แม่ กก

          

    

มาตราตัวสะกด แม่กก

 
                                              มาตรากก หรือ แม่กก เป็นคำที่ประสมกับสระต่างๆ และมี ก เป็นตัวสะกด เช่น ผัก นก เลือก 
                                    นอกจากนี้ คที่ประสมสระต่างๆ และมี ข ค ฆ เป็นตัวสะกดและอ่านอ่านออกเสียงอย่าง ก สะกด ก็เป็นคำใน
                                    มาตรากก หรือแม่กกด้วย เช่น สุนัข โชค เมฆ
                                       

แม่กก มีตัวสะกดที่ตรงมาตราทั้งหมด ๕ตัว คือ ข ค ฆ กร คร เวลาอ่าน จะออกเสียงเหมือนมีตัว ก สะกดดังตัวอย่าง
   ข เช่น เลข สุนัข อบายมุข ความสุข
   ค เช่น ภาค โรค นาค บริจาค วิหค พรรค โชค
   ฆ เช่น เมฆ
       กรเช่น จักร
       ครเช่น สมัคร
   คำที่มี ข ค ฆ เป็นตัวสะกด เป็นคำในมาตรา แม่กก อ่าน ออกเสียง ก สะกด
เทคโนโลยี เชื้อโรค ยุคใหม่ เมฆฝน เครื่องคิดเลข
     1. ตรงตามมาตรา สะกดด้วย น เช่น นอน บิน
     2. ไม่ตรงตามมาตรา สะกดด้วย ข ค ฆ แต่ออกเสียง ก สะกดเช่น
          ข สะกด สุข อ่านว่า สุก
          ค สะกด โรค อ่านว่า โรก
          ฆ สะกด เมฆ อ่านว่า เมก
          สุนัข อ่านว่า สุ-นัก
          พรรค อ่านว่า พัก


บทกลอนแม่กก 

นกแสกนกกระสา        แกรก ๆ มาเวลาดึก 
น้ำมากแลน้ำลึก              แลน้ำหมึกแลน้ำหมาก 
ปลาอุกปลาดุกดัก         แลปักหลักแลครกสาก 
ชักเสาเอาเชือกลาก            จะผูกจากให้จักตอก
ปลูกกี่ไว้ทอหูก           ลูกมะดูกลูกมะกอก 
ไม้แตกให้ใส่ปลอก          ไม้กระบอกแลดอกบุก

ฯลฯ

นกมีปากแลมีปีก          ผ่าไม้ซึกให้แตกหัก 
ไปปะพวกที่รัก             ได้รู้จักทักเรียกแขก 
เด็ก ๆ ดูกระจก                  อย่าให้ตกมักจักแตก 
ปลูกเผือกผักถากหญ้าแพรก       หญ้าคาแฝกอย่าให้รก 
เข้าเปลือกแลเข้าสุก                  เลือกปลาดุกทำห่อหมก 
ด่าทอต่อตีชก                         ถูกศอกอกหกถลา 
                                                                                 (ประถม  ก กา.ฉบับหอสมุดแห่งชาติ.)


เพลงมาตราแม่กก
(ทำนองเพลง Are you sleeping) 

  มาตราแม่กก ๆ          ไก่ ไข่ ควาย ๆ 
 ฆ ระฆัง ตีดังกังวาน ๆ        สราญสุขใจ ๆ 
     โยกเยกเลขหก ๆ                เมฆ โรค โชค ๆ 
ล้วนสะกดด้วยแม่กก ๆ        มีสี่ตัว ๆ

ตัวอย่างคำ

  
ครก

      
นก

ตึกComments