Hikmetasil1


 

HİKMETLER

 Türkistan Türkçesi Metin

1-144 HİKMETLER

HİKMETLER< xml="true" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:office" prefix="o" namespace="">

 

Türkistan Türkçesi Metin

 

1-144 HİKMETLER

 

HİKMET-1

 

Bismillâh dep beyân eyley hikmet aytıp

Tâliblerge dürr ü gevher saçtım mena

Riyazetni kattığ tartıp kanlar yutup

Men defter-i sâni sözin açtım mena

 

Sözni aydım her kim bolsa didâr-taleb

Cânnı cânğa peyvend kılıp regni avlap

Garib yetim fakîrlerni köngli sıylap

Köngfi bütün halayıkdın kaçtım mena

 

Kayda körseng köngli sınuk merhem bolğıl

Andağ mazlum yolda kalsa hemdem bolğıl

Ruz-ı mahşer dergahığa mahrem bolğıl

Mâ u menlik halayıkdın kaçtım mena

 

Garib, fakir, yetimlerni Resûl sordı

Uşal tüni mi'râc çıkıp dîdâr kördi

Kaytıp tüşüp fakir halin sordı

Gariblerni izin izlep tüştüm mena

 

Ümmet bolsang gariblerge tâbi bolğıl

Ayet hadis her kim aytsa sâmi bolğıl

Rızk u ruzi her ne berse kâni bolğıl

Kâni bolup şevk şarabın içtim mena

 

Medinege Resul barıp boldı garib

Gariblikde mihnet tartıp boldı habîb

Cefa tartıp Yaratkanğa boldı karib

Garib bolup ukbalardın aştım mena

 

Akil erseng gariblerni köngli avla

Mustafâ dek elni kezip yetim kavla

Dünya-perest nâ-cinslerdin boyun tavla

Boyun tavlap deryâ bolup taştım mena

 

Işk bâbını Mevlâm açkaç menge tekdi

Tufrak kılıp hâzır bol dep boynum egdi

Bârân-sıfat melâmetni okı tegdi

Peykân alıp yürek bağrım teştim mena

 

Könglüm kattığ tilim aççığ özüm zâlim

Kur'an okup amel kılmay yalğan âlim

Garib cânım sarf eyleyim yoktur mâlım

Hakdın korkup otka tüşmey piştim mena

 

Altmış üçke yaşım yetti öttüm ğafil

Hak emrini mehkem tutmay özüm câhil

Rûze namâz kazâ kılıp boldum kâhil

Yaman izlep yahşılardın keçtim mena

Vâ-deriğa muhabbetni câmın içmey

Ehl u ayâl hânumândın tükel keçmey

Cürm ü isyan girihlerin munda çeçmey

Şeytân ğalib cân bererde şaştım mena

 

İmânıma çengel urup kıldı gamnâk

Pir-i muğân hâzır bol-dep saçtı teryâk

Şeytân-lain mendin kaçıp ketti bi-pâk

Bihamdillâh nur-ı imân açtım mena

 

Pir-i muğan hizmetide yügrüp yürdüm

Hizmet kılıp közüm yummay hâzır turdum

Meded kıldı azâzilni kavlap sürdüm

Andın songra kanat kakıp uçtım mena

 

Garib fakir yetimlerni kılğın şâdman

Halkalar kılıp aziz cânıng eyle kurbân

Taâm tapsang cânıng birle kılğıl mihman

Hakdın eştip bu sözlerni aydım mena

 

Garib fakîr yetimlerni her kim sorar

Râzi bolur ol bendedin Perverdigâr

Ey bi-haber sen bir sebeb özi asrar

Hak Mustafâ pendin eştip aydım mena

 

Yetti yaşda Arslan Bâbğa kıldım selâm:

"Hak Mustafâ emânetin kılıng inâm"

Uşal vaktda ming bir zikrin kıldım tamâm

Nefsim ölüp lâ-mekânğa aştım mena

 

Hurmâ berip başım silep nazar kıldı

Bir fursatta ukbâ sarı sefer kıldı

El-vedâ dep bu âlemdin güzar kıldı

Mekteb barıp kaynap coşup taştım mena

 

Sünnet ermiş kâfir bolsa berme âzâr

Köngli kattığ dil-âzârdın Hüdâ bizâr

Allah hakkı andağ kulğa seccin tayyâr

Dânâlardın eşitip bu söz aydım mena

 

Sünnetlerin mehkem tutup ümmet boldum

Yer astığa yalğuz kirip nurğa toldum

Hak-perestler makâmığa mahrem boldum

Bâtın tığı birle nefsni yançtım mena

 

Nefsim meni yoldın urup hâr eyledi

Telmürtürüb halayıkka zâr eyledi

Zikr aytturmay şeytân birle yâr eyledi

Hâzırsın dep nefs başını sançtım mena

 

Kul Hâce Ahmed gaflet birle ömrüng ötti

Vâ-hasretâ közdin tizdin kuvvet ketti

Vâ-veyletâ nedâmetni vaktı yetti

Amel kılmay kervân bolup köçtim mena

 

HİKMET-2

 

Eyâ dostlar kulak salıng ayduğumğa

Ne sebebdin altmış üçde kirdim yerge

Mirâc üzre Hak Mustafâ ruhum kördi

Ol sebebdin altmış üçde kirdim yerge

 

Hak Mustafa Cebrâildin kıldı seval

"Bu neçük ruh tenge kirmey taptı kemâl

Közi yaşlığ halka başlığ kaddı hilâl"

Ol sebebdin altmış üçde kirdim yerge

 

Cibril aydı "ümmet işi sizge ber-Hak

Kökke çıkıp melâyikdin alur sebak

Nâlişige nâle kılur heftüm tabak"

Ol sebebdin altmış üçde kirdim yirge

 

Evvel elest birabbikum dedi bil Hak

Kâlu belâ dedi ruhum aldı sebak

Hak Mustafa ferzend dedi biling mutlak

Ol sebebdin altmış üçde kirdim yerge

 

Ferzendim dep Hak Mustafa kıldı kelâm

Andın songra barça ervâh kıldı selâm

Rahmet-deryâ tolup taş, dep yetti peyâm

Ol sebebdin altmış üçde kirdim yerge

 

Rahim içre peydâ boldum nidâ keldi

Zikr ayt dedi azâlarım titrey berdi

Ruhum kirdi süngeklerim Allah dedi

Ol sebebdin altmış üçde kirdim yerge

 

Tört yüz yıldın keyin çıkıp ümmet bolğay

Nice yıllar yürüp halkka yol körgüzgey

On dört ming müctehidler hizmet kılğay

Ol sebebdin altmış üçde kirdim yerge

 

Tokkuz ay u tokkuz künde yerge tüştüm

Tokkuz sâat turalmadım kökke uçtum

Arş u kürsi pâyesini barıp kuçtum

Ol sebebdin altmış üçde kirdim yerge

 

"İnnâ fetehnâ"nı okup manâ sordum

Pertev saldı bî-hud bolup didâr kördüm

Mullam urup usküt dedi bakıp turdum

Yaşım saçıp muztar bolup turdım mena

 

Eyâ nâdân mana bul dep aydı bildim

Andın songra çöller kezip Haknı sordım

Ruzi kıldı azâzilni tutup mindim

Lenger tugup belin basıp yançtım mena

 

Zikrin tamâm kılıp öttüm divâneğe

Hakdın özge heç sözlemey bigâneğe

Şemin izlep şâgird kirdim pervâneğe

Ahker bolup küyüp yanıp öçtim mena

 

Nâm u nişân heç kalmadı lâ lâ boldum

Allah yâdın ayta-ayta illâ boldum

Hâlis bolup muhlis bolup lillah boldum

Fenâ fillâh makamığa aştım mena

 

Arş üstide namâz okup tizim büktüm

Razı aytıp Hakk'a bakıp yaşım töktüm

Yalğan âşık yalğan sûfi kördüm sögtüm

Ol sebebdin altmış üçde kirdim yerge

 

Cândın keçmey "Hû-Hû" degen barı yalğan

Bu kıltakdın sormang seval yolda kalğan

Haknı tapkan özi pinhân sözi pinhân

Ol sebebdin altmış üçde kirdim yerge

 

Bir yaşımda ervâh menge uluş berdi

İki yaşta peygamberler kelip kördi

Üç yaşımda çil-ten kelip hâlim sordı

Ol sebebdin altmış üçde kirdim yerge

 

Tört yaşımda Hak Mustafa berdi hurmâ

Yol körsettim yolğa kirdi neçe gümrâh

Kayda barsam Hızr babam menge hemrâh

Ol sebebdin altmış üçde kirdim yerge

 

Beş yaşımda belim bağlap ta'at kaldım

Tatavvu ruze tutup âdet kıldım

Keçe kündüz zikrin aytıp râhat kıldım

Ol sebebdin altmış üçde kirdim yerge

 

Altı yaşda turmay kaçtım halâyıkdın

Kökke çıkıp ders örgendim melâyikdin

Dâmen kesip hemme ehl-i alâyıkdın

Ol sebebdin altmış üçde kirdim yerge

 

Yetti yaşda Arslan Babam izlep taptı

Her sır körüp perde birle büküp yaptı

Bihamdillâh kördüm dedi izim öpti

Ol sebebdin altmış üçde kirdim yerge

 

Kâbız kelip Arslan Babam cânın aldı

Hurlar kelip harır tondın kefen kıldı

Yetmiş ming ferişteler yığlıp keldi

Ol sebebdin altmış üçde kirdim yerge

 

Cenâzesin okup yerdin köterdiler

Bir fursatda uçmak içre yetkürdiler

Rûhın alup illiyyînge kirgizdiler

Ol sebebdin altmış üçde kirdim yerge

 

Allah Allah yer astıda vatan kıldı

Münker Nekir "Men rabbük" dep soruğ sordı

Arslan Babam İslâmıdan beyân kıldı

Ol sebebdin altmış üçde kirdim yerge

 

Akil erseng erenlerge hizmet kılğıl

"Emr-i maruf "kılğanlarnı izzet kılğıl

"Nehy-i münker" kılğanlarnı hürmet kılğıl

Ol sebebdin altmış üçde kirdim yerge

 

Sekkizimde sekkiz yandın yol açıldı

Hikmet ayt dep başlarımğa nur saçıldı

Bihamdillâh Pir-i muğan mey içürdi

Ol sebebdin altmış üçde kirdim yerge

 

Pir-i muğan Hak Mustafa bi-şek biling

Kayda barsang vasfın aytıp tazim kılıng

Dürüd aytıp Mustafağa ümmet bolıng

Ol sebebdin altmış üçde kirdim yerge

 

Tokkuzunda tolğanmadım toğrı yolğa

"Teberrük" dep alıp yördi koldın kolğa

Kuvanmadım bu sözlerge kaçtım çölge

Ol sebebdin altmış üçde kirdim yerge

 

On yaşıngda oğlan boldung Kul Hâce Ahmed

Hâcelikke binâ koyup kılmay tâat

Hâcemen dep yolda kalsang vây ne hasret

OI sebebdin altmış üçde kerdim yerge

 

HİKMET-3

 

Her subhidem nidâ keldi kulağımda

Zikr ayt dedi zikrin aytıp yürdüm mena

Işksızlarnı kördüm erse yolda kaldı

Ol sebebdin ışk dükânın kurdım mena

 

On birimde rahmet-deryâ tolup taştı.

"Allah" dedim şeytân mendin yırak kaçtı

Hây u heves mâ u menlik turmay köçti

On ikkimde bu sırlarnı kördüm mena

 

On üçümde nefs hevânı kolğa aldım

Nefs başığa yüz ming belâ karmap saldım

Tekebbürni ayak astıda basıp aldım

On törtümde tufrak-sıfat boldum mena

 

On beşimde hur u ğılmân karşu keldi

Başın urup kol kavşurup tazim kıldı

Firdevs atlığ cennetidin mazhar keldi

Dîdar üçün barçasını koydum mena

 

On altımda barça ervâh uluş berdi

Hay hay sizge mübârek dep Adem keldi

Ferzendim dep boynum kuçup könglüm aldı

Onyettimde Türkistânda turdum mena

 

Onsekkizde çil-ten birle şarab içtim

Zikrin aytıp hâzır turup kögsüm teştim

Ruzî kıldı cennet kezip hurlar kuçtım

Hak Mustafâ cemallerin kördim mena

 

On tokkuzda yetmiş makâm zâhir boldı

Zikrin aytıp iç ü taşım tâhir boldı

Kayda barsam Hızr Babam hâzır boldı

Ğavsu'I-ğıyâs mey içürdi toydum mena

 

Yaşım yetti yigirmege ötdim makâm

Bihamdillâh pir hizmetin kıldım tamâm

Dünyâdaki kurt u kuşlar kıldı selâm

Ol sebebdin Hakka yavuk boldum mena

 

Mü'min ermes hikmet eştip yığlamaydur

Erenlerni aytkan sözin tınglamaydur

Ayet hadis, güya Kuran anglamaydur

Bul rivâyet arş üstide kördüm mena

 

Rivâyetni körüp Hakla sözleştim men

Yüz ming türlüg melâyikke yüzleştim men

Ol sebebdin Hak'nı sözlep izleştim men

Cân u dilim anga fedâ kıldım mena

 

Kul Hâce Ahmed yaşıng yetti yigirmi bir

Ne kılğaysın günâhlarıng tağdın ağır

Kıyâmet kün ğazab kılsa Rabbim Kâdir

Eyâ dostlar neçük cevâb aytğum mena

 

HİKMET-4

 

Huş gayibdin kulagımğa ilhâm keldi

Ol sebebdin Hakka sığnıp keldim mena

Barça buzrug yığlıp kelip inâm berdi

Ol sebebdin Hakk'a sığnıp keldim mena

 

Men yigirme ikki yaşda fenâ boldum

Merhem bolup çın derdlikke devâ boldum

Yalğan âşık çın âşıkka güvâh boldum

Ol sebebdin Hakk'a sığnıp keldim mena

 

Eyâ dostlar yaşım yetti yigirmeüç

Yalğan da'vâ taatlarım barçası pûç

Kıyâmet kün ne kılğaymın berehne lüç

Ol sebebdin Hakk'a sığnıp keldim mena

 

Men yigirmetörtke kirdim Hak'dın yırak

Ahiretka barur bolsam kani yarak

Ölgenimde yığlıp urung yüz ming tayak

Ol sebebdin Hakk'a sığnıp keldim mena

 

Cenâzemni arkasıdın taşlar atıng

Ayakımdın tutup südrep gorğa elting

Hakka kulluk kılmadıng dep yançıb teping

Ol sebebdin Hakk'a sığnıp keldim mena

 

Yazuk birle yaşım yetti yigirme beş

Sübhân Igem zikr örgetip kögsümni teş

Kögsümdeki girihlerim sen özüng yeş

Ol sebebdin Hakk'a sığnıp keldim mena

 

Men yigirmealtı yaşda sevdâ kıldım

Mansur-sıfat didâr üçün gavğa kıldım

Pirsiz yörüp derd ü hâlet peydâ kıldım

Ol sebebdin Hakk'a sığnıp keldim mena

 

Men yigirmeyetti yaşda pirni taptım

Her ne kördüm perde birle sırnı yaptım

Astânesin yastanıban izin öptim

Ol sebebdin Hakk'a sığnıp keldim mena

 

Men yigirme sekkiz yaşda âşık boldum

Keçe yatmay mihnet tartıp sâdık boldum

Andın songra dergâhığa lâyık boldum

Ol sebebdin Hakk'a sığnıp keldim mena

 

Bir kem ottuz yaşka kirdim hâlim harâb

Işk yolıda bolalmadım misl-i türâb

Hâlim harâb bağrım kebâb közüm pür-âb

Ol sebebdin Hakk'a sığnıp keldim mena

 

Ottuz yaşda otun kılıp küydürdiler

Cümle buzrug yığlıp dünyâ koydurdılar

Urup sögüp dünya ukbın koydurdılar

Ol sebebdin Hakk'a sığnıp keldim mena

 

Kul Hâce Ahmed dünyâ koysang işing biter

Köksüngdeki çıkkan âhıng arşka yeter

Cân bererde Hak Mustafâ kolung tutar

Ol sebebdin Hakk'a sığnıp keldim mena

 

HİKMET-5

 

Nâgehân tururımda kamuğ buzurg

Hak ışkını könglüm içre saldı dostlar

Hızr Babam hâzır turup lutf eyleben

Meded kılıp elkim tutup aldı dostlar

 

Ottuz birde Hızr babam mey içürdi

Vücûdımdın azâzilni pak kaçurdı

Sevdâ kıldım yazuklarım Hak keçürdi

Andın songra Hakk yolığa saldı dostlar

 

Ottuzikki yaşda yetti Hak'dın fermân

"Bendelikke kabül kıldım kılma armân

Cân berürde bergüm senge nür-ı iman"

Garib cânım şâdmân bolup küldi dostlar

 

Hâlıkımdan haber yetti şâkir boldum

Her kim sögti belki tepti sâbir boldum

Bu âlemde heç uhlamay hâzır boldum

Hây u heves mâ u menlik ketti dostlar

 

Ottuzüçde sâki bolup mey üleştim

Câm-ı şarâb kolğa alıp toya içtim

Leşger tüzep şeytân birle men uruştım

Bihamdillah ikki nefsim öldi dostlar

 

Ottuztörtde âlim bolup dânâ boldum

Hikmet ayt dep Sübhân aydı göyâ boldum

Çil-ten birle şarâp içip hemrâh boldum

İç ü taşım Hak nurığa toldı dostlar

 

Ottuzbeşde mescid kirip devrân sürdüm

Tâliblerge ışk dükânın tola kurdum

Egri yolğa her kim kirdi sögtim urdum

Aşıklarga Hakdın müjde yetti dostlar

 

Ottuzaltı yaşda boldum sâhib-kemâl

Hakk Mustafâ körsettiler menge cemâl

Ol sebebdin közüm yaşlığ kâmetim dâl

Işk hançeri yürek bağrım tildi dostlar

 

Ottuz yetti yaşka kirdim uyğanmadım

İnsâf kılıp Allah sarı tolğanmadım

Seher vaktda zâri kılıp ingrenmedim

Tevbe kıldım Hacem kabul kıldı dostlar

 

Otuzsekkiz yaşka kirdim ömrüm ötti

Yığlamay mu öler vaktım yavuk yetti

Ecel kelip peymânesin menge tuttı

Bilmey kaldım ömrüm ahir boldı dostlar

 

Ottuztokkuz yaşka kirdim kıldım hasret

Vâ-deriğa ötti ömrüm kanı tâat

Tâatlikler Hak kaşıda huş-saadet

Kızıl yüzüm tâat kılmay soldı dostlar

 

Saç bakalım hüb agardı könglüm kara

Rûz-ı mahşer rahm etmeseng hâlim tebâh

Senge ayân amelsizmen köptür günâh

Cümle melek yazuklarım bildi dostlar

 

Pir-i muğan curasıdın katre tattım

Yol tapay dep başım birle tünler kattım

Bihamdillah lutf eyledi nürğa battım

Köngül kuşı lâmekânğa yetti dostlar

 

Kıyâmetni şiddetidin aklım hayrân

Könglüm korkğan cânım hurgan hâne veyran

Sırât atlığ köfrügidin dilim lerzân

Aklım ketip bi-hûş bolup kaldım dostlar

 

Kul Hâce Ahmed kırkğa kirding nefsingni kırk

Munda yığlap âhiretde bolğıl arık

Post-ı imân şeriatdur mağzı tarik

Tarik kirgen Hak'dın uluş aldı dostlar

 

HİKMET-6

 

Yâ İlâhım hamdıng birle hikmet ayttım

Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sanga

Tevbe kılıp günâhımdın korkup kayttım

Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sanga

 

Kırkbirimde ihlâs kıldım yol tapay dep

Erenlerdin her sır körsem men yapay dep

Pir-i muğân izin alıp men öpey dep

Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sanga

 

Kırkikkimde tâlip bolup yolğa kirdim

İhlâs kılıp yalğuz Hakk'a köngil berdim

Arş u kürsi levhdin ötüp kalem kezdim

Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sanga

 

Kırküçümde Haknı izlep nâle kıldım

Köz yaşımnı akkuzuban jâle kıldım

Biyâbânlar kezip özüm vâle kıldım

Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sanga

 

Kırktörtümde muhabbetni bâzârında

Yakam tutup yığlap yürdüm gülzârında

Mansur sıfat başım berip ışk dârında

Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sanga

 

Kırkbeşimde Sendin hacet tilep keldim

Tevbe kıldım her iş kıldım hatâ kıldım

Yâ İlâhım rahmetingni uluğ bildim

Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sanga

 

Kırk altımda zevk u şevkim tolup taştı

Rahmetingdin katre tamdı şeytân kaçtı

Hakdın ilhâm refik bolup bâbın açtı

Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sanga

 

Kırkyettimde yeti yakdın ilham yetti

Sâki bolup câm-ı şarâb Hâcem tuttı

Şeytân kelip nefs hevânı özi yuttı

Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sanga

 

Kırksekkizde aziz cândın bizâr boldum

Günah derdi kesel kıldı bimâr boldum

Ol sebebdin Hakdın korkup bidâr boldum

Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sanga

 

Kırktokkuzda ışkıng tüşti küyüb yandım

Mecnun-sıfat hayl u hişdin kaçıp tandım

Türlüg türlüg cefâ tegdi boyun sundım

Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sanga

 

Elligimde er men dedim fe'lim za'if

Kan tökmedim közlerimdin bağrım ezip

Nefsim üçün yürer edim it dek kezip

Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sanga

 

Kul Hâce Ahmed er bolmasang ölgen yahşi

Kızıl yüzüng kara yerde solgan yahşi

Tufrak-sıfat yer astıda bolgan yahşi

Zâtı uluğ Hâcem sığnıp keldim sanga

 

HİKMET-7

 

"Kul huvallâh" "subhânallâh" vird eylesem

Bir ü Barım didârıngnı körer men mü

Başdın ayağ hasretingde dad eylesem

Bir ü Barım didârıngnı körermen mü

 

Elligbirde çöller kezip giyâh yedim

Tağlar çıkıp tâat kılıp közüm oydım

Didârıngnı körelmedim cândın toydım

Bir ü Barım didârıngnı körermen mü

 

Ellig iki yaşda keçtim hânumândın

Hânumânım ne körüngey belki cândın

Başdın keçtim cândın keçtim hem imândın

Bir ü barım didârıngnı körermen mü

 

Ellig üçde vahdet meydin rûzi kıldı

Yoldın azğan gümrâh edim yolğa saldı

Allah dedim lebbeyk deban kolum aldı

Bir ü Barım didârıngnı körermen mü

 

Elligtörtde vücüdlarım nâlân kıldım

Marifetni meydânıda cevlân kıldım

İsmâil dek aziz cânım kurbân kıldım

Bir ü Barım didârıngnı körermen mü

 

Elligbeşde didâr üçün gedâ boldum

Küydüm yandım gül dek taki fenâ boldum

Bihamdi'llâh didâr izlep eda boldum

Bir ü Barım didârıngnı körermen mü

 

Ellig altı yaşka yetti mungluğ başım

Tevbe kıldım akar mukin közde yaşım

Erenlerdin behre almay köngli taşım

Bir ü Barım didârıngnı körermen mü

 

Elligyetü yaşda ömrüm yeldek ötti

Eyâ dostlar amelsizmen başım kattı

Bihamdillâh pir-i muğân kolum tuttı

Bir ü Barım didârıngnı körermen mü

 

Ellig sekkiz yaşka kirdim men bi-haber

Kahhâr İgem nefsimni kıl zir ü zeber

Himmet berseng şum nefsimge ursam teber

Bir ü Barım didârıngnı körermen mü

 

Ellig tokkuz yaşka yettim dâd u feryâd

Cân bererde cânânımnı kılmadım yâd

Ne yüz birle sanga aytay kılğıl âzâd

Bir ü Barım didârıngnı körermen mü

 

Közüm yumup tâ açkunça yetti altmış

Belim bağlap men kılmadım bir yahşi iş

Keçe kündüz bi-ğam yördüm men yaz u kış

Bir ü Barım didârıngnı körermen mü

 

Altmış Girde şermendemen günahımdın

Eyâ dostlar köp korkamen İlahımdın

Cândın keçip penâh tiley Hudâyımdın

Bir ü Barım didârıngnı körermen mü

 

Altmışikki yaşda Allah pertev saldı

Başdın ayağ ğafletlerim rehâ kıldı

Cânım dilim aklım hûşım Allah dedi

Bir ü Barım didârıngnı körermen mü

 

Altmışüçde nidâ keldi kul yerge kir

Hem cânıngmen, cânanıngmen cânıngnı ber

Hu şemşirin kolğa alıp nefsingni kır

Bir ü Barım didârıngnı körermen mü

 

Kul Hâce Ahmed nefsni teftim nefsni teftim

Andın keyin cânânımnı izlep taptım

Ölmes burun cân bermekni derdin tarttım

Bir ü Barım didârıngnı körermen mü

 

HİKMET-8

 

Subhı sadık düşenbe kün yerge kirdim

Mustafa'ga matem tutub kirdim mena

Altmışüçte sünnet dedi eştib bildim

Mustafa'ga matem tutub kirdim mena

 

Yer üstide yaranlarım matem tuttı

Alem hemme "sultanım" deb na'ra tarttı

Hak'nı tabkan çın sufiler kanlar yuttı

Mustafa'ga matem tutub kirdim mena

 

Elveda deb yer astıga kadem koydum

Yaruğ dünya haram kılıb Hak'nı süydüm

Zikrin aytıb yalguz bolub yalguz küydüm

Mustafa'ga matem tutub kirdim mena

 

"Taha" okub tün keçeler kaim boldım

Keçe namaz kündüzleri saim boldum

Bu hal birle yer astıda daim boldum

Mustafa'ga matem tutub kirdim mena

 

Altmış keçe altmış kündüz bir yol taam

Tang atgunça namaz okub bir yol selam

Altmışüçte boldı ömrim ahir tamam

Mustafa'ga matem tutub kirdim mena

 

Hak Mustafa ruhı kelib boldı imam

Cümle melek yer astıda boldı gulam

Köp yığladım Hak Mustafa berdi in'am

Mustafa'ga matem tutub kirdim mena

 

Miraç tüni nur-ı didem ferzend dedi

Kolum tutub ümmetimsen ümmet dedi

Sünnetimni mehkem tutgıl dilbend dedi

Mustafa'ga matem tutub kirdim mena

 

Kıyametde yol adaşsang yolga salay

Muhammed dep teşne bolsang kolung alay

Ferzendim dek elking tutub cennet kirey

Mustafa'ga matem tutub kirdim mena

 

Ey yaranlar bu söz eştib şevkim artdı

Ümmet dedi iç u taşım nurga batdı

Pertev salıb didarını Hak körsetti

Mustafa'ga matem tutub kirdim mena

 

Didar körüb ruhum uçıb arşga kondı

Musa sıfat vücutlarım küyüb yandı

Mecnun sıfat heylü hişdin kaçıb tandı

Mustafa'ga matem tutub kirdim mena

 

Yer astıda harlığ tarttım köp meşakkat

Tüşek yastık taşdın kılıb çektim mihnet

Ey yaranlar bu dünyada yok feragat

Mustafa'ga matem tutub kirdim mena

 

Ta meşakkat tartmagunça vaslı kayda

Hizmet kılmay derd-i halet bolmas peyda

Can u dilni ta kılmasang Hakk'a şeyda

Mustafa'ga matem tutub kirdim mena

 

Yer astığa kirdim erse bihud boldum

Közüm açıb Mustafa'nı hazır kördüm

Asi cafi ümmetlerni halin sordum

Mustafa'ga matem tutub kirdim mena

 

Eya ferzend mendin sorsang kani ümmet

Ümmet dedi köksüm tola dağ-ı hasret

Ümmet üçün köp tartamın Hak'dın külfet

Mustafa'ga matem tutub kirdim mena

 

Ümmetlerim yazukların her Cum'a keç

Alıb kelgey ya Muhammed sen munı çeç

Ta ki yığlab secde eyley Tengri'ge keç

Mustafa'ga matem tutub kirdim mena

 

Her Cum'a keç ümmetlerni günahını

Alıp kelgey ya Muhammed körgil munı

Ümmetlering neler kılur Ahmed seni

Mustafa'ga matem tutub kirdim mena

 

Men melekdin şerm alurmen ey ümmetim

Yaratkan'dın korkmas musen pest himmetim

Keçe yatmay taat kılsang hoş devletim

Mustafa'ga matem tutub kirdim mena

 

Yer astıga kirdim dostlar biihtiyar

Amin dengler âl u ashab hem çeharyar

Ümmetlerni cürmin keçgil Perverdigar

Mustafa'ga matem tutub kirdim mena

 

Kul Hace Ahmed men defter-i sani aytdım

İkki alem işretlerin meyge sattım

Ölmes burun can aççığın zehrin tattım

Mustafa'ga matem tutub kirdim mena

 

HİKMET-9

 

Eyâ dostlar hasb-i hâlim beyân eyley

Ne sebebdin Hakk'dın korkub ğorga kirdim

Çın derdlikge bu sözlerni ayân eyley

Ol sebebdin Hakk'dın korkub ğorga kirdim

 

Gor içinde keçe kündüz tâ'at kıldım

Tatavvu namâz okub âdet kıldım

Her ne cefa tegse ângâ tâkat kıldım

Ol sebebdin Hakk'dın korkub ğorga kirdim

 

Gor içinde Mustafâ'nı hâzır kördüm

Selâm kılıb adab birle bihud turdum

Asi câfi ümmetlerni hâlin sordum

Ol sebebdin Hakk'dın korkub ğorga kirdim

 

Gorğa kirmek Resûlullâh sünnetleri

Tâat kılmak Hakk Resûlni âdetleri

Gariblerğe rahm kılmak şefkatleri

Ol sebebdin Hakk'dın korkub ğorga kirdim

 

Ümmet bolsang keçe kündüz tınmay yığla

Bağrıng pişib öpkeng teşib yürek dağla

Ecel kelse merdânevar beling bağla

Ol sebebdin Hakk'dın korkub ğorga kirdim

 

Bir kün seni ömrüng bergi bolğay hazân

Ecel kelmey tevbe kılğıl eyâ nâdân

Şayet senge rahm eylegey İzim Yezdân

Ol sebebdin Hakk'dın korkub ğorga kirdim

 

Çın dertlikni işi erür söz-ü güdâz

Köz yaşıdur Hakk kaşıda tuhfe niyâz

Keçe kündüz tınmay kılğıl roze namaz

Ol sebebdin Hakk'dın korkub ğorga kirdim

 

Eyâ ferzend ümmetlerni derdi örter

Fıskı fücur günâhları tağdın artar

Dinni koyub dünyâ malın özge tartar

Ol sebebdin Hakk'dın korkub ğorga kirdim

 

Kul Hâce Ahmed tekbir aytıb suhbet başla

Hâyu heves men menlikni yırak taşla

Seherlerde çârzarb urub tınmay işle

Ol sebebdin Hakk'dın korkub ğorga kirdim

 

HİKMET-10

 

Hak Teala fazlı birle ferman kıldı

İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmed

Altmış üçde sünnetlerin mehkem tutub

İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmed

 

Yer üstide ölmesburun tirik öldüm

Altmışüçte sünnet dedi işitib bildim

Yer astıda canım birle kulluk kıldım

İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmed

 

Erenlerdin feyz u fütuh alalmadım

Yüzyigirmebeşge kirdim bilelmedim

Hak Teala taatların kılalmadım

İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmed

 

Bolgaymen mu Muhammed'ni has ümmeti

Ümmet dese asilerni huş devleti

Baldın tatlığ erür menge bu mihneti

İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmed

 

Bizler üçûn canlar çekti ol Muhammed

Ümmet bolsang gam yemessen yalgan ümmet

Keçe kündüz hasıllarıng ayş ü işret

İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmed

 

Ellik yaşda nida keldi ölmek asan

Şartı oldur sende bolsa nur-ı iman

Tangla barsang didarığa kılur mihman

İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmed

 

Ey mü'minler bu dünyanı payanı yok

Çin bilürsen hergiz munı yalganı yok

Kim bilmese vallah anı imanı yok

İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmed

 

Aslım tufrak neslim tufrak barçadın har

Basıb ötseng murdar cismin kılgusı ar

Kim ar etse şeytan kavmi hevası bar

İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmed

 

Çın zakirge Hüda özi kıldı rahmet

Tangla barsa cennet içre berür hil'at

Ruz-ı mahşer didar körüb sorgay devlet

İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmed

 

Bende bolsang mihnet tartgıl gafil adem

Akil erseng ganimetdür senge şol dem

Emanetdür aziz canın yürme bigam

İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmed

 

Altmışüçde sünnet boldı yerge kirmek

Resul üçün ikki alem berdbad bermek

Aşıklarnı sünnetidür tirik ölmek

İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmed

 

Ümmet bolsang iştib canıng bermes misen

Mustafa'ga canıng kurban kılmaz mısan

Can ne bolğay imanıngnı bermes misen

İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmed

 

Kul Hace Ahmed altmışüçte gaib boldı

Edeb saklap Mustafa'ga naib boldı

Sultan boldı mihnet tartıp tayyib boldı

İşitib okup yerge kirdi Kul Hace Ahmed

 

HİKMET-11

 

Eya dostlar pak ışkını kolga aldım

Bu dünyanı düşmen tutub yürdüm mena

Yakam tutub hazretiğe sığnıp keldim

Işk babıda Mansur sıfat boldum mena

 

Işk yolıda aşık bolup Mansur ötti

Belin bağlab Hak işini mehkem tutdı

Melametler ihanetler köp eşitti

Ey müminler men hem Mansur boldum mena

 

Aşık Mansur Ene'l Hak'nı tilge aldı

Cibril kelip Enel Hak'nı birge aytdı

Cibril kelip başıng ber deb yolga saldı

Darga asılıp didarını kördüm mena

 

Mansur kelgeç dar egilip özi aldı

Batın közi açukları hayran kaldı

Pertev salıp Allah özi nazar kıldı

Vaşuka dep didarını kördüm mena

 

Nida keldi oşal darga "köp boğmağıl

Mehkem turgil her yan bakıp sen ağmağıl

Taşga aydı "emrim tutub sen teğmegil"

"Levhül mahfuz" tahtasıda kördüm mena

 

Üçyüz molla yığlab bitti köp rivayet

Şeriatdur men hem bitey bir rivayet

Tarikatda hakikatda hak himayet

Başım berip Hak sırrını bildim mena

 

Enel Hak'nı ma'nasını bilmes nâdân

Dânâ kerek bu yollarda pak-ı merdan

Akil kullar Hak yadını aydı canan

Candın keçib Canane'ni süydüm mena

 

İma kıldım dânâ bolsa ma'na alsun

Kal ilmidin bitip aydım nişan kalsun

Dürr ü gevher sözlerimni içge salsun

Haldın aytıp aşıklarga berdim mena

 

Essiz Mansur harlık birle boldı eda

Bir söz birle yaranlardın boldı cüda

Hali dilin heçkim bilmes Tengrim güvah

Kanlar yutup men hem güvah boldım mena

 

Şah Mansur'nı Enel Hakk'ı bica emes

Yolnı tabkan bizge ohşaş gümrah emes

Her nâcinsler bu sözlerdin âgâh emes

Âgâh bolup buy-ı Huda aldım mena

 

Bir tün seher garib Mansur köb yığladı

Pertev salıp Allah özi rahmeyledi

Andın songra çilten bakıp şarab berdi

Dânâlarga bu sözlemi aydım mena

 

Nâdânlarga essiz sözüm hayf hikmet

Ademmen dep belin bağlab kanı himmet

Dünya üçün bir biriğe kılmas şefkat

Zalimlerge esir bolup öldüm mena

 

Zalimlerde had ne bolğay bizde günah

Dervişlerni hulkı murdar ötmez dua

Ol sebebdin padşah kılur bizge cefa

Ayet hadis manasıdın aydım mena

 

Zalim eğer cefa kılsa Allah degil

Elking açıb dua eylep boyun sungıl

Hak dadingge yetmes bolsa gile kılgıl

Hak'dın eştip bu sözlerni aydım mena

 

Zalim eğer zulm eylese menge yığla

Yaşıng saçıp menge sığnıp beling bağla

Haram şüphe terk etiben yürek dağla

Zalimlerge yüz ming bela berdim mena

 

Zalimlerni kurbı nedür men yaratkan

Yaratkan'nı menzur kılmay sen unutkan

Mendin keçib zalimlerni elkin tutkan

Zalimlerge özüm rivac berdim mena

 

Senge ceza Yaratkan'ga yalbarmadıng

Allah deban tünler turub ingrenmeding

Hakikatdın sözler aydım işitmeding

Zalimlerni elkin uzun kıldım mena

 

Ey bihaber Hakk'a köngil yügürtmeding

Dünya haram andın köngil sovutmadıng

Nefsdin keçib Allah sarı tolğanmadıng

Bu nefs üçün zâr u hayran boldum mena

 

Zalimlerni şikve kılma zalim özüng

Huyung riya tesir kılmas halka sözüng

Dünya malın tolaberdim toymas közüng

Harislerni siccin içre saldım mena

 

La'li lebi cünbüş kılıb aydı seni

Can u dilim ümmederim köz revşeni

Hakk'a kulluk menge ümmet bolgan kanı

Çin ümmetni sinesige koydum mena

 

Kul Hace Ahmed Hak sözini sözlep ötdi.

"Aynel-yakin" tarikatde bozlap ötdi

"İlmel-yakin" şeriatnı közlep ötdi

"Hakkel-yakin" hakikatdın aydım mena

 

HİKMET-12

 

Tealallah aşıklarga berdi ışkın

Şakir bolup ortab yanıp küydüm mena

İkki alem közlerimge haşhaş dane

Körünmedi yalğuz Hak'nı süydüm mena

 

Candın keçip yalğuz Hak'nı canğa koştum

Andın songra derya bolup tolup taştım

Lamekan'nı seyr etiban makam aştım

Dünya ukbin yüz ming talak koydım mena

 

Hak aldıda akl-ı kamil dem uralmas

Işk şiddeti tuğyan kılsa bir dem turmas

Pervane dek ahger bolub özin bilmes

Bu sırlarnı Canane'din tuydum mena

 

Tarikatnı yollarını ukbası köp

Pak ışkını kolğa almay bolmas yürüp

Didarını körse bolmas tün kün uyup

Heç uhlamay didarını kördüm mena

 

Tarikatnı yolı kattığ turfa şaştım

Başım kattı Pir-i muğan sarı kaçtım

Pir etegin tutup batın közin açtım

Resva bolup yollar kezip yürdüm mena

 

Tarikatnı yollarıdur kattığ azab

Bu yollarda neçe aşık boldı turab

Işk yolığa her kim kirse hali harab

Erenlerdin yolnı sorap yürdüm mena

 

Tarikatnı yollarıdur turfa uluğ

Ruzi kılgan bendesige bolğay yavuğ

Uçkunige takat kılmas yetti tamuğ

Ey yaranlar aziz candın toydum mena

 

Hakikatnıng manasige yetgen kişi

Bihud bolup küyüb yanar içi taşı

Kanlar akar közleridin akkan yaşı

Köz yaşımnı tuhfe kılıb bardım mena

 

Şeriatdur aşıklarnı efsanesi

Arif aşık tarikatnı dürdanesi

Kayda barsa cananesi hemhanesi

Bu sırlarnı arş üstide kördüm mena

 

Muhabbetni bağın kezmey aşık bolmas

Harlık-zârlık tartmagunca nefsing ölmes

Bir katrege kani bolmay ol dür bolmas

Kani bolub has gevheridin aldım mena

 

Işk otıga küygen aşık rengi uçar

Ukba sarı cedel kılıb mundın köçer

Munda bolgan girihlerni anda açar

Resul dünya cife dedi koydum mena

 

Hakikatlik aşıklarnı rengi sonuk

Ayinege nazar kılsa andın tanuk

Özi hayran köngli veyran közi yaşluk

Kudretige hayran bolup kaldım mena

 

Allah aydı köb yığlasang körgüng meni

Zari kılsang bendem deban ayğum seni

Candın keçib meni ister aşık kanı

İlham keldi çın kulakğa aldım mena

 

Çın köngülde küygenlerge didar ata

Yalğan aşık yolğa kirse hemme hata

Çın aşıknı közi yaşlık kaddi düta

Düta bolup yer astığa kirdim mena

 

Hakikatlığ çın aşıkga tuhfe bergüm

Ruzı mahşer neçüksen dep halin sorgum

Şefi' bolup şefaatnı özüm kılgum

Rahmetingdin ümid tutub keldim mena

 

Kul Hace Ahmed Hak yadını algıl müdam

Hak'dın korkub tınmay yığla aleddevam

Namaz okub ruze tutub her subh u şam

Mundağ kılıb muradımğa yettim mena

 

HİKMET-13

 

Ol Kâdirim kudret birle nazar kıldı

Hurrem bolup yer astığa kirdim mena

Garib bendeng bu dünyâdın sefer kıldı

Mahrem bolup yer astığa kirdim mena

 

Zâkir bolup şâkir bolup Haknı taptım

Dünya ukbâ harâm kılıp yançıp teftim

Şeydâ bolup resvâ bolup cândın öttim

Bi-gam bolup yer astığa kirdim mena

 

Şumluğumdın tağ u taşlar sögti meni

Fasih tilde sögüp aydı tuhfeng kanı

Aşık bolsang evvel barıp Haknı tanı

Mahrem bolup yer astığa kirdim mena

 

Sizni bizni Hak yarattı tâat üçün

Ey bul-aceb içmek yemek râhat üçün

Kâlü belâ dedi rühum mihnet üçün

Edhem bolup yer astığa kirdim mena

 

Nefsim meni köp yügürtti Hakka bakmay

Keçe kündüz biğam yürdüm yaşım akmay

Hây u heves ma u menlik otka yakmay

Pürğam bolup yer astığa kirdim mena

 

Kulnı körsem, kulı bolup hizmet kılsam

Tufrak-sıfat yol üstide yolı bolsam

Aşıklarnı küyüp uçkan küli bolsam

Hemdem bolup yer astığa kirdim mena

 

Cândın keçip mihnet tarttım bendem dedi

Kanlar yutup Allah dedim rahm eyledi

Duzah içre kalmasun dep ğamım yedi

Hurrem bolup yer astığa kirdim mena

 

Yaşım yetti altmış üçke bir künçe yok

Vâ-deriğâ Haknı tapmay könglüm sınuk

Yer üstide sultânmen dep boldum uluğ

Şâkir bolup yer astığa kirdim mena

 

Şeyhmen deban da'vâ kılıp yolda kaldım

Feşu destâr puçek pulğa satıp keldim

Nefs ü heva tuğyan kıldı harıp kaldım

Bidem bolup yer astığa kirdim mena

 

Başım tufrak özüm tufrak cismim tufrak

Hak vaslığa yetermen dep rûhum müştâk

Küydüm yandım bolalmadım hergiz affak

Şebnem bolup yer astığa kirdim mena

 

Pir-i muğân nazar kıldı şarâp içtim

Şibli yanglığ sema urup candın keçtim

Sermest bolup el ü halkdın tanıp kaçtım

Zemzem bolup yer astığa kirdim mena

 

Kul Hâce Ahmed nâsih bolsang özüngge bol

Aşık bolsang cândın keçip bir yolı öl

Nâdânlarğa aytsan sözing kılmas kabûl

Mehkem bolup yer astığa kirdim mena

 

HİKMET-14

 

Eya dostlar nâdân birle ülfet bolup

Bağrım küyüb candın toyup öldüm mena

Toğrı aytsam egri yolga boynım tolğar

Kanlar yutup gam zehrige toydum mena

 

Nâdân birle ötken ömring nar sakar

Nâdân bolsa duzah andın kılgay hazer

Nâdân birle duzah sarı kılmang sefer

Nâdân içre hazan yanglığ soldum mena

 

Dua kılıng nâdânlarnı yüzün körmey

Hak Te'ala refik bolsa bir dem turmay

Bimar bolsa nâdânlarnı halin sormay

Nâdânlardın yüz ming cefa kördüm mena

 

Dad eylesem Hak dâdımge yeter mukin?

Köksümdeki zengarlarım keter mukin?

Hemme nâdân bu alemden keter mukin?

Nâdânlardın yüz ming cefa kördüm mena

 

Hak vaslını izlep tabmay hayranemen

Tınmay yığlap köngli buzuk divanemen

Halim sorsan men talib-i cananemen

Canan izlep fena bolup keldim mena

 

Yer astıga kaçıp kirdim nâdânlardın

Elkim açıb dua tilep merdanlardın

Garib canım yüz tasadduk dânâlardın

Dânâ tabmay yer astıga kirdim mena

 

Nâdânlarnı mendin sorma köksüm çaka

Hak'dın korkub matem kursam küler kahkah

Ağzı açuk nefsi uluğ misli lakka

Nâdânlardın korkup senge keldim mena

 

Tama kılma nâdânlardın kadring bilmes

Zulmet içre yol adaşsang yolga salmas

Boynung kısıp zari kılsang kolung almas

Nâdânlarnı şikve eyleb keldim mena

 

Evvel ahır hublar ketti kaldım yalğuz

Nadânlardın işitmedim bir yahşi söz

Dânâ ketti nâdân kaldı yedim efsus

Yolnı tabmay hayran bolup kaldım mena

 

Dağ-ı hicran ezdi bağrım kani derdmend

Dânâ tufrak nâdânlarnı köksi belend

Ayet hadis beyan kılsam kılmas pisend

Köksüm teşing derd u gamga toldum mena

 

Derd u halet tuğyan kıldı bar mu tabib

Arz-u halim senge aytay yalğuz habib

Barça talib uluş aldı men bi-nasib

Uluş istep düta bolup keldim mena

 

Han-ü manıng terk eyleben uluş algıl

Ey bi-haber dünya işin arka salgıl

Allah sahi lutfın körüb hayran kalgıl

Köremen dep fena bolup keldim mena

 

Men defter-i sani aytdım sizge yâdgar

Ervahımdın meded tileb okung zinhar

Dua kılay vasıl kılsun Perverdigar

Rahman İgem arz etgeli keldim mena

 

Hikmetimdin behre algan közge sürsün

İhlas birle közge sürtüb didar körsün

Şartı oldu riyazetge boyun sunsun

Canlar keçip Canane'ni kördüm mena

 

Didar üçün geda boldum amin dengler

Ey talibler halim körüb gamım yengler

Yolda kalgan Kul Ahmed'ge yol beringler

Yolnı izlep geda bolup keldim mena

 

Kul Hace Ahmed geda bolsang Hakk'a bolgıl

Başıng birle erenlerge hizmet kılgıl

Nazar tabsang halka kurup suhbet kılgıl

Halka içre âgâh bolup turdum mena

 

HİKMET-15

 

"Fezkürullah kesiran" dep ayet keldi

Zikrin aytıb zari kılıb yürdüm mena

Didarını aşıklarga vade kıldı

Işk yolıda canım berip yürdüm mena

 

Çın aşıknı Allah süyüp bendem dedi

Ara yolda kalmasun dep gamın yedi

Yalğancılar didarımnı körmes dedi

Işk babıda mehkem bolup turdum mena

 

Akil erseng gorıstandın haber algıl

Men hem şundağ bolurmen dep ibret algıl

Mutua kabl-el temutu'ğa amel kılgıl

Bu hadisni fikr eyleben öldüm mena

 

Haber berür "felizehu kalilen" dep

Yene aytur "veleyebku kesiran" dep

Bu ayetni manasige amel kıl dep

Bu dünyada hiç külmeyin yürdüm mena

 

Amelsizler kahkah külür hurrem yürür

Fermanige boyun sungan pürgam yürür

Keçe kündüz dideleri pürnem yürür

Köz yaşımnı derya kılıp yürdüm mena

 

Nefsdin keçip çın aşıklar Allah dedi

Seher turub çarzarb urub közin oydu

Rahmeyleben Allah özi nazar saldı

Andın songra derya bolup taşdım mena

 

Zalim nefsim hiç salmayın otka saldı

Vücudlarım öz öziden küyüb yandı

Müşriklerni imanını şeytan aldı

Euzübillah bismillah dep yürdüm mena

 

Münafıklar duzah içre küyüb yangay

İman etken halis bolup yanıb çıkkay

İmansızlar evvel ahır küyüb yangay

Uğanımdın iman tilep yürdüm mena

 

Nefsim beni heva kıldı tarta şaştım

Başım alıp Pir-i muğan sarrı kaçtım

Kul Hace Ahmed ukbalardın yelib aştım

Uçkan kuş dek lamekanga aştım mena

 

HİKMET-16

 

Vâ-deriğâ neçük kılğum garibliğde

Garibliğde ğurbet içre kaldım mena

Horâsân u Şâm u Irâk niyyet kılıp

Gâribliğni köp kadrini bildim mena

 

Neler kelse körmek kerek ol Hudâdın

Yusufını ayırdılar ol Kenândın

Toğgan yerim ol mübârek Türkistândın

Bağırımğa taşnı urup keldim mena

 

Gurbet tegdi Mustafâ dek erenlerge

Otuz üç ming sahâbe hem yârânlarğa

Ebûbekir Ömer Osmân Murtazâğa

Gurbet tegdi alarğa hem aygum mena

 

Gurbet tegse puhte kılur köp hâmlarnı

Dânâ kılur hem hâs kılur köpâmlarnı

Kiyer kir ton tapsa yeyür taâmlarnı

Anıng üçün Türkistanğa keldim mena

 

Garibliğde yüz yıl tursa erür mihmân

Taht u baht u bûstânları erür zindân

Gariblıgde kul boldı ol Mahmud Sultân

Ey yârânlar gurbet İçre küydüm mena

 

Garibliğde Arslan Babam izlep taptı

Her sır körüp perde birle büküp yaptı

Bihamdillâh kördüm dedi izim öpti

Uşbu sırnı körup hayrân kaldım mena

 

Arzulıkmen karındaşlığ vilâyetge

Uluğ babam ravzası ol ak türbetge

Babamnı rûhı saldı meni bu gurbetge

Hiç bilmesmen neçük taksir kıldım mena

 

Kul Hâce Ahmed sözlegeni Hak'nı yadı

İşitmegen dostlarığa kalsun pendi

Gurbedenip öz şehrige kaytıp yandı

Türkistan'da mezar bolup kaldım mena

 

HİKMET-17

 

Köngil közi yarutmayın tâat kılsa

Dergâhığa makbul emes bildim mena

Hakikatdan bu sözlerni pâk örgenip

Lâ-mekânda Hakdın sebak aldım mena

 

Bir ü Barım sebak berdi perde açıp

Yer ü kökde turalmadı şeytân kaçıp

İşret kılıp vahdet meydin toya içip

Lâ-mekânda Hakdın sebak aldım mena

 

Işk makâmı türlüg makâm aklıng yetmes

Başdın ayağ cebr cefâ mihnet ketmes

Melâmetler ihânetler kılsa ötmes

Lâ-mekânda Hakdın sebak aldım mena

 

Işk belâsı başka tüşse nâlân kılur

Aklıng alıp bihûş kılıp hayrân kılur

Köngül közi açılğan song giryân kılur

Lâ-mekânda Hakdın sebak aldım mena

 

Yığlar erdim seher vaktda nidâ keldi

Didarımnı körsetey dep vade kıldı

Aklım alıp bihüş kılıp ışkın saldı

Lâ-mekânda Hakdın sebak aldım mena

 

Munda cefâ çekkenlerge didârı taht

Rûr-ı mahşer atâ kılğay hem taht u baht

Yaratkanda kılğan özi âşıkka ahd

Lâ-mekânda Hakdın sebak aldım mena

 

Çöller kezip halkdın bezip ışkın sorgıl

Bende bolsang Hakdın korkup yığlap yürgil

Didârını taleb kılsang hâzır bolgıl

Lâ-mekânda Hakdın sebak aldım mena

 

Közlerimdin kanlar töküp yâd etmedim

Yüz ming türlüg mihnet saldın dâd etmedim

Sendin korkup hasta könglüm şâd etmedim

Lâ-mekânda Hakdın sebak aldım mena

 

Allah derdi satkun ermes satıp alsang

Pir-i muğân hizmetide hâk bolmasang

Hak yolığa kirip bolmas pâk bolmasang

Lâ-mekânda Hakdın sebak aldım mena

 

Ey yârânlar ışk derdige devâ bolmas

Tâ tirigsen ışk defteri eda bolmas

Tar lahedde üstühânı cüdâ bolmas

Lâ-mekânda Hakdın sebak aldım mena

 

Işk pâdişâh âşık fakir dem uralmas

Hakdın ruhsat bolmağunca sözleyelmes

Hak pendini alğan dünyâ izleyelmes

Lâ-mekânda Hakdın sebak aldım mena

 

Kul Hâce Ahmed yetti yaşda sebak kıldım

Sekkizimde dünyâ ukbin talak koydım

Tokkuzumda Hudâyımnı hâzır bildim

Lâ-mekânda Hakdın sebak aldım mena

 

HİKMET-18

 

Huş gayibdin yetüşti yahşı sözüm teberrük

Aşık bolsang ey tâlib riyâzetde beling bük

Tün keçeler uhlamay yaş ornığa kanıng tök

Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük

 

Arslan babam aydılar tâliblerde yok ihlâs

Piring hâzır bolganda ne hacet Hızru İlyâs

Pirge kadem koyganda yâl aytma ğavsu’l-ğıyâs

Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük

 

Talibmen dep ayturlar vallâh billâh nâ-insâf

Nâ-mahremge bakarlar közleride yok insaf

Kişi mâlın yeyürler çün dilleri emes sâf

Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük

 

Pir hizmetin kılduk dep tâlibmen dep yürerler

Yiyip harâm harışnı kolbârığa urarlar

Közleride nemi yok halka içre kirerler

Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük

 

Zâkirmen dep zar urar çıkmas köziden yaşı

Dilleride ğamı yok nâgeh ağrığay başı

Mekr ü hîle kılurlar malûm Hudâğa işi

Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük

 

Tâlibmen dep ayturlar könglide yok zerre nur

Çın tâlibni sorsangız içi, taşı gevher, dür

Hakk'a ayan sırları yemişleri safa nur

Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük

 

Suretleri sufi-nakş kıyâmetdin korkmaslar

Fısk u fücur hâsılı günâhlardın hürkmesler

Riya tesbih elkinde yığlap yaşın tökmesler

Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük

 

Riyâ tesbih elkinde zünnâr yahşı bilsengiz

Hak rızâsı buturur ışk sevdasın kılsangız

Işkın alıp mahşerde rüsvâ bolup tursangız

Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük

 

Işkka kadem koyğanlar Hak dîdârın körerler

Musâ-sıfat mahşerde Hak'dın seval sorarlar

Sermest bolup vaslıda Hû zikrini kurarlar

Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük

 

İnşâallâh işitkenni Hakdın tilep alurmen

Şeytân yolıdın alıp Hak yolığa salurmen

Meded kılsa Mustafa günâhların tilermen

Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük

 

Arslan babnı sorsangız peygamberge etibâr

Sahabeler uluğı hâs bende-i kirdikâr

Yatkan yeri nâ-hemvâr bir kâze-i hârzâr

Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük

 

Çârşenbe kün eşitip nâgah hazret bardılar

Arslan bâbnıng üyige ol kün mihmân boldılar

Yatkan yemi nâ-hemvâr körüp hayrân kaldılar

Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük

 

Ol Muhammed Mustafa turup duâ kıldılar

Melâyikler âmin dep elkin açıp turdılar

Şundağ ümmet berding dep Hak şükrünü kıldılar

Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük

 

Sahâbeler aydılar Arslan bâbdur atıngız

Arablarnı uluğı pâkizedür zâtıngız

Terbiyet-i ten farz dedi farça salıp yattıngız

Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük

 

Ahir zaman ümmetleri nakş kılur üylerin

Nefs hevâğa kıvanıp bozar her dem huyların

Şân u şevketler birle ber-pâ kılur boyların

Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük

 

Ahir zaman ümmetleri dünyâ fâni bilmesler

Ketkenlerni körüben andın ibret almaslar

Erenlerni kılğanın körüb közge ilmesler

Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük

 

Yahşı yollardın azıp yaman yolğa avuşkan

Şeytân-laîn pirim dep dâmeniğe yapuşkan

Azâzilni pirim dep erte ahşam körüşken

Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük

 

İmân islâmın alıp ölmeymen dep külüşken

Ölmeymen dep dünyâda Mevlâm birle uruşken

Gafillik birle her dem ömrini ber-bâd bergen

Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük

 

Vaktı yetse azrâil emânetni ber degey

Şeytân-lain pirim dep cân bererde körüngey

İmân islâmın alıp hâl-ı dilin sormagey

Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük

 

Tevbe kılsa tevbesin Mevlâm kabûl kılmagey

Allah dese Hâcesi kolın tutup almagey

Cürm û isyân girihin pirge barıp çeçmegey

Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük

 

Yetti yaşda Arslan Bâb Türkistanğa keldiler

Başım koyup yığladım hâlim körüp küldiler

Ming bir zikrin örgetip mihribânlığ kıldılar

Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük

 

Kelâm kıldım hurmâdın menge vahşet kıldılar

Ey bi-edeb gödek, dep asâ alıp sürdiler

Vahşetidin korkmadım menge bakıp turdılar

Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük

 

Ağzıng açkıl ey gödek emânetin bereyim

Mezesini yutmadım aç ağzıngğa salayım

Hak Resülnı buyruğın ümmet bolsam kılayım

Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük

 

Ağzım açtım saldılar hurmâ ıssı kıldı mest

İkki âlemdin keçip va'llâh boldum Hak-perest

Hâce mollâ yığıldı alıp yördi dest-be-dest

Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük

 

Babam aydı "Ey balam teklif kılmadıng menge

Beşyüz yıldur kâmımda saklap erdim men senge"

"Mezesini siz alıp tilfın berdingiz menge"

Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük

 

Babam aydı "Ey balam kaşımda tur öleyim

Cenâzemni okup köm, cân tasadduk kılayım

Meded kılsa Mustafa İlliyyin'ge kireyim"

Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük

 

Yığlap aydım "Ey baba yaş gödekmen bilmesmen

Gorungıznı kazsalar men köterip salalmasmen

Hak Mustafa sünnetin gödekmen bilelmesmen"

Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük

 

Babam aydı "Ey balam melâyikler yığılğay

Cebrâil imâm bolup özgeler tâbi bolğay;

Mikâilu İsrâfil köterip gorga koyğay"

Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük

 

Kul Hâce Ahmed sözüngni nâdanlarğa aytmağıl

Sözni aytıp nâdanğâ pûçek pulğa satmağıl

Açdın ölseng nâmerddin hergiz minnet tartmağıl

Arslan babam sözlerin işitingiz teberrük

 

HİKMET-19

 

Kudret birle Hakk'dın sizge ferman boldı

Tübsiz tengiz içre yalğuz tüştüm dostlar

Ol tengizge Oğan İzim ferman kıldı.

Bihamdillah sağ-selamet çıktım dostlar

 

Yaşım yetti, ömrüm ketti, kökke uçtum

Bağrım taştı, aklım şaştı, yerge tüştüm

Nefs u şeytan hayli birle köb uruştum

Sabr u rıza makamatın aştım dostlar

 

Tokkuzumda tükel tozdum tokunmadum

On yaşımda ong yanımga örgülmedim

Onbirimde öz nefsimge boldum

Fakr u rıza makamatın keçtim dostlar

 

Onikkimde barça ervah kelam kıldı

Hurlar karşı kelib menge selam kıldı

Sır şerbetini saki bolub menge sundı

Anı alıb edeb birle içtim dostlar

 

Onüçümde gevvas bolub derya çomdım

Marifetni gevherini sırdın terdim

Şemin körüb pervanedek özüm urdum

Bihuş bolub aklım yitti şaştım dostlar

 

Ontörtümde tufrak sıfat harlığ tarttım

"Hu-Hu" teyu başım birle tünler kattım

Ming altunlık kıymetini birge sattım

Andın songra kanat tokub uçtım dostlar

 

Onbeşimde dergahinge yanıb keldim

Yazuk birle her iş kıldım hata kıldım

Tevbe kılıb Hakk'a boyun sunub keldim

Tevbe kılıp yazuklardın kaçtım dostlar

 

Cebrail vahiy keltürdi Hak Rasulğe

Ayet keldi zikr etgin deb cüz vü küllğe

Hızr babam saldı meni uşbu yolğa

Andın songra derya bolub taştım dostlar

 

Şeriatnıng bostanıda cevlan kıldım

Tarikatnıng gülzarında seyran kıldım

Hakikatdın kanat tutub tayran kıldım

Marifetning eşigini açtım dostlar.

 

'Elest" hamrın Pir-i muğan toya berdi

İçeberdim mikdarımca kuyaberdi

Kul Hace Ahmed içim-tşım küyeberdi.

Taliblerge dürr ü gevher saçtım dostlar.

 

HİKMET-20

 

Muhabbetni câmın içken divâneler

Kıyamet kün ot ağzıdın saçar dostlar

Kudret birle yaratılgan yetti tamuğ

Aşıklarnı narasıdın kaçar dostlar

 

Duzah yığlap dâd eylegey Hudâyige

Tâkatım yok âşıklarnı bir âhige

Kaçıp barğay Hakk Te'âlâ penâhige

Aşıklarnı yaşı birle öçer dostlar

 

Aşıklarnı ışk dükânın barsa kurup

Yaşın saçıp kögsin açıp yüzin sürüp

İnşâallâh duzah kaçğay andın korkup

Yetti âsmân tâkat kılmay köçer dostlar

 

Rahmân İgem sâki bolup mey içürse

Ehlü ayâl hânumândın pâk keçürse

Vücûdımdın azâzilni Hak kaçursa

Cürmü isyan girihlerin açar dostlar

 

Işk bâbını Hak yüzige vâ eylese

Hâs ışkını köngül içre câ eylese

Lutf eylese ikki âlem şah eylese

Aşıkları Hak sarığa uçar dostlar

 

Sübhân İgem bir katre mey kılsa inâm

Zıkr-i sırnı ayta ayta kılsam tamâm

Hur u ğılmân cümle melek anga gulâm

Uçmah içre harîr tonlar biçer dostlar

 

Allah deban gordın kopsa âlem küyer

Hâs bendem dep Rahmân İgem yalğuz süyer

Yaş ornığa kanın töküp yüzni boyar

Hamdın aytsa şeytân-laîn kaçar dostlar

 

Men aytmadım Allah özi vade kıldı

Yolsız idim lutf eyleben yolğa saldı

Garib bolup nâle kıldım kolum aldı

Andağ âşık şevk şarâbın içer dostlar

 

Kul Hâce Ahmed ışksızlarnı işi düşvâr

Tangla barsa Hak körsetmes anga didâr

Arş u kürsi levh ü kalem hemme bizâr

Işksızlarğa dozah bâbın açar dostlar.

 

HİKMET-21

 

Asi câfi kulung keldi dergâhingge

Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"

Erklik Kadir yığlab keldim bârgahingge

Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"

 

Tün keçeler tang atkunça yatmak işim

Seher turub râz etmedi mungluğ başım

Nedâmetde akar mukin közde yaşım

Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"

 

Yolsuz yolğa kirdim dostlar halim harab

Halkdın sorsam heç kim bermes menge cevab

Halıkımsen yol körsetgil âlicenâb

Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"

 

Hıcâletde korkub keldim günahımdın

Zâtı uluğ perverdigar ilâhımdın

Nidâ keldi "Nevmid koymay dergâhimdin"

Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"

 

Yığlab keldim Hazretingge eyâ şâhım

Kabsab keldi karanğulık çıkkıl mâhım

Padşahimsen Bir ü Bârım tekyegâhım

Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"

 

Başdın ayağ boldı günah kayda baray

Yol adaşgan itdek bolup kimdin soray

Bu hâl birle didarıngnı kaydın körey

Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"

 

Men berkitsem elk-ayak cümle güvah

Rahmet etib sen keçmeseng halim tebah

Şermendemen dermandemen köbtür günah

Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"

 

Günah derdi bimâr kıldı tabibimsen

Mahbubumsen dermanımsen habibimsen

Yolda kaldım halim sorar refikimsen

Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"

 

Fasık facir rahmetingdin nevmid emes

Sendin özge heç kim meni yolğa salmas

Lutf etmeseng müşküllerim âsân bolmas

Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"

 

Heç kişi yok yerde kökde sensen Kadir

Şekkim yoktur bu sözümde özüng nazır

Hem yekkesen yeganesen bişek hazır

Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"

 

Men yolungda baş bermedim Kadir Hüda

Baş ne bolğay ğarib canım yüzming feda

Derd hem özüng derman özüng lutfung deva

Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"

 

Can u iman ğızasıdur seni zevking

Canım berip satkun alay seni ışkıng

Roz-ı mahşer şefi bolğay seni şevking

Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"

 

"Kul Huvallah Sübhan Allah" din kamçısı

Roze namaz tesbih tehlil Hakk elçisi

Pir-i muğan taliplerini yol başçısı

Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"

 

"Ente'l-Hâdi Ente'l-Hakk" nı zikrin aytsam

Hadi bolsang egri yoldın rastka kaytsam

Hû zikrini tilge alıb na'ra tartsam

Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"

 

"Ente'l-Hâdi Ente'l-Hakk"nı zikri kavi

Pir-i muğan sözleridin alsa fetvi

Batınları revşen bolup bolur yahşi

Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"

 

Kul Hâce Ahmed rahmetingdin ümit tutay

Hacem meni bendem dese şükrin etey

Bendem demey yüz ögürse neçük aytay

Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"

 

HİKMET-22

 

Huş kudretliğ Perverdigar Bir u Barım

Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"

Zatı uluğ Rahman igem hem Cebbarım

Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"

 

Seher vaktte yığlab töksem kanlar közdin

Könglüm açıb agah bolay yahşi sözdin

Kudretige mahv bolup ketey özdin

Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"

 

İcâbetni andın tileb kıl münâcat

Hâcetingni revâ kılğay kazı hâcât

Rahmet derya tolub taşar yetse furat

Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"

 

Ey dâd igem heç yetmedi senge dâdım

Yer ü kökni nâlân kıldı bul feryadım

Roz-ı mahşer kıçkırğaymu kel âzadım

Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"

 

Bende bolsang zikrin ayğıl kolung alsun

Yoldın azsang rehber bolup yolğa salsun

Seherlerde zârı kılğıl rahmi kelsün

Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"

 

"Ente'l-Hâdi Ente'l-Hakk"nı zikr-i Allah

Hakk zikrini ayğıl tınmay bolgung âgâh

Rahim Mevlam nazar kılsa olur nâgâh

Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"

 

"Ente'l-Hâdi ente'l-Hakk"nı zikri dilde

Bilmes nâdân zikrin aytıb zahir tilde

Menmen degen şeyh-i zaman âbu gilde

Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"

 

"Ente'l-Hâdi Ente'l-Hakk"nı zikri uluğ

Hakk zikrini vird eylegen köngli sınuğ

Vird eylemey şeyhmen dese câyı tamuğ

Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"

 

Ey yârânlar nefs elkidin ermandemen

İsyan yüki duta kıldı dermandemen

Aciz kulung her ne kılsang fermandemen

Kolum tutub yolğa salgıl "Ente'l-Hâdi"

 

Kul Hace Ahmed nefsdin uluğ bela bolmas

Yol üstide tufrak bolsam kafir olmas

Yer ü kökdin to'ma bersem hergiz toymas

Kolum tutub yolğa salgil "Ente'l-Hâdi"

 

HİKMET-23

 

"Kad allemna ente fikülliumur"

Ente Kafi ente Afi ya Gafur

"Kafi filgaybı huvemen filhuzur"

Ente Kafi ente Afi ya Gafur

 

Mustafa der haleti naz erdiler

Bir güruhnı asi dep kayğurdiler

"Ümmetim vay ümmetim" dep aydılar

Ente Kafi ente Afi ya Gafur

 

Bizni süydi özgelerni süymedi

Hem ata hem anasını süymedi

Yarlığadım demegünçe koymadı

Ente Kafi ente Afi ya Gafur

 

Hak Te'ala'dın nida keldi anga

Ümmetin işin havale kıl menge

Cümlesin bağışlayım anda senge

Ente Kafi ente Afi ya Gafur

 

Aydı mendin songra ümmet bolgusı

Farz u sünnetni koyub fısk etküsi

Ekseri ümmetdin iman ketgüsi

Ente Kafi ente Afi ya Gafur

 

Ümmetim ümmetler içre safidür

Neyleyin köpregi asi cafidür

Kadirim öz vadesige vafidür

Ente Kafi ente Afi ya Gafur

 

Miskin Ahmed sen bu yazuk zehridin

Kutulung içseng şarabı mehridin

Gerçi köp korkgum İlahım kahrıdın

Ente Kafi ente Afi ya Gafur

 

HİKMET-24

 

Hudavenda meni salgıl öz yolunga

Nefs elkide harib eda boldum mena

Fısk u fücur tolub taşıb haddın aştı

Gark-ab bolub isyan içre kaldım mena

 

Dünya necis talib bolup it dek yürdim

İsteb anı arkasıdın tün kün kuvdım

Emrin tutmay Hak yoluga közüm yumdım

Kayda baray eya dostlar netküm mena

 

Nefs ü şeytan esir kıldı Ademoğlın

Şuturlayın bağlab aldı ikki kolın

Ne müşküldür ong u solnı bilmey yolın

Vaderiğa hasret birle bargum mena

 

Yok mening dek şum bela alem-ara

Hiç bolmadı mendin rıza halku Hüda

Emdi boldı ahir meni yüzüm kara

Vaveyleta evvel nege boldum mena

 

Ata kılgan aziz cannı bilmedim men

Zahir batın hazırsen dep turmadım men

Kara yüzüm dergahingge sürmedim men

Ya Rabbena her ne kılsang keldim mena

 

Takatım yok eger baksam gûnahımge

Kılay tövbe kaçıp keldim penahingge

Rahmet birle nazar kılgıl Hace Ahmed'ge

Her ne kılsang men bineva keldim mena