Tài liệu cho sinh viên kinh tế

www.TCDN45C.net.tf


Tập hợp đề án môn học Lý thuyết Tài chính Tiền tệ.

1. Nguyễn Quang Sơn - Vốn & phương thức huy động vốn của doanh nghiệp.

 
 

 

Ai có tài liệu, bản thảo đánh máy xin gửi vào email của lớp tcdn45c@yahoo.com tớ sẽ tập hợp lại rồi gửi cho mọi người.

 

Một số tài liệu khác đã đưa lên mạng, nhưng chưa được sắp xếp đưa lên trang này, xin mời bạn ghé qua trang chủ của lớp TCDN45C tại đây. Click here!