Thông Tin mới


 Ngày thứ 25-04-2015 ( Thứ bảy ) lúc 8g00 họp lớp chuẩn bị bế giảng , mời anh chị em sắp xếp thời gian để tham dự đầy đủ. 
Có GVCN của Trường Chính trị tỉnh về làm việc với lớp 

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP 


                    MÔN 2: KHOA HOC HÀNH CHÁNH 


Ċ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
05:51 27-02-2015
Ċ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
05:51 27-02-2015
Ċ
CNXHKH.pdf
(192k)
Khoa 3 Trung cap LLCT,
17:46 24-04-2015
Ċ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
05:52 27-02-2015
Ċ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
05:53 27-02-2015
Ċ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
20:23 13-05-2014
Ċ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
18:34 14-09-2014
Ċ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
22:23 14-07-2014
Ċ
KHHC.pdf
(192k)
Khoa 3 Trung cap LLCT,
17:46 24-04-2015
Ċ
LSD.pdf
(192k)
Khoa 3 Trung cap LLCT,
17:46 24-04-2015
Ċ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
19:22 16-10-2014
Ĉ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
19:20 16-10-2014
Ċ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
07:08 27-06-2014
Ċ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
07:08 27-06-2014
Ċ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
07:08 27-06-2014
Ċ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
07:07 27-06-2014
Ĉ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
20:33 13-10-2014
Ċ
Page 1.pdf
(423k)
Khoa 3 Trung cap LLCT,
20:38 17-08-2014
Ċ
Page 2.pdf
(523k)
Khoa 3 Trung cap LLCT,
20:38 17-08-2014
Ċ
Page 3.pdf
(494k)
Khoa 3 Trung cap LLCT,
20:38 17-08-2014
Ċ
Page 4.pdf
(424k)
Khoa 3 Trung cap LLCT,
20:38 17-08-2014
ċ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
18:53 16-11-2014
Ċ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
00:40 26-03-2014
ĉ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
20:15 07-09-2014
Ċ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
01:30 09-02-2015
Ċ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
18:08 16-09-2014
Ċ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
06:34 18-06-2014
Ċ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
19:44 21-05-2014
Ċ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
04:41 05-06-2014
Ċ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
22:45 03-11-2014
Ċ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
23:35 01-12-2014
Ĉ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
02:03 09-02-2015
Ċ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
21:23 20-07-2014