Home : หน้าแรก

โครงการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ การตลาด และการบริการ(CF) แก่ SMEs ในอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์
โครงการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ การตลาด และการบริการ(CF) แก่ SMEs ในอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ ด้านการผลิต การจัดการและการเชื่อมโยงธุรกิจ(Matching)เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ นี้ เป็นหนึ่งในโครงการที่ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่จัดบริการให้แก่ผู้ประกอบการ โดยผ่านทางบริษัท เอ ซี ที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด
เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการแทน ซึ่งเป้าหมายให้บริการแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้แก่ บริษัท ทีมเฟอร์น จำกัด (Teamfurn (Thailand) Co.,Ltd. ซึ่งดำเนินกิจการเกี่ยวข้องกับเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องเรือน ประเภทเครื่องเรือนที่ทำจากหนัง
หลักการและเหตุผล

    สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเรือน ได้เห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ให้มีศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ ดังนั้นจึงได้จัดให้มีการดำเนินโครงการให้คำปรึกษาแนะนำ ให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ โดยได้คัดเลือกหน่วยงานที่ปรึกษาซึ่งได้แก่ บริษัท เอ ซี ที      อินเทลลิเจนท์ จำกัด ที่มีความรู้ ความชำนาญในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้
    
วัตถุประสงค์
    1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในการผลิต
    2.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความชำนาญในการผลิต และยกระดับมาตรฐานองค์กรสู่มาตรฐานสากล
    3.เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปสู่การเปิดตลาด และการบูรณาการระหว่างผู้ประกอบการให้เกิดการเชื่อมโยงทางธุรกิจ
    4.เพื่อเพิ่มช่องทางการขยายตลาด ในระดับ International Trade
การดำเนินงาน
    
1.สำรวจ/วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของสถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม
    2.จัดการฝึกอบรม/ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ที่เหมาะสมของแต่ละสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วม   โครงการ มีความรู้ความเข้าใจ ในการปรับปรุงการผลิต การจัดการ การตลาด และการบริการ เพื่อให้เกดการเชื่อมโยงธุรกิจ โดยสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าร่วมโครงการได้เพียง 1 Module ต่อสถานประกอบการตามความพร้อมและเหมาะสมของสถานประกอบการโดยแบ่งออกเป็น 3 Module ได้แก่
    1.Module 1การจัดการระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008
    2.Module 2การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ (Design Development)
    3.Module 3การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ (Productivity)
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ : เดือน ธันวาคม 2553 – เดือน มิถุนายน 2554
จดโดเมนเว็ปไซต์สากล
เพียง 1.99 เหรียญที่นี่
ขอคำปรึกษาได้ที่ 0896670091
Comments