คำควบแท้

  ควบแท้   ได้แก่ พยัญชนะ ร ล ว ควบกับพยัญชนะตัวหน้า ประสมสระตัวเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงพยัญชนะทั้งสองตัวพร้อมกัน เช่น

                 พยัญชนะต้นควบกับ ร ได้แก่ ครู เพราะ ครัว กรน ปรวนแปร ขรุขระ พระ ตรง ครั้ง กราบ โปรด ปรักปรำ ครื้นเครง เคร่งครัด ครอบ ปรอย กรอง

                                                     คำที่มี เป็นคำควบกล้ำ

             คำควบกล้ำคือ คำที่อ่านออกเสียงพยัญชนะต้น ทั้งสองตัวหน้า เป็นเสียงกล้ำพร้อมกัน
มี   กร-   ขร-   คร-   ตร-   ปร-  พร-     เช่น

 
เต่ากระ
 
มะกรูด
 
ปลากราย
 
กราบพระ
 
ครีบปลา

 

หอยแครง
พริก
เครื่องบิน
แปรงฟัน
เสือโคร่ง

ตัวอย่างประโยค

ข้อควรจำ
1. คำควบกล้ำเวลาสะกดต้องมีพยัญชนะต้นสองตัว โดยจะมี  ร  รวมอยู่ในพยัญชนะต้น
          เช่น         กาบ    สะกดว่า     ก + อา + บ     อ่านว่า      กราบ
 
                       แป    สะกดว่า     ป + แอ + ง     อ่านว่า      แปรง
2. เมื่อมีพยัญชนะต้นสองตัวแล้วแต่ต้องไม่อ่านออกเสียง อะ กึ่งเสียงที่พยัญชนะต้น
          เช่น         กาบ    สะกดว่า     ก + อา + บ     อ่านว่า      กราบ
 
                       แป    สะกดว่า     ป + แอ + ง     อ่านว่า      แปรง

3. ต้องไม่ใช่คำที่มี นำ
          เช่น        หอก    สะกดว่า     ห + ออ + ก     อ่านว่า      หรอก
                    

 

                  พยัญชนะต้นควบกับ ล ได้แก่ เปล่า ปลีก คลาน คลุก เคล้า เปลี่ยนแปลง กลบ กลม เพลิดเพลิน เกลี้ยกล่อม เกลียวคลื่น คล่องแคล่ว เกล้า

                                                                            คำที่มี เป็นคำควบกล้ำ

             คำควบกล้ำคือ คำที่อ่านออกเสียงพยัญชนะต้น ทั้งสองตัวหน้า เป็นเสียงกล้ำพร้อมกัน
มี   กล-   ขล-   คล-   ปล-  พล-     เช่น

กลาง
ขลุ่ย
กล้องส่อง
เปลวไฟ
ลำคลอง

 

     

หัวปลี
พลอย
แปลงผัก
เกล็ดปลา
ตีกลอง

ตัวอย่างประโยค

ข้อควรจำ
1. คำควบกล้ำเวลาสะกดต้องมีพยัญชนะต้นสองตัว โดยจะมี  ล  รวมอยู่ในพยัญชนะต้น
          เช่น       กาง    สะกดว่า    ก + อา + ง     อ่านว่า      กลาง
 
                     แป   สะกดว่า     ป + แอ + ง    อ่านว่า      แปลง
2. เมื่อมีพยัญชนะต้นสองตัวแล้วแต่ต้องไม่อ่านออกเสียง อะ กึ่งเสียงที่พยัญชนะต้น
          เช่น       ตาด   สะกดว่า     ตล + อา + ด     อ่านว่า     ตะ - หลาด
 
                     ตก     สะกดว่า     + โอะ + ก   อ่านว่า     ตะ - หลก

3. ต้องไม่ใช่คำที่มี นำ
          เช่น       หอก   สะกดว่า    ห + ออ + ก     อ่านว่า      หลอก
                       หลับ     สะกดว่า    ห + อะ + บ      อ่านว่า      หลับ                    

 

                  พยัญชนะต้นควบกับ ว ได้แก่ กวาด ขวาน ควาย ขวิด แคว่งคว้าง แขวน ขวนขวาย คว่ำ ควาญ แกว่งไกว ความ แคว้น ขวัญ ควัน

คำที่มี เป็นคำควบกล้ำ

             คำควบกล้ำคือ คำที่อ่านออกเสียงพยัญชนะต้น ทั้งสองตัวหน้า เป็นเสียงกล้ำพร้อมกัน
มี   กว-   ขว-   คว-     เช่น

แตงกวา
ไม้แขวนเสื้อ
ขวาน
ควัน
กวาง
นอนคว่ำ
ไขว่ห้าง
สูงกว่า
ควาย
ไม้กวาด

ตัวอย่างประโยค

ข้อควรจำ
1. คำควบกล้ำเวลาสะกดต้องมีพยัญชนะต้นสองตัว โดยจะมี  ร  รวมอยู่ในพยัญชนะต้น
        เช่น        คาย    สะกดว่า    ค + อา + ย     อ่านว่า      ควาย
     
              แ    สะกดว่า    ข + แอ + น    อ่านว่า      แขวน
2. เมื่อมีพยัญชนะต้นสองตัวแล้วแต่ต้องไม่อ่านออกเสียง อะ กึ่งเสียงที่พยัญชนะต้น
        เช่น        สาย    สะกดว่า     ส + อา + ย      อ่านว่า      สวาย
                  สว่    สะกดว่า     + อา + ง+     อ่านว่า      สว่าง

3. ต้องไม่ใช่คำที่มี นำ
     
  เช่น      แหน    สะกดว่า    ห + แอ+ น     อ่านว่า      กราบ
4. ระวังคำที่มีสระ อัว เพราะจะไม่ใช่คำที่มี ควบกล้ำ
        เช่น         สวย      สะกดว่า      ส + อัว + ย      อ่านว่า      สวย
                      ควร      สะกดว่า      ค + อัว + ร     อ่านว่า       ควร

 

         

Comments