Tasavvuf    Kitablığı
Sufinin  Kütübhanesi

* Divân-ı Hikmet / Hoca Ahmed Yesevî

   -Asıl Metin-

DİVAN-I   HİKMET

1.KISIM  :   1.-24. Hikmet 

2.KISIM  :   25-48. Hikmet 

3.KISIM  :   49-72. Hikmet 

4.KISIM   :  73-96. Hikmet 

5.KISIM   :  97-120. Hikmet

6.KISIM   :  121-144.  Hikmet & Münacaat   

 

 

   -Türkiye Türkçesine Aktarım-

DİVAN-I HİKMET

Türkiye   Türkçesi    Metinler

1-10. Hikmetler    11-20. Hikmetler   21-30. Hikmetler   31-40. Hikmetler    41-50. Hikmetler  51-60. Hikmetler  61-70. Hikmetler  71-80. Hikmetler   81-90. Hikmetler   91-100.Hikmetler 101-110.Hikmetler 111-120.Hikmetler  121-130.Hikmetler   131-140.Hikmetler 141-144.Hikmetler& Münacaât

 

* İşaret Taşları/ Dr. Hayati Bice

* Menâkıb-ı Şerefiyye

       

* Mulay el-Arabî ed-Derkavi  Mektubâtı

 

* TASAVVUF  BAHÇELERİ

Es-Seyyid  Abdülhakim ARVASİ

 

 

Tasavvuf Klasikleri

 

* Muhammed Nurî  Şemseddin Nakşbendî  [K.S.]  Külliyatı:

Miftahü'l-Kulûb     Murakabe Risalesi   

Pendiyye Risalesi Vasiyet Risalesi   Şartname

Muhammed MASUM Ömeri

ES-SEBU'L-ESRÂR FÎ-MEDÂRİCİ'L-AHYÂR

 

-Reşâhat

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://www.geocities.com/tasavvufvesufiler/resahat.htm

 

-Risale-i Halidiyye

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://www.geocities.com/tasavvufiliteratur/rhalid.htm

 

 

Prof. Dr. M. Fuad Köprülü : Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar (seçmeler)

Prof. Dr. Ömer Lütfi Barkan : Kolonizatör Türk Dervişleri

Prof. Dr. Ahmed Yaşar Ocak ; İslâm, Tasavvuf ve Tarikatlar -Sosyal Tarih Perspektifinden Bir Bakış-

Yesevi'den Aktarım; Dr. Hayati Bice : Divan-ı Hikmet (Kadim Metin & Güncel Aktarım)

Hazini'den Prof. Dr. Cihan Okuyucu : Cevahir'ül-Ebrar (Seçmeler)

Doç. Dr. Necdet Tosun : Yesevilik'te Zikr-i Erre

Doç. Dr. Necdet Tosun :Menâkıb-ı Ahmed-i Yesevî 

***

BU WEB SİTESİ

İÇERİK ORTAĞIDIR