แนะนำแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้


แสดง 8 รายการ
AuthorTitleDescription
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
AuthorTitleDescription
ผศ.ดร.ฐัศแก้ว ศรีสด แนะนำ ระบบห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระบบห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(http://dit.dru.ac.th/libraryst/home/index.php) 
ผศ.ดร.ฐัศแก้ว ศรีสด แนะนำ เว็บไซต์ ค้นหาเอกสาร เว็บไซต์ ค้นหาเอกสาร pdf word powerpoint (http://www.find-docs.com/index.php) 
ผศ.ดร.ฐัศแก้ว ศรีสด แนะนำ เว็บไซต์ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ซอฟต์แวร์ (http://www.serverwatch.com/stypes/) 
ผศ.ดร.ฐัศแก้ว ศรีสด แนะนำ เว็บไซต์ บริการพื้นที่ฟรี สร้างเว็บไซต์ บริการพื้นที่ฟรี (http://www.multiply.com) 
ผศ.ดร.ฐัศแก้ว ศรีสด แนะนำ เว็บไซต์ บริการพื้นที่ฟรี สร้างเว็บไซต์ บริการพื้นที่ฟรี(http://sites.google.com) 
ผศ.ดร.ฐัศแก้ว ศรีสด แนะนำ เว็บไซต์ สารานุกรมเสรี เว็บไซต์ สารานุกรมเสรี (http://th.wikipedia.org/wiki/) 
ผศ.ดร.ฐัศแก้ว ศรีสด แนะนำ เว็บไซต์ Software tools เว็บไซต์ Software tools(http://www.nirsoft.net/) 
ผศ.ดร. ฐัศแก้ว ศรีสด วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (http://research.dru.ac.th/o-journal/) 
แสดง 8 รายการ