Hikmetasil3


HİKMETLER

 Türkistan Türkçesi Metin

1-144 HİKMETLER

HİKMET-49 < xml="true" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:office" prefix="o" namespace="">

 

Kayu yerde azizlemi cem'i bolsa

Oşal yerde hal ilmini aygum kelür

Alarnı sohbetini huşlasam men

Özimni özleriğe katgum kelür

 

Huş sohbetliğ dervişlerge canım bersem

Her bir baskan izlerini közge sürsem

Hizmet kılıb yahşılardın dua alsam

Andın songra şevk şarabın tatgum kelür

 

Şevk şarabın içken kılur dünya talak

Hızr babam kelib anga berür sebak

Dünya tefib kılıb yürgil yüz ming talak

Şundağ erge aziz canım bergüm kelür

 

Vaderiğa hoblar hemme yığlab ötti

Anasıdın tuğdı erse matem tuttı

Közüm yumup ta açgunca ömrim ötti

Bu dünyanı puçek pulga satgum kelür

 

Tili birle ümmetmen dep yalğan sözler

Kişi malın almak üçün hezyan sözler

Helalini munda taşlap haram közler

Nâdânlarğa bu sözlerni aygum kelür

 

Zamâne ahir bolsa akıl ketgey

Ademoğlu birbirini tutub yegey

Dünya üçün iman İslam dinin satgay

Akillerge bu sözlerni aygum kelür

 

Melayikler yığılıp bir kün suhbet kurdı

Raks u se'ma urmak üçün yügrüb yürdi

Mi'rac üzre Hak Mustafa munı kördi

Emdi men hem raks u se'ma urgum kelür

 

Hak Mustafa bihuş bolup özdin ketdi

Cibril kelip Hak Mustafa başın tuttı

Subhan İgem kudret birle zikr ögretti

Ümmet bolsam men hem zikrin aygum kelür

 

Aşık bolsan köz yaşıngnı saçıp yürgil

Beyazid dek dünya ukbın tefip yürgil

Edhem sıfat taht u bahtdın keçip yürgil

Himmet berseng dünya ukbın tebgüm kelür

 

Kul Hace Ahmed dünya körseng zinhar kaçgıl

Zikrin aytıb tarikatnı yolun açgıl

Ayet hadis sözi birle dinar saçgıl

Erenlerdin dürr ü gevher algum kelür.

 

HİKMET-50

 

Muhabbetni bostanıga bülbül kebi

Seherlerde nale eylep konğum kelür

Oşal vaktde İlahımnı cemalini

Ma'na közi birle ayan körgüm kelür

 

Merdan erür Hak yolını başçıları

Mürid birle Hüda ara elçileri

Vahdaniyet deryasını yolçıları

Astanede barıb derban bolgum kelür

 

Hak visalin tilegenler tün ü küni

Tınmay canı birle aytur zikri Hu'nı

Hak'dın ilham yetib kelür bilseng munı

Ahiretni azukını algum kelür

 

Muhabbetni asasını kolğa alıp

Saadetni hırkasını tenge salıp

Muhabbetni yungı birle kanatlanıp

Marifetni butağige kongum kelür

 

Erenler barça barıp boldı mezar

Kattığlanıp ey dostlarım bolğıl bidar

Musa sıfat Tur tağıda körüb didar

"Rabbenzuru ileyke" deb aygum kelür

 

Vaderiğa eşsiz ömrim berdim yelge

İbadetdin heç nime yok baksam kolga

Kulluk kurın keç bağladım emdi belge

Himmet kılıb pir hizmetin kılgum kelür

 

Huş mu'cize berdi iman âtâsını

Tenim canım dilim ruhum sevdâsını

Sır kulağın alıb nâle nidâsını

Nidâ eştib canım feda kılgum kelür

 

Kul Hace Ahmed dun ehlidin bil emes ol

Riyazetsiz hiç alemni körgezmes ol

Allah demek mü'min kulga ar emes ol

Hak yadıga canım kurban kılgum kelür

 

HİKMET-51

 

Muhabbetni bâzârında cevlân kılıb

Ahiretni sevdasını başlasam men

Bu dünyanıng izzetlerin arka taşlab

Harlık zârlık yollarını huşlasam men

 

Bul yollarda hârlık-zârlık derkâr ermiş

Tesbih tehlil roze namaz bikâr ermiş

Yalğançıdın Hüdâ Resûl bîzâr ermiş

Yalğan namaz riyâlarını taşlasam men

 

Çın köngülde namaz kılğıl Hüda bilsün

Halk içinde resva bolğıl âlem külsün

Tufrak sıfat hârlık tartkıl nefsing ölsün

Himmet berseng nefsim yığıb yığlasam men

 

Dostlarımı resvâ kılğan nefsi hevâ

Anıng üçün şeytan lâ'in kılur gavğa

Lutf eyleseng menmenlikni kılay edâ

Riyazetde canım kıynab işlesem men

 

Işk yolıda katre-katre kanlar yutay

Rahmân atlığ rahmetingdin ümid tutay

Cam-ı şarab toya berseng candın ötey

Hasretingde ikki közüm yaşlasam men

 

Nefsim meni ot dek yanıb yolım urdı

Yüı mirıg türlûk taam tileb dükan kurdı

Ağzın açıb her eşikge meni sürdi

Himmet berseng it nefsimni uşlasam men

 

Işkım taştı ruhım kaçtı kaydın tapay

Arkasıdın ışk atını minib çapay

Kimni körsem Hızr bilib kolın tutay

Hızr u İlyas meded kılıb uşlasam men

 

Günahım köb yerge sığmas kimge aytay

Tevbe kılıb egri yoldın rastga kaytay

Nedâmetde etlerimni üzüb tartay

Sad deriğ deb barmaklarım tişlesem men

 

Günah kılıb tevbe kılmay haddin aştım

Nefsim meni tuğyan kıldı turfa şaştım

Bihamdillah pir-i muğan sârı kaçtım

Kolğa alıb nefsi bedni uşlasam men

 

Kul Hace Ahmed her bir sözüng derdge derman

Taliblerge beyan kılsam kalmas erman

Tört ming tört yüz hikmet aytdım Hakdın ferman

Ferman bolsa ta ölgünçe sözlesem men

 

HİKMET-52

 

Vahdet humı açıldı meyhânege kirsem men

Bir câm içip şol meydin mest ü hayrân bolsam men

 

Oşal meyning mezesi iç bağrımnı kan kıldı

Bağır kanım akkuzup cânân sarı barsam men

 

Sâki sundı her nefes keyfiyetning şarâbın

Sermest bolup oşal dem nâle feryâd ursam men

 

İnsâniyyet yakasın şevk ateşi küydürdi

Vahdâniyyet deryâsın oşal demde sorsam men

 

Ol deryânıng mevcidin tegmey gevvâs dürr almas

Cândın keçip dür üçün bahr karığa çomsam men

 

Hâce Ahmed'ning humıda muhabbetning şarâbı

Aşıklarğa şol meydin murâdınça bersem men

 

HİKMET-53

 

Allah degen bendeni câyın cennetde kördüm

Hür u ğılman cümlesin karşu hizmetde kördüm

 

"Fezküruni" zikrini aytgan kullar daima

Cümlesin hemrah behişt-i adn'de kördüm

 

Tüni küni uhlamay Hu zikrini aytganlar

Melâyikler hemrâhı arşnı üstide kördüm

 

Hayr u sehâ kılğanlar yetim könglin alğanlar

Çehâr-yârlar hemrâhı Kevser lebinde kördüm

 

Amil bolğan âlimler yolğa kirgen âsiler

Andağ kâzı câyını dâru's-selâmda kördüm

 

Kâzı bolğan âlimler para rüşvet yegenler

Andağ kâdı câyını nâr-ı sakarda kördüm

 

Müfti bolğan âlimler nâhak fetvâ bergenler

Andağ müfti câyını Sırât köfrügde kördüm

 

Zâlim bolup zulm etgen yetim könglin ağrıtkan

Kara yüzlüg mahşerde kolın arkada kördüm

 

Cemâatge barmayın terk-i namâz kılğanlar

Şeytân birle bir yerde derk-i esfelde kördüm

 

Kul Hâce Ahmed kân açtı dürr ü gevherni saçtı

Tınglamağan bu sözni gaflet içinde kördüm

 

HİKMET-54

 

Yolğa kirgen erenlerdin yolnı sormay

Yığlamay mu ey dostlarım hatâ kıldım

Hak zikrini keçe-kündüz vird eylemey

Eyâ dostlar öz cânıma cefâ kıldım

 

Allah yâdı köngüllerni ruşen kılğan

Aşıklarğa Hüda özi vade kılğan

Işk nesimi Mustafa'ğa tuhfe kelgen

Ol sebebdin köz yaşımnı güvâh kıldım

 

Allah aytur "Aşıklarım burâk-suvâr

Hak zikrini aytganlarga rahmet yağar

Köp yığlağan didarımnı bi-şek körer

Rûz-ı mahşer didarımnı âtâ kıldım"

 

Va'de kıldı âşıklarga yüz ming burâk

Alem halkı melameti anga yırak

Bu alemde el közige yangan çırak

Ukba içre yüz ming köşkler binâ kıldım

 

Derdsiz âdem âdem ermes, munı anglang

Işksız âdem hayvân cinsi munı tınglang

Könglüngizde ışk bolmasa menge yığlang

Giryânlarğa hâs ışkımnı âtâ kıldım

 

Bende bolsang men-menlikni zinhar taşla

Seherlerde cânıng kıynap tınmay işle

Yoldın azğan gümrahlarnı yolğa başla

Bir nazarda dillerini safâ kıldım

 

Çın derdlikke özüm dâru özüm dermân

Hem âşıkmen hem maşukmen özüm cânân

Rahm eyleyim atım Rahmân zâtım Sübhân

Bir nazarda bâtınların safâ kıldım

 

Tang atkunça Hak yâdını ayğan kişi

Tağ u çölni bostân kılur akkan yaşı

Allah aytur "Özge birle yoktur işi

Ol âşıknı halâyıkdın cüdâ kıldım"

 

Işk yâdını yerge salsam yer kötermes

Defter kılsam tâ tirigsen bitip bolmas

Haknı bilgen bek u hanı halknı bilmes

Ol bendemni öz yolumda duta kıldım

 

Mâl u pulnı pervâ kılmas âşık kişi

Yol üstide tufrak bolup aziz başı

Andın songra nûrğa tolur içi taşı

Tangla barsa mahşer ara pâdşâh kıldım

 

Hakdın korkup mâl u pulnı süymegenni

Haknı aytıb bir dem yatıp uymagannı

Yatsa kopsa Hak zikrini koymagannı

Açtım bâtın közlerini binâ kıldım

 

Roze tutup halkga riyâ kılganlarnı

Namâz okup tesbih kolğa alganlarnı

Şeyhmen teyu özge binâ koyganlarnı

Ahir demde îmanıdın cüdâ kıldım

 

Hakk'a âşık bolup aytdı Kul Hâce Ahmed

Sıdkı birle eşitkenge yüz ming rahmet

Duâ kılay körmegeyler mihnet zahmet

Akil erseng bir söz birle eda kıldım

 

HİKMET-55

 

İzim yâdı uluğ yâddur aytur bolsam

Esel yanglığ suçuk bolur tilim mening

Özüm fakir kıldım mukırr boldum hakir

Kanat kakar, uçar kuşdek könglüm mening

 

Türlüğ ayşım, türlüg işim, mungluğ başım

Ayırdı cânım ketti hüşum aktı yaşım

Yazuk birle toldı tükel içim taşım

Bî-niyâzım açabersün yolım mening

 

Közüm tüşti könglüm uçtı arşka aştı

Ömrüm keçti nefsim kaçtı bahrım taştı

Kervân köçti menzil aştı harıp tüşti

Sır ulaştı neçük bolğay hâlım mening

 

Süret munda sîret anda kudretinde

Uzun tünde, yaruk künde könglüm anda

Yürer tünde, bolup bende barı kanda

Sorsa anda yazuk turur tilim mening

 

İçtim şarâb boldum harâb, aslım türâb

Keldim körab könglüm serâb ışkka pür-âb

Hakdın hitâb kelse körmes kullar azâb

Bulak yanglığ akar közdin yaşım mening

 

Tüştim uzar burâk tuzar ketse bâzâr

Dünyâ bâzâr içre kirip kullar azar

Başım bizâr, yaşım sızar kanım tuzar

Atım Ahmed Türkistândur elim mening

 

HİKMET-56

 

Tınmayın hazretingde Allah desem

Zâr ingreben zâkir bolup "Rabbi" desem

Kulı bolup kullugıngda boyun sunsam

Bu iş birle yâ Rab seni tapkay mu men?

 

Zekriyâ dek bu başımğa erre koysam

Eyyub dek bu tenimge kurtnı koysam

Mûsa dek Tûr tağıda tâat kılsam

Bu iş birle yâ Rab seni tapkay mu men?

 

Yunus dek deryâ içre balık bolsam

Yûsuf dek kuduk içre tün-kün bolsam

Yakûb dek Yûsuf üçün zar ingresem

Bu iş birle yâ Rab seni tapkay mu men?

 

Şibli dek âşık bolup sema ursam

Bâyezid dek tün-kün tınmay Ka'be barsam

Ka'bege yüzüm sürtüp zâr ingresem

Bu iş birle yâ Rab seni tapkay mu men?

 

Maruf dek uşbu yolğa kadem koysam

Mansur dek cândın keçip dârda konsam

Dâr üzre şevkleniben Hak'nı aysam

Bu iş birle yâ Rab seni tapkay mu men?

 

Kul Hâce Ahmed kulluk içre sâbit bolsam

Zikrin aytıp zâkir bolup "Rabbi" desem

Zikrinde şevklenib küyüb yansam

Bu iş birle yâ Rab seni tapkay mu men?

 

HİKMET-57

 

Allâh'ımnı izlermen izin alıb ketermen

Dâim seni ayturmen "Lailâhe illallah"

Kaydın anı taparman canım kurban kılurman

Kurban bolup ketermen "La ilahe illallah"

 

Cânu dilim bereyim berib bakıp turayım

Cânu dilim küyübdür küyüb biryan bolubdur

Canım birle aytayım "La ilahe illallah"

 

Aşık ili bisâman yoktur derdige derman

Ayta körüng bierman "Lailahe illallah"

Ahmed ibni İbrahim usbu sözni hub aytdı

Ayta körüng cânlarım "Lailâhe illallah"

 

HİKMET-58

 

Nâgehan tururumda könglüm içre

Hakk Mevlâmnı nazargâhı tüşti bolğay

Kırk yıllık zengâr başkan könglüm mülkin

Hakk yâdını nûrı birle açtı bolğay

 

Zâkirleri cem bolub tüzülmişde

Zikrü semâ'dın tosunı kurulmışda

Boyın ukbâ dünyâsıdın urulmışda

Köngil kuşı Hazret tabâ uçtı bolğay

 

Heç bilmesmen neçük bolğay meni işim

Anıng üçün akar dâyim közde yaşım

Seherlerde kobup Hakk'dın tilemişim

Ferişteler âminiğe tüşti bolğay

 

Mungluğ canğa yakın turur Hakk dergâhı

Nedâmetde yeter mukin birer âhı

Kaysı köngil bolsa Hakknı nazargâhı

Hakk nazarı içge tolub taştı bolğay

 

Hakk işini Haklık üçün buyurdılar

Özierini halklar ara yetürdiler

Mihnetlerin ni'met yenglığ köterdiler

Bağrı kanlığ köıi yaşlığ toldı bolğay

 

Muhib kullar mahbubığa kayırdılar

Dünya koyub din işige ögürdiler

Aşık kullar Allah teyü tebrendiler

Şeytânnı zehri yarılıb kaçtı bolğay

 

Allah degil ey Kul Ahmed özüng bilgil

Özüng bilmiş ilming birle amel kılgıl

Uluğ kiçik yârânlardın özr kılgıl

Sen bilmesde sendin hatâ keçti bolğay

 

HİKMET-59

 

Eyâ dostlar yürek bağrım boldı kebab

Hakikatlığ âşık cândın ötti bolğay

Işk pertevi köngül mülkin kıldı harâb

UI sebebdin aklu huşum ketti bolğay

 

Işksız kişi âdem ermes anglasangız

Bimuhabbet şeytan kavmi tınglasangız

Işkdın özge sözni eger sözlesengiz

Elkingizdin imân İslam ketti bolğay

 

Meyhâneğe kirgen âşık sırrı ayân

Bağrı pişib yaşı akıb kılur efgân

Bihud yürer kayda barsa hâne veyran

Bişek biling vahdet meydin tattı bolğay

 

Işk tüşti bu başımğa hayran boldum

Hânumândın keçib taki sersan boldum

İkki âlem berbad urub üryân boldum

Çıkkan âhım ne felekge yetti bolğay

 

Akil erseng Hakk'dın özge sözler haram

Ta tiriksen pir hizmetin kılğıl müdâm

Allah deseng şeytan la'in senge ğulam

Allah demes dinlerini sâttı bolğay

 

Ömri zâyi ötgenler ışknı bilmes

Candın keçgen divâneni közge ilmes

Hu suhbetin kurgan yerge kaçıb kelmes

Cânu könglü taşdın beter kattı bolğay

 

Allah süygen bende daim yığlab yürer

Hakk'dın korkub râzın aytıb seher turar

Yahya sıfat tınmay yığlab mâtem kurar

Bu dünyanı arka taşlab attı bolğay

 

Aşıklarnı işi erür söz ü güdâz

Aşıklarnı hacetleri roze namaz

Ruz-ı mahşer köz yaşıdur Hakk'a niyâz

Arif aşık derdü elem tarttı bolğay

 

Aşıklarnı ağzı handan dili lerzân

Allah üçün közde yaşı bağrı biryan

Cânı zâkir, könglü şâkir, fıkri cânan

İnşaallah kıl köbrigi ötti bolğay

 

Aşıkları halk içinde küyüb yığlar

Zahir hande batınları yürek dağlar

Ecel kıstab ölmek üçün belin bağlar

Ma'şukığa arz-ı hâlin ayttı bolğay

 

Aşıkları melametdin kaçmas bolur

Nâdânlarga batın sırrın açmas bolur

Her nâmerdge dürr ü gevher saçmas bolur

Özi okub hun-ı zerdab yuttı bolğay

 

Pir-i muğan süygen aaşık hevası yok

Yüz ming türlük tâat kılsa binâsı yok

Ey dostlarım ışk derdini devası yok

Tünler kobub pir etegin tuttı bolğay

 

Pir-i muğan nazar kılsa bergey deva

Hay-u heves mâu menlik bolğay edâ

Andın songra şeytan la'in sendin cûda

Tar lahedde iman birle yattı bolğay

 

Kul Hace Ahmed Hak sözini sözler müdâm

Hakk'dın özge sözler bârı ermiş haram

Ruzi kılsa ornung bolğay Dâru's-selam

Mağfiretni deryâsığa battı bolğay

 

HİKMET-60

 

Hakk Te'ala pertev saldı canım küydi

Keling yığlıng zakir kullar zikr aytaylık

Seher vaktde pir-i muğan bakıb sordı

Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylık

 

Zakirlerge va'de kıldı Kadir Hüda

Gor içinde âtâ kıldı hur u likâ

Zakirlerni turar câyı darül-bekâ

Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylık

 

Zakir bolsa, şakir bolsa yeri cennet

Kanlar aksa közleridin kılmas minnet

Ümmet bolsang zikrin aytmak sizge sünnet

Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylık

 

Zakirlerge Hüda özi va'de kıldı

"Fezkürûni ezkürküm" ayet keldi

Firdevs atlığ cennetidin mahzar keldi

Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylık

 

Zakirleri her nefesde zikrin aytar

Tevbe kılıb egri yoldın râstga kaytar

Zikrin aytsa asta âstâ şevki artar

Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylık

 

Zâkirleri halka içre pertev körer

Anıng üçün halka içre özin urar

Ma'şukını körgen zaman canın berer

Keling yığlıng zakir kullar zikr aytaylık

 

Yalğan aşık ma'şukıdın canın ayar

Ukba yolın arka taşlab dünya süyer

Hu halkasın kurğan yerdin eyler firar

Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylık

 

"El kezzâbu la ümmeti" dedi Server

Bu sözlerge yol bergüvçi Hâdi rehber

Yalğançını ümmet demes ol Peyğamber

Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylık

 

Rahman İgem çın âşıknı yolın açar

Muhabbetni şevki birle yaşın saçar

Allah teyu kayda barsa şeytan kaçar

Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylık

 

Zakirleri zikrin aytıb nâle kılur

Köz yaşını sarığ yüzge jâle kılur

Biyâbanlar kezib özin vâle kılur

Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylık

 

Zakir kullar Hakk fermânın mehkem tutar

İhlâs birle Allah teyu kanlar yutar

Halka içre kirgen vaktde candın öter

Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylık

 

Bi-tehâret zikr aytğangâ la'net yağar

Oşal küni bolğan ferzend şeytan tuğar

Öler vaktde evvel kelib şeytan bakar

Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylık

 

Bî-tehâret zikrin aytgan imân etmes

Öler vaktde Hak Mustafa kolın tutmas

Sübhan İgem günahını hergiz ötmes

Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylık

 

Mü'min bolsang bi-tehâret zikrin aytma

Kerâmetler aytıb halkga dining satma

Müslümanlığ da'va kılıb kafir ketme

Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylık

 

Zâkir bolsang zikrin aytmay hergiz yatma

Nadân birle nâ-cinslerge hiç söz katma

Münafıklar haldın sorsa bir söz aytma

Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylık

 

Kul Hâce Ahmed yamanlarnı yamanı sen

Barça buğday el tutmagay samânı sen

Yoldın azğan gümrâhlarnı nâdânı sen

 Keling yığlıng zâkir kullar zikr aytaylık

 

HİKMET-61

 

Işk otını pinhân tutup asrar erdim

Cân küydürüp yürek bağrım kebâb etti

Pirdin meded bolmas bolsa emdi manga

Bu derd bizni dostlar bi-had harâb etti

 

Işk sırrını her namerdge aytıp bolmas

Neçe yaksang bâdlık yerde çerâğ yanmas

Yolın tapkan merdânlarnı bilse bolmas

Yığlay yığlay köz yaşını habâb etti

 

Çın âşıklar keçken ermiş cânın taşlap

Edhem-sıfat berhem urup mâlın taşlap

Hu Hu teyü Hak zikrini aytıp hoşlap

İmân tasdik kılıp bağrın kebâb etti

 

İbret alğıl yolğa kirgen merdânlardın

Cânnı cânğa peyvend kılıp yürgenlerdin

Yolnı sorap yoldın emân barğanlardın

Andağ kullar hâlın bi-had harâb etti

 

Kul Hâce Ahmed nefs tağıdın çıkıp aştı

Yürek bağrı cûş uruban kaynap taştı

Bihamdillâh yolın tapıp yavuklaştı

İç kanıdın öz özige kebâb etti

 

HİKMET-62

 

Hâlık'ımnı izlermen tün-kün cehân içinde

Tört yanımdın yol indi kevn ü mekân içinde

 

Törtdin yettiğe yettim tokkuznı güzar ettim

Ondın ikkige keldim çerh-i keyvân içinde

 

Üçyüzaltmış suv keçtim törtyüzkırktört tağ aştım

Vahdet şarâbın içtim tüştüm meydân içinde

 

Çunku tüştüm meydânğa meydânnı tolakördüm

Yüzming ârifni sordum barça cevlân içinde

 

Gevvâs bahrıga kirdim vücûd şehrini kezdim

Dürni sadefde kördüm gevhernî kân içinde

 

Arş u Kürsi'ni yürdüm Levh u Kalem'ni kördüm

Vücud şehrini kezdim aytdım bu cân içinde

 

Gânnı kördüm cânânda ışkın kördüm meydânda

Aşıklarnıng meydânı cümle bostân içinde

 

Erni kördüm ergeştim istedigimni sordum

Barçası sende dedi kaldım hayrân içinde

 

Hayrân boluban kaldım bî-hûş boluban taldım

Özümni derdge saldım taptım dermân içinde

 

Seyr ister mi bülbül açılıbdır kızıl gül

Her gülni hali körme gülni gülzar içinde

 

Miskin Hâce Ahmed cânı hem gevherdir hem kânı

Cümle anıng mekânı ol lâ-mekân içinde

 

HİKMET-63

 

Seherlerde kobub yığlab dua kılsam

Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?

Yaş omığa kanım töküb duâ kılsam

Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?

 

Dergâhığa başım koyub nâle kılsam

Köz yaşımnı akkuzuban jâle kılsam

Biyâbânlar kezib özüm vâle kılsam

Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?

 

Kaydâ barsam yâdın aytıp yığlasam men

Hizmetide belim mehkem bağlasam men

Hasretide yürek bağrım dağlasam men

Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?

 

Her kün yüzming kolum açıb âmin desem

Musa sıfat Tur tağıda râzın aytsam

Toksan tokkuz râzın aytıb canım bersem

Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?

 

Bâyezid dek yetmiş yolı özüm satsam

Allah teyu derdi birle ölüb ketsem

Riyazetde arıb azıb açıb katsam

Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?

 

Allah üçün ferzendlerim yetim kılsam

Riyazetde söngeklerim halım kılsam

Ehl-i ayâl hânûmanım ğanim kılsam

Dostlar Hâce meni bendem degey mukin?

 

Allah degen bendelerni kulı bolsam

Aşıklamrn küyüb uçgan küli bolsam

Yol üstide tufrak sıfat yolı bulsam

Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?

 

Allah, Allah, canım Allah, dilim Allah

Sendin özge penâhım yok Vallah-Billah

Yığlab keldim dergahınggâ şey'en Lillah

Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?

 

Yahşilerning sohbetide zâkir bolsam

Her ne cefâ tekse menge şâkir bolsam

Eyyüb sıfat belâsığa sâbir bolsam

Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?

 

Astanengge başım koyub tevbe kılsam

Gıybet kılğan tillerimni yüz ming tilsem

Günah kılğan bendlerimni pâre kılsam

Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?

 

Tevbe kıldım, tevbe kıldım kabul kılğıl

Tevbem kabul kılmas bolsang canım alğıl

Yolda kaldım, yolda kaldım kolum alğıl

Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?

 

Allah üçün merdânevar canım bersem

Ehl-i ayâl han-u mânımnı taşlab ketsem

Can ne bolğay imânımdın belki ötsem

Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?

 

Seherlerde erte kopub Hakk'a yansam

Uluğ kiçik günahlardın tevbe kılsam

Zarî kılıb Hazretige boyun sunsam

Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?

 

Kahhar İgem sendin korkub uygansam men

Günâhımğa ikrâr bolub ingresem men

Seherlerde yakam uşlap yalbarsam men

Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?

 

Taşkın kelgen deryalarda yüzlesem men

Azıb kalğan botalar dek bozlasam men

Öler vaktde ming bir atıng sözlesem men

Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?

 

Vâ veyletâ nedâmet dep korkub kopsam

Pir-i muğan dergahını tınmay öpsem

Yahşilerni hâk-ı pâyı bolub ölsem

Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?

 

Tang atkunça yığlab tınmay korkub çıksam

Sübhan derdin aytıb devam ingreb çıksam

Tufrak sıfat âciz bolup hârlık tartsam

Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?

 

Kul Hâce Ahmed canıng bergil merdânevâr

Cândın keçib yolğa kirseng körgüng didâr

Muradıngı berür senge Perverdigâr

Dostlar Hâcem meni bendem degey mukin?

 

HİKMET-64

 

Bu âlemde Hakk'dın korkub zâr ingresem

Ahiretde ruhum âram alar mukin?

Erenlerni baskan izin közge sürsem

Pir-i muğan meni yolğa salar mukin?

 

Başım berib belim bağlab kılsam ihlâs

Nefsi şeytan çengelidin bolsam halâs

Can bererde meded kılsa Hızr İlyas

Gavsü'l-ğıyâs hatm-i Yâsin kılar mukin?

 

Tağu çöller günahımdın kılmas tâkat

Her kün yüz ming cürm isyan menge âdet

Bu iş birle âhiretde bar mu rahat?

Tevbe kılsam âdetlerim kalar mukin?

 

Asitânege başım koyub zâri kılsam

Garib yetim başın sılab duâ alsam

Hakkdın korkub dünya işin arka salsam

Hâcem meni hâl-i dilim sorar mukin?

 

Adem safi sünnetlerin tilge alsam

"Ya Rabbenâ zalemnâ" dep nâle kılsam

Biyâbanda köz yaşımnı jale kılsam

Bir u Bârım meni yolğa salar mukin?

 

Seherlerde zâri kılıb yığlasam men

Can bererde belim mehkem bağlasam men

Şevki birle yürek-bağrım dağlasam men

Hakk çırağı kabrim içre yanar mukin?

 

Başım tenim tufrak kılıb fenâ bolsam

Didâr tileb hasretide edâ bolsam

Ehl-i ayal hânumândın cüdâ bolsam

Dostlar Hâcem menge rahmi keler mukin?

 

Şeytân la'in yoldın urdı hâlim tebah

Yığlamay mu nefsim meni kıldı hevâ

Alem halkı barıb ötse meni evâ

Kâfir nefsim azazildin tanar mukin?

Garib canım Hakk yolıda nezr eylesem

Şah Hasan dek Kerbelâ'da suvsâb ölsem

Hakk şarâbın içermen deb teşne ketsem

Anda barsam suvsunlarım kanar mukin?

 

Ashâblardek din talaşıb başım bersem

Şehr-i bânu imamlar dek yığlab yürsem

Allâh üçün kâfirlerge esir bolsam

Rahman İgem senge makbul bolar mukin?

 

Dermândemen, şermendemen kolum alğıl

Yoldın azğan dermândemen yolğa salgıl

Allah deban fenâ boldum rahm eylegil

Asilerge feyz u fütuh berer mukin?

 

Ey âsiler tevbe kılğıl Hakk eşitsün

Nâlengizdin yer ü kökler nâle kılsun

Melâikler Hakk'dın tileb uluş bersün

Uluş alğan kulnı gamı bolar mukin?

 

Aklım hayran, közûm giryân, hâne veyrân

Hakk yolını bilelmesmen özüm nâdân

Ey talibler bi-tâkatmen kayda cânân

Cânanımdın heç kim haber biler mukin?

 

Cânâneni tapay deseng seher turğıl

Aşıklarnıng meclisige özüng urğıl

Haknı izleb yığlab yürüb mâtem kurğıl

Mâtem kurmay tarikatga kirer mukin?

 

Hakk vaslığa yetey deseng zâri kılğıl

Zıkrin aytıb erenlerge yârı bergil

Cefâ tartıb erenlerdin uluş algıl

Uluş almay didârını körer mukin?

 

Kul Hâce Ahmed her ne dersen bulhevessen

Hakk'dın korkub ahiretga ğam yemessen

Başıng birle tünler katıb Hu demessen

Bulhevesni Hâcem kabul kılar mukin?

 

HİKMET-65

 

Her subh-dem boynum kısıb "Rabbi" desem

Rabbim meni murâdımnı berer mukin?

Kanlar töküb közlerimdin zâr ingresem

Tengrim meni hâl-i dilim sorar mukin?

 

Muhabbetni meydânıda cân oynatsam

Mansûr sıfat başım berib dâr oynatsam

Yüz ming türlük cefa tartıb cân kıynatsam

Aciz kulung cemalingni körer mukin?

 

"Yâ Rabbenâ" zikrin aytıb zâkir bolsam

Sansız mihnet başga alıb şâkir bolsam

Yahşilarnı sohbetide hazır bolsam

Miskin bendeng feyz u fütuh alar mukin?

 

Zahidlerdek namâz okub taat kılsam

Aşıklardek yığlamağnı âdet kılsam

Öz yerimde ğaribligni râhat bilsem

Dergâhıda Hâcem kabul kılar mukin?

 

Yiğitlikde tâat kılıb egilmedim

Ferib çektim riyazatda buğulmadım

"Lâ-Lâ" aytıb "illallah" da sugulmadım

Hızr babam öz yolığa alar mukin?

 

Bu dünyada men dek âsi hergiz bolmas

Mundağ günah tersa, cühud, kâfır kılmas

Ölüb barsam dozah içre orun bermes

Tevbe kılsam Hâcem kabul kılar mukin?

 

Hâcet tileb dergahığa yığlab keldim

Cândın keçib belim mehkem bağlab keldim

Ayb yankuçı settârlığıng anglab keldim

Kan yığlasam hâcet revâ bolğay mukin?

 

Kızıl yüzüm riyâzetde sarğatmadım

Seherlerde ğarib canım ingretmedim

Her kün tebip it nefsimni urgatmadım

Allah desem kâfir nefsim öler mukin?

 

Kul Hâce Ahmed köngül közi açılğay mu?

Tillerimdin dürr gevher saçılgay mu?

Köp yığlasam günahlarım tökülgey mü?

Oşal vaktni menge atâ kılur mukin ?

 

HİKMET-66

 

Sensin meni penahım dep yolğa kirsem

Bir u Bârım meni yolum açar mukin?

Haram şübhe karanğuluk baskan könglüm

Ruşen bolub dürr ü gevher saçar mukin?

 

Nazar kılsa hasta könglüm ruşen bolur

Yüz ming hata yazuklarım pinhân bolur

Lutf eyleseng yüz ming âsi handân bolur

Nazar kabgân çerağ hergiz uçar mukin?

 

"Euzubillâh mineşşeytanirracim" desem

Ta'at birle söngeklerim halım kılsam

Ehl-ü ayal hânumânım yetim kılsam

Şeytan la'in mendin yırak kaçar mukin?

 

Yol astıda aziz başım tufrak kılsam

Cân u dilim Hakk yolığa şeydâ kılsam

Zikrin aytıb murdar tenim âfak kılsam

"Elest" hamrın miskin bendeng içer mukin?

 

Allah dedi Hazretinge sığınıp barsam

Muhabbet şevki birle köksüm yarsam

Derding tartıb hamdıng aytıb açılıb barsam

Vücüdımdın bu ukbalar köçer mukin?

 

Tağdın ağır isyanım bar ötey desem

Günahım köp yerge sığmas tapay desem

Başım alıb biyâbânlar ketey desem

Rahmân Tengrim günahımdın öter mukin?

 

Tarikatnı bâzârıda sevdâ kılsam

Mansur yanglığ "Enel-Hakk"nı gavğa kılsam

Hizmet kılıb derdi hâlet beyân kılsam

Köksümdeki kürrelerin açar mukin?

 

Kul Hace Ahmed zâhid bolub mescid kirsem

Hâb-ı ğaflet haram kılıb kâim bolsam

Lebh alıb kıyâmetdin korkub varsam

Uçmağ içre hur u ğılman kuçar mukin?

 

HİKMET-67

 

Niyet kıldık Ka'bege rızâ bolung dostlarım

Yâ ölgeymiz kelgeymiz rızâ bolung dostlarım

 

Niyet kıldık Ka'bege Hak Mustafa ravzaga

Nasib kılğay barçağa rızâ bolung dostlarım

 

Nasib bolsa bargaymız nasib bolsa kelgeymiz

Ecel yetse ölgeymiz rızâ bolung dostlarım

 

Rızâ bolung özümdin yahşı yaman sözümdin

Ötüng meni yüzümdin rızâ bolung dostlarım

 

Kudret bolsa yürüngiz küç bolmasa turungız

Duâ kıla körüngiz rızâ bolung dostlarım

 

Dostlar bizni yoklağay fâsıklar köp uhlağay

Mescid sarı kelmegey rıza bolung dostlarım

 

Sırdın boldı işâret munda kılduk imâret

Kılğay Resûl şefâat rızâ bolung dostlarım

 

Arslan Bâbdın beşâret pirdin tileb icâzet

Dostlar kılğay ibâdet rızâ bolung dostlarım

 

Kabe sarı köçelük zâlimlerdin kaçalık

Oğıl kızdın keçelük rızâ bolung dostlarım

 

Tilim sorsam karâr yok ğarib ölse sorar yok

Yemişlerde helâl yok rızâ bolung dostlarım

 

Keçti kulung cânıdın çıktı halknı sanıdın

Dostlar barğay songıdın rızâ bolung dostlarım

 

Hoca Ahmed yum közüngni halkka aytgıl sözüngni

Ka'bege sürt yüzüngni rızâ bolung dostlarım

 

HİKMET-68

 

Közüm nemlik, dilim gamlık, can elemlik

Neçük ilaç eterimni bilmem dostlar

Bu hasretde nedâmetde yaşım akıb

Kayu taraf keterimni bilmem dostlar

 

Türlük türlük alâmetler boldı peydâ

Yüregimde cerâhetler boldı peydâ

Bu dünyada lâhza fariğ bolmağ kayda

Neçük ilaç eterimni bilmem dostlar

 

Allah üçün ferzendlerim yetim kılsam

Candın keçib, maldın keçib garib bolsam

Biyabanda yalğuz kazdek nâle kılsam

Neçük ilaç eterimni bilmem dostlar

 

Has kullardek keçeleri kaim bolsam

Merdanlerdek kündüzleri saim bolsam

Keçeleri âram almay Rabbim desem

Neçük ilaç eterimni bilmem dostlar

 

Tuhmı isyan bihad saçtım taatım az

Ötti ömrüm gaflet birle hem kış u yaz

Yakınturur canım kuşu kılsa pervaz

Neçük ilaç eterimni bilmem dostlar

 

Kul Hace Ahmed hizmetide can bermese

Dehkan ermes ketman çabıb nan bermese

Va bolmagay gül gonçesi nem bolmasa

Neçük ilaç eterimni bilmem dostlar

 

HİKMET-69

 

Eyâ dostlar harâblıkda kattı başım

Kılay emdi hasb-i hâlım beyân emdi

Kervân ketti çüşt u çâbuk menzil aştı

Teşne bolğaç kıldın âh u efgân emdi

 

Merkep yağır, yüküm ağır özüm gamgin

Hasret birle akl u huşum ketti temkin

Ötib kervân közdin gâyib boldı mukin?

Barur cayım bilelmesmen kayan emdi

 

Abes ötti essiz ömrüm resvalıkda

Heç bolmadım zaman tersi Hüdalıkda

Daim yürdüm nefsim üçün gedalıkda

Her ne kılgan sevdalarım ziyan emdi

 

Bu hâletde ol Azrâil kelse nâgâh

Issığ tendin cânnı alğay va hasreta

Alır Şeytân imânıngni kılur rüsvâ

Birâderler ara yolda kalgan emdi

 

Ol hâletde söz ayturga yoktur dermân

Öçüp kalğay vücud içre şem-i imân

Kızıl gül dek yüzüng bolğay misl-i saman

Karıp boldung yer astığa nihân emdi

 

Zen ü ferzend ağa ini yığlıp kelgey

Mirâs-deban mâl u mülkin bölüb alğay

İt dek südrep kara yerge seni kömgey

Lokma kılur karış atlığ yılan emdi

 

Kel ey hâif bu işlerdin haber alğıl

Tevbe kılıp dâim Allah sarı barğıl

Kul Hâce Ahmed dünyâlıkdın ötüp yanğıl

Şâyed kılğay pir-i muğân nazar emdi

 

HİKMET-70

 

Ukbâ haberin eşitib dünyânı salıb keterem

Tüşdüm erenler bahrige dünyanı salıp keterem

 

Erenler dünya demedi dünya gamın yemedi

Hakkdın özgeni demedi dünya salıb keterem

 

Mûsâ, İmrân kalmadı taht-ı Süleyman kalmadı

Ming yaşlığ Lokman kalmadı, dünya salıb keterem

 

Dünya degen azar ermiş akil kullar bîzar ermiş

Cahiller birle yâr ermiş dünya salıb keterem

 

Sultan Hâce Ahmed Yesevi aytdı bu hikmetni temâm

Eşitsün dep cümle cehân dünyanı salıb keterem

 

HİKMET-71

 

Huşlamaydur alimler sizni aygan Türki'ni

Ariflerdin eşitseng açar köngil mülkini

Ayet hadis ma'nası Türki bolsa muvafık

Ma'nasıga yetgenler yerge koyar börkini

 

Kazı müfti mullalar şeriatda râhnı

Arif âşık alıbdur tarikatnı arkını

Amel kılğan alimler dinimizni çırağı

Burak miner mahşerde egri koyar börkini

 

Amel kılsa âlimler din u ayın yarukı

Körse bolur alarnı rengi ruyı körkini

Amel kılmay "kâl" ilmin okuy bilmey kalğanlar

Arkasığa köterür kırk eşekni yükini

 

Hâcemen dep laf urma uşbu dünya bîpayan

Bilemen dep aytma sen köngüldegi çirkini

Rehnemâdur Hace Ahmed gülistanı ma'rifet

Sözler sözi hakikat açar köngül mülkini

 

Miskin zaif Hace Ahmed yetti puştinge rahmet

Farsi tilini biliben hub aytadur Türki'ni

 

HİKMET-72

 

Eyâ dostlarım ölsem men bilmem ki hâlim ne bolur

Gorga kirib yatsam men bilmem ki hâlim ne bolur

 

Eltip lahedge koysalar arkağa bakmay yansalar

Soruğ sevalim sorsalar bilmem ki hâlim ne bolur

 

Kirse karış atlığ yılan çolgansa tenge şul zamân

Kalmas bütün bir üstühân bilmem ki hâlim ne bolur

 

Cümle yığılıp mör ü mâr etrafımda niş urar

Müşkül erür pes kâr u bâr bilmem ki hâlim ne bolur

 

Hiç kelmedi mendin sevâb anda ne bergümdür cevâb

Ger kılsalar yüz ming azâb bilmem ki hâlim ne bolur

 

Bolsa kıyâmet küni hâzır bolur barçaları

Kılğan amellering kanı bilmem ki hâlim ne bolur

 

Ey Kul Ahmed sen bu kün kılğıl ibâdet tün ü kün

Demegil ömrümdür uzun bilmem ki hâlim ne bolur