ดาวน์โหลดเอกสารตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประชุมเชิงปฏบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก ภายใต้พระราชบญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘
และประสานงานแนวทางความรวมมือกับหน่วยงานเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานวัณโรค ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน  2560 เวลา 08.30–16.30 น.
ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา กรงเทพมหานคร

 วันที่ หมายเลขชื่อเอกสารดาวน์โหลด 
 8 พ.ย.60 00กำหนดการประชุมฯดาวน์โหลด
  01แนวทางความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานวัณโรคและตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข(Performance agreement :PA) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด

 02

มาตรการและแนวทางการดำเนินงานเพื่อการบรรลุผลสำเร็จตามคำรับรองปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข (Performance agreement :PA)ตัวชี้วัด อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ดาวน์โหลด 1
ดาวน์โหลด 2
ดาวน์โหลด 3

 03

กิจกรรมสำคัญ ระยะเร่งด่วนของมาตรการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1และ ระบบข้อมูลและรายงานวัณโรค สำหรับการวางแผนและกำกับติดตามการดำเนินงานคำรับรองปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข (PA) และตัวชี้วัดคำรับรองของกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ดาวน์โหลด 1
ดาวน์โหลด 2
ดาวน์โหลด 3
ดาวน์โหลด 4
ดาวน์โหลด 5

04“มติ ครม. สู่การยุติวัณโรค”ดาวน์โหลด
 05บทเรียนและก้าวต่อไปการดำเนินงานวัณโรคเรือนจำดาวน์โหลด
 9 พ.ย.60 06แนวทางการการเตรียมความพร้อมรองรับประกาศให้ XDR-TB เป็นโรคติดต่ออันตราย ดาวน์โหลด 1
ดาวน์โหลด 2
 07บทเรียนและแนวทางการดำเนินงานวัณโรคดื้อยาในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ดาวน์โหลด
  08แนวทางการดำเนินงาน Shorter course regimen for MDR-TB ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด 1
ดาวน์โหลด 2
ดาวน์โหลด 3
  09 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพื้นที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วย XDR-TBและแนวทางการเบิกจ่ายยารักษาวัณโรคสำหรับผู้ป่วยไร้สิทธิการรักษา ดาวน์โหลด
  10ทิศทางและแผนงานวิจัยวัณโรค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 11ความก้าวหน้าและแนวทาง Drug resistant surveillance 
 10 พ.ย.60  12การประเมินภาวะ การล้มละลายจากการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยวัณโรค -
  สรุปประเด็นการประชุม  ดาวน์โหลด
(อัพเดตไฟล์ เมื่อ 10 พ.ย. 60 เวลา 12.00น.)
.....................................................................
สำนักวัณโรค ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และร่วมแลกเปลี่ยนเสนอความคิดเห็นในการประชุมในครั้งนี้