บทความและงานวิจัย

งานวิจัย การพัฒนาซอฟต์แวร์ รูปแบบการประเมินการใช้สารสนเทศจากแฟ้มร่องรอยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บทคัดย่อ
       งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและพัฒนารูปแบบการประเมินการใช้สารสนเทศจากแฟ้มร่องรอยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2) พัฒนาซอฟต์แวร์ และ 3) ประเมินประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้บริหารสารสนเทศและผู้ดูแลระบบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 6 แห่ง จำนวน 12  คนและ 2) กลุ่มนักศึกษาที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตจากแฟ้มร่องรอยของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 513 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แบบสอบถาม แฟ้มร่องรอย ผังระบบ แผนภาพกระแสข้อมูล และแผนภาพอีอาร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 
1. จากการศึกษาและพัฒนารูปแบบการประเมินการใช้สารสนเทศจากแฟ้มร่องรอยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้รูปแบบ SIKET Model
2. การพัฒนาซอฟต์แวร์ จะประกอบด้วย การติดตั้งซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ รวมถึงการประเมินสารสนเทศจากรูปแบบที่ได้พัฒนาขึ้น
3. การประเมินประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ ทดสอบในด้านความต้องการฟังก์ชั่น ด้านการทำงาน  ด้านการใช้งานและด้านความปลอดภัย ผลเป็นที่ยอมรับ

A Development of Information System on the Internet for Instruction Assessment of Dhonburi Rajabhat University

โพสต์18 พ.ค. 2556 18:30โดยTaskeow Srisod   [ อัปเดต 18 พ.ค. 2556 18:39 ]

A Development of Information System on the Internet for Instruction Assessment of Dhonburi Rajabhat University  
Abstract
  The objectives of this research were to develop an online standard assessment form of teacher' instruction of Dhonburi Rajabhat University
and to study the users' satisfaction with the online assessment system.
The research samples composed of 3 computer experts, 286 executives and 
faculty members, including 390 students from 4 faculties. An assessment form was developed by analyzing the similarities and the differences of 
the 4 faculties assessment forms then the researcher chose the similar main points to develop the standard form which was divided to 3 parts;
the students personal data, the list of teachers' teaching procedure including their personality, and the students comments or suggestions. The researcher used a questionnaire on the internet to observe the users' satisfaction with the online assessment system. Result showed that the 4 group of users were totally satisfied with the excution system and the displayed system at the highest level but the input system was at the high level. 
Keywords: development, information system, instruction, assessment

รายละเอียด

โพสต์15 ม.ค. 2555 03:35โดยTaskeow Srisod   [ อัปเดต 7 พ.ค. 2555 22:47 ]

งานวิจัย การพัฒนาซอฟต์แวร์ รูปแบบการประเมินการใช้สารสนเทศจากแฟ้มร่องรอยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บทความ(KMIS)

โพสต์26 ธ.ค. 2553 03:59โดยTaskeow Srisod   [ อัปเดต 26 ธ.ค. 2553 04:21 ]

The aims of this research were to analyze and develop of Knowledge
Management Information System (KMIS) program and study the users’ opinions on the program efficiency and used it for saving the users’ knowledge base and searching for the knowledge base for other needs. The program was able to be a tool for exchanging knowledge or information, including the ability in searching both general and category searching.

The PHP Code Generator Models For MySQL

โพสต์13 ต.ค. 2552 00:54โดยTaskeow Srisod   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2553 03:32 ]

งานวิจัยพัฒนารูปแบบการสร้าง Source code php สำหรับ MySQL

Conference Program

โพสต์13 ต.ค. 2552 00:53โดยTaskeow Srisod   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2553 03:38 ]

การนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ

Knowledge Management Information System

โพสต์13 ต.ค. 2552 00:52โดยTaskeow Srisod   [ อัปเดต 26 ธ.ค. 2553 04:58 ]

งานวิจัยระบบสารสนเทศการจัดการเรียนรู้

1-6 of 6