Home

               เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชา ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศรรตวรรษที่ 21 โดยนักเรียนสามารถเข้ามาศึกษาบทเรียนต่างๆ ใบงาน ส่งการบ้าน หรือติดตามข่าวสารต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ได้

ประกาศล่าสุด

  • การบ้านวิชาภาษา อังกฤษ 2 (อ31102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

    ชิ้นที่ 1 A traditional wedding
    ไฟล์ Word