นำเสนอข้อมูล

การตรวจสอบมาตรฐาน Web Application              by TaskS

      การพัฒนาเว็บไซต์ที่ได้มาตรฐาน เป็นสิ่งจำเป็นในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบ หลักการเขียนโปรแกรมที่ดี ต้องมีการกำหนดรูปแบบและมาตรฐานในการเขียนโปรแกรมให้ทีมงานสามารถได้เข้าใจตรงกันจะได้มีมาตรฐานของระบบและง่ายต่อการบำรุงรักษาโปรแกรมหรือการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบการเขียนโปรแกรมเว็บไซต์ให้ได้มาตรฐานโดยวิธีการตรวจสอบนั้นสามารถเข้าไปเว็บไซต์ที่ให้บริการตรวจสอบซึ่งมีหลากหลายเว็บไซต์

เว็บไซต์ที่ให้บริการตรวจสอบมาตรฐานมีอยู่ 3 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 การเขียนโปรแกรมให้ได้มาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้

1.1 https://validator.w3.org/                                 

1.2 https://achecker.ca/checker/index.php            

(ปรับปรุงตามคำแนะนำของเว็บไซต์ที่ทำการตรวจสอบ)

ส่วนที่ 2 การเชื่อมโยงข้อมูล API สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้

2.1 https://reqbin.com/                                       

2.2 https://apitester.com/                                   

2.3 https://cube.dev/

(ปรับปรุงตามคำแนะนำของเว็บไซต์ที่ทำการตรวจสอบ)

ส่วนที่ 3 การตรวจสอบการป้องกัน Web Application Security สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้

3.1 https://observatory.mozilla.org/                     

3.2 https://securityheaders.com/

3.2 https://csp-evaluator.withgoogle.com/

3.3 https://cspscanner.com/

(ปรับปรุงตามคำแนะนำของเว็บไซต์ที่ทำการตรวจสอบ)