Introducció


El treball que s’ha realitzat tracta sobre l'illa de Menorca com a illa autosuficient. El treball, es

pot dividir en tres parts: la primera, en la que s’explica la situació inicial de l'illa, ja sigui les

seves característiques (nombre d'habitants, necessitats energètiques) i s’identifica el

problema que té l’illa en la segona part es fa un anàlisi del problema, una generació d’idees i

es selecciona la millor de totes i finalment en la tercera part del treball es realitza un projecte

en el qual es combinen tots els conceptes agafats amb el disseny i la realització de la millor

idea.

He escollit el tema de Menorca com illa autosuficient energèticament, en primer lloc perquè

el tema d’energies renovables sempre m’ha cridat l’atenció i alhora de donar-lo al batxillerat

se’m donava bé, per això vaig decidir ampliar molts coneixements ara que tenia l’oportunitat.

A més també em va animar a escollir aquest tema, el fet de que és un projecte que a

primera vista es veu que necessitarà canvis i per tant poder incloure les meves idees per

millorar-lo.

L'objectiu principal a l'hora de realitzar aquest treball, és enfrontar per primer cop un repte de

veritat jo sola amb l’ajut del professorat per saber fins a on soc capaç d’arribar. Un altre dels

objectius és marcar una pauta de treball, seguir-la regularment i portar el treball ordenat. A

més adquirir els coneixements d’energies i sistemes energètics necessaris per poder

dissenyar qualsevol proposta de millora energètica a nivell bàsic, sabent els requisits i les

característiques funcionals que han de tenir. I com a últim objectiu i un dels més importants,

dissenyar i dur a terme un projecte energètic, partint d’una idea pròpia i desenvolupant-la

fins a obtenir els resultats lo més favorables possible que pugui.

Espero poder realitzar un treball satisfactori per a mi com a estudiant , per la meva vida

acadèmica i que serveixi com a pauta i com a exemple seriós per a treballs i recerques que

hagi de realitzar en nivells superiors.