ม.1

น.ศ.นายวุฒิชัย ต่อฤทธิ์ ส 21101

ม.2

น.ศ.นายวุฒิชัย ต่อฤทธิ์ ส 22101

ม.3

คุณครูทองพาส บุดดา ส 23101

รหัสวิชา

ส 21101

ระดับชั้น

ม.1/1

รหัสชั้นเรียน

tvy5siq

คุณครูรัชนี กุลสิทธาวิเวท ส 21101

คุณครูนิศารัตน์ โคตรักษา ส 21101

คุณครูสมชาย สุวัตร์ ส 22101

คุณครูชุติมา ภาษาเวทย์ ส 22101

คุณครูจุฑามาศ ผิวบาง ส 23101

คุณครูนิศากรณ์ ไชยรัตน์ ส 23101

คุณกัญชญาวีร์ บำเพ็ญศิลป์ ส 21130

คุณครูจุฑามาศ ผิวบาง 22130

คุณครูกนกกร นาคมาก ส 23130

คุณกัญชญาวีร์ บำเพ็ญศิลป์ ส 23130

คุณครูนิศากรณ์ ไชยรัตน์ ส 20250 (เลือก ม.1)

คุณครูนิศากรณ์ ไชยรัตน์ ส 20210 (เลือก ม.2)

รหัสวิชา

ส 20250

ระดับชั้น

ม.1

รหัสชั้นเรียน

รหัสวิชา

ส 22101

ระดับชั้น

ม.2

รหัสชั้นเรียน

คุณครูสมชาย สุวัตร์ ส 23201

คุณครูมัทนา ทองจบ ส 32030

คุณครูสุทธิรัตน์ ตันเขียว ส 30130

คุณครูสุทธิรัตน์ ตันเขียว ส 31101

ม.4

คุณครูกรรณิการ์ ระวิโรจน์ ส 31101

คุณครูมัทนา ทองจบ ส 30132

คุณครูกนกกร นาคมาก ส 32101

ม.5

คุณครูอนันท์ ศรีโคตร ส 32101

คุณครูกนกกร นาคมาก ส 33101

นายสถาพร เข็มพันธ์ ส 33101 และ ส 30205

ม.6

คุณครูสุทธิรัตน์ ตันเขียว ส 23201