เกี่ยวกับข้าพเจ้า

เว็บไซต์นี้ เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ

 

1.       ข้อมูลทั่วไป

1.1   ชื่อ สกุล                             ผศ.ดร.ฐัศแก้ว   ศรีสด

        (ภาษาอังกฤษ)                     Asst.Prof.Dr.TASKEOW  SRISOD

1.2   สัญชาติ       ไทย                  เชื้อชาติ       ไทย                   ศาสนา     พุทธ

1.3   เว็บไซต์       https://sites.google.com/site/taskeow/

                            http://tm.dru.ac.th

1.4    ตำแหน่งปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ

           1.4.1     ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8

                        ตำแหน่งอาจารย์       ผู้สอน

                        ตำแหน่งอื่น ๆ         ที่ปรึกษาศูนย์คอมพิวเตอร์

                                                        ที่ปรึกษาคณะวิทยาการจัดการ

                                                        อดีตที่ปรึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

           1.4.2     อดีต   ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง(CIO)

                                  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                                   ผู้ช่วยอธิการบดี

                                   ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

                                  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

           1.4.3     ความชำนาญ / เชี่ยวชาญในการสอนวิชา (ทุกรายวิชา)

1. คอมพิวเตอร์กราฟิกส์                           2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบ

3. ระบบสื่อสารข้อมูล                              4. ปัญญาประดิษฐ์

5. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูง   6. ระบบปฏิบัติการ

7. โครงสร้างข้อมูล                                     8. ระบบการจัดการฐานข้อมูล

9. การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก        10. โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์  3

11. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ          12. ฐานข้อมูลเบื้องต้น

13. เทคโนโลยีเชิงวัตถุ                                14. การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

15. Advanced SQL                                      16. HCI

17. การออกแบบแบบมีปฏิสัมพันธ์


2.       ประวัติการศึกษา

 วุฒิการศึกษา


อักษรย่อ ปริญญา

สาขาวิชาการ

วิชาเอก

สถานศึกษา

ปีที่จบ

ประเทศ

ระดับ

ปริญญาเอก

ปร.ด. (Ph.D.)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การจัดการเทคโนโลยี 

(การพัฒนาซอฟต์แวร์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2554

ไทย

ระดับ

ปริญญาโท

พบ..

สถิติประยุกต์

คอมพิวเตอร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

2539

ไทย

ระดับ

ปริญญาตรี

..

การศึกษา

คอมพิวเตอร์ศึกษา

(เกียรตินิยม

อันดับ 2)

วิทยาลัยครูจันทรเกษม

2531

ไทย

 .กศ.สูง

 .กศ.สูง

 การไฟฟ้า

 อิเล็กทรอนิกส์

 วิทยาลัยครูจันทรเกษม

 2529

 ไทย

 3.       ประวัติการทำงาน

.. – ..

ชื่อตำแหน่ง (รวมถึงตำแหน่งทางวิชาการ)

สถานที่ทำงาน

2531 - 2534

อาจารย์  1    ระดับ  3

สถาบันราชภัฏธนบุรี     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2534 – 2537

อาจารย์  1    ระดับ  4

สถาบันราชภัฏธนบุรี     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2537 – 2539

อาจารย์  2    ระดับ  6

สถาบันราชภัฏธนบุรี     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2540 – ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ  8

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

4.       ประสบการณ์ดูงาน, การฝึกอบรม, ทั้งในและต่างประเทศ

ปี พ..

เรื่อง

สถานที่

    2561

ปัจจัยเชิงบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ภาคกลาง  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

    2561

การพัฒนาต้นแบบระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

    2561

ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ต้นจาก  สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

    2559

การวิเคราะห์และออกแบบระบบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับธุรกิจ OTOP 3-5 ดาว for research seminar

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

    2558

การหาตัวแบบมาตรฐานของระบบคลังข้อสอบวัดความรู้และมาตรฐานวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำหรับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3

    2558

องค์ประกอบเชิงยืนยันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำภาคกลาง

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3

    2557

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2557

    2556

A Development of Information System on the Internet for Instruction Assessment of Dhonburi Rajabhat University

International Conference Education,Language,Society,
Science and Engineering in ASEAN and its Neighbors, 2013

    2555

การออกแบบและพัฒนาระบบที่ปรึกษาแบบหลายช่องทาง

ประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2555

    2554

การพัฒนาซอฟต์แวร์ รูปแบบการประเมิน การใช้สารสนเทศจากแฟ้มร่องรอย ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาศิลปากรระดับชาติ /นานาชาติ ครั้งที่ 1  ประจำปี 2554

    2553

International Conference Program “Toward Enhancement of Economic, Social, Technological and Environmental Development for Welfare Implications in the Greater Mekong Sub-region and Asia-Pacific”

Jogjakarta Plaza Hotel, Yogyakarta Gadjah Mada University, Indonesia

    2551

Academic English for research seminar

Queensland University of Technology

2551

The lecture “Technology management”

University of Poly-Technology, Cambodia

2551

Educational Development and Strategic Planning for Sustainable Forest management in Loa PDR

National university of  LAOS

2551

Education Management Due to Technology Management

Ho Chi Minh City University of Education

   2540

Programming Techniques

The Northern Alberta Institute of Technology, Canada.

2540

English For Academic Purposes Intensive Course

Edith Cowan University,Perth western Australia.

2537

Computer Mathematic, Fundamental of Computing I,II

National Electronics and Computer Technology Center Thailand.

     

 

5.       ตำแหน่งหน้าที่อื่นนอกสถาบัน (กรรมการที่ปรึกษา, ผู้เชี่ยวชาญ, ฯลฯ)

ชื่อตำแหน่ง

หน่วยงาน

ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาตรี และ

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

 

 

6.       งานวิจัย เอกสารตำราและบทความทางวิชาการ (ระบุเรื่อง แหล่งที่พิมพ์ และ ปีที่พิมพ์)

              6.1     งานวิจัย  "รูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจ OTOP 3-5 ดาว",  2561.

               6.2    งานวิจัย "ระบบบริหารจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก", 2561.

               6.3    งานวิจัย "การวิเคราะห์และออกแบบระบบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจ OTOP 3-5 ดาว, 2560.

               6.4    งานวิจัย "ระบบ PHP CRUDS Generator สำหรับฐานข้อมูล MariaDB, 2560.

               6.5    งานวิจัย "การวิเคราะห์และพัฒนาการทำเหมืองข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวเพื่อพยากรณ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ภาคกลาง",2558

               6.6    งานวิจัย "การพัฒนาระบบการจัดการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี Voice over IP สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี"ม, 2558.

              6..7    งานวิจัย การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี",2557

              6.8     งานวิจัยร่วม เรื่องการพัฒนาระบบคลังข้อสอบวัดความรู้และมาตรฐานวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำหรับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี",2557

              6..9    งานวิจัยร่วม การพัฒนาต้นแบบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจ OTOP 3-5 ดาว",2557

              6.10   นำเสนอผลงานวิจัย "A Development of Information System on the Internet for Instruction Assessment of Dhonburi Rajabhat University", 2556

              6.11  งานวิจัย “การออกแบบและพัฒนาระบบที่ปรึกษาแบบหลายช่องทาง” ได้รับทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2555.

6.12   งานวิจัย พัฒนาระบบสารสนเทศการประเมินผลกระบวนการเรียนการสอนบนอินเทอร์เน็ตของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้รับทุนอุดหนุน 170,000 บาท จากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2554.

6.13   นำเสนอผลงานวิจัย “Knowledge Management Information System (KMIS)” ที่ International Conference Program “Toward Enhancement of Economic, Social, Technological and Environmental Development for Welfare Implications in the Greater Mekong Sub-region and Asia-Pacific”, 2553.

6.14   งานวิจัย ระบบสารสนเทศการจัดการองค์ความรู้”. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2551. ได้รับทุนอุดหนุน 128,875 บาท จากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

6.15   งานวิจัย การพัฒนาโปรแกรมสร้างโปรแกรม The PHP Code Generator Models for  mySQL”, 2548. ได้รับทุนอุดหนุน 80,000 บาท จากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

6.16   บทความวิชาการ มารู้จัก Proxy Sever กันดีกว่า”. วารสารวิชาการ สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2546

6.17   งานวิจัย การวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรมการจัดการพื้นที่ข้อมูลสำหรับบริการนักศึกษาในระบบเครือข่ายอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตศูนย์วิจัยและการบริการการศึกษา สถาบันราชภัฏ ธนบุรี, 2544.

6.18   งานวิจัย การวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรมสำหรับทดสอบความรู้บนอินเทอร์เน็ต ของสถาบันราชภัฏธนบุรีศูนย์วิจัยและการบริการการศึกษา สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2543.

6.19   งานวิจัย การวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารสนเทศโดยใช้โฮมเพจ ของสถาบันราชภัฏธนบุรีศูนย์วิจัยและการบริการการศึกษา สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2541.

6.20   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูง  ภาควิชาคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2540.

6.21   คอมพิวเตอร์กราฟิก  ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2540.

6.22   บทความวิชาการ   มารู้จักการสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่าย โดย HTML”.  ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2539.

6.23   บทความวิชาการ   การออกแบบตัวอักษรภาษาไทยกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์”.   ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2539.

6.24   บทความวิชาการ   “Script command teaching”.  Computer Education Association of Thailand (CEAT), 1994.

6.25   บทความวิชาการ “Down load font”.  Computer Education Association of Thailand (CEAT), 1994.

7.ทรัพย์สินทางปัญญา

No. เลขที่คำขอ  ชื่อลิขสิทธิ์  ชื่อเจ้าของ   ทะเบียนข้อมูลเลขที่  วันที่รับคำขอ 

1) 015412    โปรแกรมทดสอบความรู้ด้วยตนเอง (Proficiency Testing Base),PTB    นายฐัศแก้ว       1.   404    15/1/2542 

2 ) 101379    THE CODE GENERATOR MODELS FOR BUSINESS LOGIC AND RDBMS    ผศ.ฐัศแก้ว      1.   1774    27/5/2548 

3) 101380    โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างและวิเคราะห์ข้อสอบ    ผศ.ฐัศแก้ว    1.   1775    27/5/2548 

4) 101381    INTERNET LEARNING MANAGEMENT SYSTEM : ILMS    ผศ.ฐัศแก้ว      1.   1776    27/5/2548 

5) 207976    การพัฒนาซอฟต์แวร์ รูปแบบ KPIA เพื่อประเมินการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ (Development of KPIA Software Model for Evaluating the Internet technology and Information usage)    นายฐัศแก้ว      1.   3090    25/5/2552