียงเเก้ว ทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลผ่านทางไซต์ของ google
4.5 นางสาวเชษฐ์ธิดา  พลสมัคร ทำหน้าที่ค้นหาข้อมูลทั่วไปสำหรับโครงงาน
5.ตรวจความเรียบร้อยทุกอย่าง
ุ6.นำเสนอ

 
5. แผนปฏิบัติงาน
 เเผนปฏิบัติงาน  พ.ย.54  พ.ย.54  ธ.ค.54  ธ.ค.54  ม.ค.55  ม.ค.55  ก.พ.55
 วันที่  1-15  16-30  1-15  16-31  1-15  16-31  1-5
 การวางเเผนเลือกโครงงาน   /            
 การวางเเนวทางการปฏิบัติงาน    /          
 การมอบหมายหน้าที่ทำงาน      /  /      
 การรวบรวมข้อมูล        /      
 การคัดกรองข้อมูล          /    
 การเรียบเรียงข้อมูล          /  /  
 การตรวจสอบความเรียบร้อย            /  
 การนำเสนอ              /
 
 
6. ประโยชน์ที่ได้รับ
 
1. คนที่ได้มาศึกษาทราบวิธีการทำเทียนหอมกลิ่นตะไคร้ไล่ยุง
2. รู้จักการนำพืชสมุนไพรมาใช้ได้ตรงกับความต้องการ
3.สามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้อีกในเวลาต่อไป
4.สามารถนำไปสร้างรายได้ให้กับตนเองได้
 
7. เอกสารอ้างอิง
http://th.wikipedia.org สารารุกรมไทยวิกิพีเดีย
Comments