Thông Tin mới


THÔNG BÁO KHẨN :

Đúng 7g30 ngày 07/03/2015 (Thứ bảy ), các Anh (Chị) thiếu điểm các
 
môn (Vắng thi, không đủ điều kiện dự thi các môn và thi lại...) sẽ tập trung tại 

Trung tâm BDCT Huyện Thống Nhất để thi lại . (Mỗi học viên thi lại nộp lệ phí 95.000đ/môn) 

   


Những Anh (Chị ) có tên trong danh sách sau đề nghị bổ sung hồ sơ gấp     


Từ 23/2/2015 - 13/3/2015 : Ôn thi tốt nghiệp 
        
Thi tốt nghiệp : (Sẽ bốc thăm chọn một trong nhóm các môn)

            * Sáng 14/3/2015  : Thi tốt nghiệp môn 1
                   Gồm các môn : 
                            -Triết học Mac-Lênin
                            -Kính tế chính trị 
                            -Chủ nghĩa XH
                            -Tư tưởng Hồ Chí Minh 

            * Chiều 14/3/2015: Thi tốt nghiệp môn 2
                    Gồm các môn: 
                              - Khoa học hành chánh
                              - Nhà nước & Pháp luật 

            * Sáng  15/3/2015 : Thi tốt nghiệp môn 3
                      Gồm các môn : 
                              - Kỹ năng ...
                              -Nghiệp vụ công tác Đảng 
                              - Một số nội dung ...
                              - Quốc phòng - An ninh 
                               -Lịch sử Đảng 
 

  


Ċ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
05:51 27-02-2015
Ċ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
05:51 27-02-2015
Ċ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
05:52 27-02-2015
Ċ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
05:53 27-02-2015
Ċ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
20:23 13-05-2014
Ċ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
18:34 14-09-2014
Ċ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
22:23 14-07-2014
Ċ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
19:22 16-10-2014
Ĉ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
19:20 16-10-2014
Ċ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
07:08 27-06-2014
Ċ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
07:08 27-06-2014
Ċ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
07:08 27-06-2014
Ċ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
07:07 27-06-2014
Ĉ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
20:33 13-10-2014
Ċ
Page 1.pdf
(423k)
Khoa 3 Trung cap LLCT,
20:38 17-08-2014
Ċ
Page 2.pdf
(523k)
Khoa 3 Trung cap LLCT,
20:38 17-08-2014
Ċ
Page 3.pdf
(494k)
Khoa 3 Trung cap LLCT,
20:38 17-08-2014
Ċ
Page 4.pdf
(424k)
Khoa 3 Trung cap LLCT,
20:38 17-08-2014
ċ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
18:53 16-11-2014
Ċ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
00:40 26-03-2014
ĉ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
20:15 07-09-2014
Ċ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
01:30 09-02-2015
Ċ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
18:08 16-09-2014
Ċ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
06:34 18-06-2014
Ċ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
19:44 21-05-2014
Ċ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
04:41 05-06-2014
Ċ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
22:45 03-11-2014
Ċ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
23:35 01-12-2014
Ĉ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
02:03 09-02-2015
Ċ
Khoa 3 Trung cap LLCT,
21:23 20-07-2014